About a (non) ideal wife in the times of dynamic changes: dilemmas and challenges
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, bud. 4, 02-787 Warszawa, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Helena Herudzińska   

Katedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, bud. 4, 02-787 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):147-167
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. It is emphasized that contemporary marriages, as compared to those that were common in the past (based on the dominance of the husband over his wife), have a more difficult task to perform, which is to solve the problem of cooperation in the development of new patterns of mutual relations. They face the necessity of developing a new allocating of family roles. The aim of the article is to describe the role model of an “ideal wife”; obstacles (and their causes) in fulfilling the requirements of the role of the “perfect wife” by contemporary women (tension in the role); fulfilled and unfulfilled expectations of wives towards their husbands and their abilities to communicate the expectations to their partners. Methods. Desk research (including official data and available research results) as well as the Author’s own research results (based on a sample consisting of married women, selection of the sample – snowball strategy, research tool – questionnaire interview). Results. The analyses made give an overview of the existing challenges and dilemmas in fulfilling the requirements of the role of the “ideal wife” by contemporary married women. First of all, the excess of duties (related to the role of a housewife, babysitter, or mother and insufficient involvement of the husband in the work of the household), and lack of time – these factors disrupt the role of a wife. Respondents share common beliefs concerning the most desirable personality traits of a “perfect wife”. The results show overlapping of the traditional and the contemporary role models of wife, with the advantage of the former. Conclusions. The results of analyses prompt us to ask a question about what to do so that contemporary spouses have more opportunities to spend time together (the so-called “time for two”). They also remind us of the importance of marital communication in building a sense of happiness in marriage.
 
REFERENCES (37)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2008). Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W: C. Sadowska-Snarska, Thon Li (red.), Godzenie pracy zawodowej z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 
2.
Baniak, J. (2003). Dialog w małżeństwie i rodzinie jako czynnik więzi i trwałości wspólnotowej. Poznańskie Studia Teologiczne, 14.
 
3.
Berger, P.L. (1995). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.
 
4.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2012). Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny: Komunikat z badań BS/61/2012. Pobrane 15.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
5.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2013a). O roli kobiet w rodzinie: Komunikat z badań BS/30/2013. Pobrane 15.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
6.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2013b). Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie: Komunikat z badań BS/33/2013. Pobrane 15.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
7.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2013c). Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego: Komunikat z badań BS/32/2013. Pobrane 12.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
8.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2014). Co stanowi o udanym życiu?: Komunikat z badań nr 167/2014. Pobrane 15.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
9.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2017). Sens życia – wczoraj i dziś: Komunikat z badań nr 41/2017. Pobrane 12.03.2018 z: www.cbos.pl.
 
10.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy: Komunikat z badań nr 128/2018. Pobrane 12.01.2019 z: www.cbos.pl.
 
11.
Comte, A. (1961). Metoda pozytywna w szesnastu wykładach. Skrótu dokonał J.É. Rigolage. Warszawa: PWN.
 
12.
Dobosz, D., Gierczyk, M. (2014). „Dobra żona męża korona”– o rolach pełnionych przez europejskie kobiety od czasów starożytnych po współczesność. W: D. Dobosz, K. Joniec (red.), Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
13.
Duch-Krzystoszek, D. (1996). Relacje między pracą domową i zawodową. W: J. Sikorska (red.), Kobiety i ich mężowie: studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
14.
Duch-Krzystoszek, D. (2007). Kto rządzi w rodzinie: Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny. 100 lat Polski w liczbach 1918–2018. Pobrane 15.01.2019 z: http://stat.gov.pl.
 
16.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Pobrane 20.01.2019 z: http://stat.gov.pl.
 
17.
Herudzińska, M.H. (2016). Strategie komunikacyjne w konfliktach: Od domowej wojny do integracji małżeństwa?. W: M. Podkowińska (red.), Komunikacja w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
18.
Hochschild, A., Machung, A. (2003). The Second Shift. New York: Penguin Books.
 
19.
Kamprowski, R. (2018). Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków: Od Antyku po I wojnę światową: Zarys problematyki. Refleksje, 4. Pobrane 20.04.2018 z: http://hdl.handle.net/10593/38....
 
20.
Kotlarska-Michalska, A. (1998). Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego. Roczniki Socjologii Rodziny, 10.
 
21.
Kotlarska-Michalska, A. (2012). Główne kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę,. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
22.
Kwak, A. (2014). Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 51.
 
23.
Matuszewska, M. (1990). Pełnienie społecznych ról rodzinnych przez młodych dorosłych i ich rozwój indywidualny. W: M. Tyszkowa (red.), Rodzina a rozwój jednostki: Praca zbiorowa. Poznań: nakład Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP 09.02.
 
24.
Matyjas, B. (2016). Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań. Labor et Educatio, 4.
 
25.
Nowak, W. (2001). System ról w rodzinach wiejskich w Polsce lat osiemdziesiątych. Roczniki Socjologii Rodziny, 13.
 
26.
Paprzycka, E. (2010). Ambiwalencja – analiza socjalizacji kobiet w perspektywie gender. Przegląd Socjologiczny, 3(59).
 
27.
Przybył, I. (2000). Małżeństwa bezdzietne – analiza socjologiczna. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewcza.
 
28.
Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. Polskie Forum Psychologiczne, 22(2).
 
29.
Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa: Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: PWN.
 
30.
Ryś, M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie.Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
31.
Rządowa Rada Ludnościowa (2014). Sytuacja demograficzna Polski: Raport 2013–2014. Pobrane 12.03.2018 z: https://bip.stat.gov.pl/files/....
 
32.
Slany, K., Krzaklewska, E., Warat, M. (2016). Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci – między tradycją a partnerstwem. W: I. Przybył, A. Żurek (red.), Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
33.
Szukalski, P. (2008). Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek. W: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski: Między demografią a gerontologią społeczną. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
34.
Tyszka, Z. (1979). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.
 
35.
Wachowiak, A. (red.) (2002). Przemiany orientacji życiowych kobiet zamężnych: Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
36.
World Economic Forum (2018). The Global Gender Gap Report. Pobrane 10.01.2019 z: https://www.weforum.org/report....
 
37.
Żurek, A. (2016). Przymus kreowania ról rodzinnych. W: I. Przybył, A. Żurek (red.), Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top