Kierunki zmian w kulturze kształcenia pedagogów. Deskrypcje i reinterpretacje
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Science of Education, Faculty of Education, Ignatianum Academy in Krakow [Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie], Kopernika 26, 31-501 Kraków, Poland
 
 
Data nadesłania: 17-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-12-2021
 
 
Data akceptacji: 03-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Duraj-Nowakowa   

Instytut Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie, Kopernika 26, 31-501 Kraków, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):153-169
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Celem opracowania czynimy przegląd stanowisk pedeutologicznych wobec zmian w kulturze edukacji przyszłych pedagogów. Materiały i metody. Rozpoznawaniu problemu poznania służy metoda studyjna piśmiennictwa i analiza pozyskanych stamtąd materiałów. Za istotne wsparcie przyjmujemy wyniki obserwacji uczestniczących – longitudinalnie – z trzech, organizacyjnie, szczebli edukacji przyszłych pedagogów. Wyniki. Wynikiem podjętych zadań jest układ (jak w śródtytułach) trojakich kwestii rozwiązywanej problematyki bez unikania trudności ich lapidarnej, ale zarazem zasadnej charakterystyki. Trudności bowiem – spoglądając systemologicznie – dotyczą wszystkich komponentów całościowego ujęcia specyfiki trzech typów przesłanek przemian w kulturze akademickiej edukacji pedagogów. Wnioski. Adekwatnie do dynamicznie zmieniających się potrzeb zachęcam do wspólnoty rozumień danej problematyki i – też wspólnotowego – podejmowania dyskusji nad optymalnie formowanymi projektami w kwestii usprawnień nie tylko tematycznego myślenia, ale i – w następstwie – prób modernizowania działań w praktyce uczelni wyższych. Wymaga to zarówno renowacji zamysłów, jak i reformowania ich wdrożeń.
 
REFERENCJE (48)
1.
Baraniak, B. (red.) (2008). Wartości w pedagogice pracy. Warszawa - Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 
2.
Baraniak, B. (red.) (2012). Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Difin.
 
3.
Baraniak, B. (red.) (2013). Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
4.
Baraniak, B. (2021a). Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce, naukowości i naukoznawstwie. Warszawa: Difin.
 
5.
Baraniak, B. (2021b). Podstawy teoretyczno metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Difin.
 
6.
Cackowski, Z. (1968). O teorii poznania i poznawania: podstawowe zagadnienia. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
7.
Cackowski, Z. (1982). Przedmiot i zakres teorii poznania. W: Z. Cackowski (red.), Poznanie, umysł, kultura: Praca zbiorowa (ss. 33-34). Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
8.
Denek, K. (2011a). Przyszłość kształcenia nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
9.
Denek, K. (2011b). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
10.
Denek, K. (2012). Nauczyciel między ideałem a codziennością. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I.
 
11.
Duraj-Nowakowa, K. (1989). Kształtowanie gotowości zawodowej studentów. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
12.
Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
13.
Duraj-Nowakowa, K. (1996). Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne. Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.
 
14.
Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
15.
Duraj-Nowakowa, K. (2005). Źródła podejść do pedagogiki: Zarys problemów Kielce: Mediateka.
 
16.
Duraj-Nowakowa, K. (2011). Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo WAM.
 
17.
Duraj-Nowakowa, K. (2016a). Pedeutologia: Konteksty – dylematy – implikacje. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 
18.
Duraj-Nowakowa, K. (2016b). Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego. Kraków: Akademia Ignatianium.
 
19.
Duraj-Nowakowa, K., Charchuła J., Sowa-Behtane E. (red.) (2018). Animacja synergiczności działań edukacyjno prospołecznych wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianium.
 
20.
Duraj-Nowakowa, K., Gnitecki, J. (red.) (1997). Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki. Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
21.
Gołębniak, B.D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 
22.
Kaczyńska, W. (1992). Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Kaliszewska, M., Klasińska, B. (red.) (2010). Szkice systemowych ujęć pedagogiki. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego.
 
24.
Kaliszewska, M., Klasińska, B (2018). Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
25.
Klasińska, B. (2010). Nowe odczytywanie podejść systemowych w epistemologii pedagogiki – przykłady. W: M. Kaliszewska, B. Klasińska (red.), Szkice systemowych ujęć pedagogiki (ss. 23-60). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego.
 
26.
Klasińska, B. (2017). Warsztat pracy oraz nauki studentów pedagogiki. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
27.
Klasińska, B., Kaliszewska, M. (2019). Kompetencje hermeneutyczne: Doskonalenie przez (samo)kształcenie: Wokół inspiracji dla studentów pedagogiki i pracy socjalnej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
28.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
29.
Magda-Adamowicz, M. (2012). Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Magda-Adamowicz, M. (2015). Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym: Źródła, koncepcja i identyfikacje. Toruń: Adam Marszałek.
 
31.
Nowacki, T.W. (2009). Praca ludzka: Analiza pojęcia. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 
32.
Nowacki, T.W. (1980). Praca i wychowanie. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ Centralnej Rady Związków Zawodowych.
 
33.
Okoń, W. (1988). Kształcenie nauczycieli w Polsce: Stan i kierunki przebudowy. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
34.
Olbrycht, K. (2009). O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń: Adam Marszałek.
 
35.
Pachociński, R. (1994). Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
36.
Pearson, A.T. (1994). Nauczyciel: Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
37.
Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji: Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
38.
Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Znak.
 
39.
Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
40.
Suchodolski, B., Wojnar, I. (1988). Humanizm i edukacja humanistyczna: Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
41.
Suchodolski, B., Wojnar, I. (1990). Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka. Warszawa - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
42.
Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 
43.
Wiatrowski, Z. (2001). Myśli i działania pedagogiczne: Z okresu 50-letniej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i filatelistycznej. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
44.
Wiatrowski, Z. (2009). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 
45.
Wołoszyn, S. (1988). Teoretyczne podstawy systemów kształcenia nauczycieli: Konwersatoria z organizacji i zarządzania oświatą (1985-1988). Warszawa: Instytut Kształcenia Nauczycieli.
 
46.
Wołoszyn, S. (1992). Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku: Próba zarysu encyklopedycznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
 
47.
Wołoszyn, S. (1997). Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej: T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu. Kielce: "Strzelec".
 
48.
Wołoszyn, S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku: Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: "Strzelec".
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top