Parentification as a process of role reversal in the family
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-13
 
 
Acceptance date: 2019-01-13
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Wiktor Żłobicki   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):341-353
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the issue of parentification, i.e. the child undertaking tasks belonging to adults. As a result of changing roles in the family, the child sacrifices its own needs for the instrumental and emotional needs of the parent. Parentified children have to cope, not only with duties exceeding their normal abilities, but also in adult life they experience the effects of role reversal in the family. The aim: The aim of the research is dissemination of knowledge about the causes, conditions, and prevention of parentification. Methods: In the research used analysis of scientific texts, research in action, and observation. Results: Parentification of children in the family is the result of an intergenerational message and promotes the development of personality disorders.
 
REFERENCES (24)
1.
Ainsworth M. D. S. [i in.], Patterns of attachment. A psychological study strange situation, Erlbaum, Hillsdale 1978.
 
2.
Burton L., Childhood adultification in economically disadvantaged families. A conceptual model, „Family Relations” 2007, vol. 56, nr 4.
 
3.
Byng-Hall J., The significance of children fulfilling parental roles. Implications for family therapy, „Journal of Family Therapy” 2008, vol. 30, nr 2.
 
4.
Chase N. D., Parentification. An overview of theory, research, and societal issues, [w:] N. D. Chase (red.), Burdened Children. Theory, Research, and Treatment of Parentification, Londyn – New Dehli – Thousands Oaks, Sage Publications 1999.
 
5.
Chase N. D., Deming M. C., Wells M. C., Parentification, parental alcoholism and academic status among young adults, „American Journal of Family Therapy” 1998, vol. 26, nr 2.
 
6.
Cieślak R., Eliasz E., Wsparcie społeczne a osobowość, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa 2004.
 
7.
Eichelberger W., Zdradzony przez ojca, Do, Warszawa 1998.
 
8.
Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017.
 
9.
Gąsior K., Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików, Difin, Warszawa 2012.
 
10.
George G. C., Kaplan N., Main M., The attachment interview for adults, [nieopublikowany rękopis], University of California, Berkeley 1984.
 
11.
Hazan C., Shaver P. R., Attachment as an organizational framework for research an close relationships, „Psychological Inquiry” 1994, vol. 5, nr 1.
 
12.
Hooper L. M. [i in.], Characterizing the magnitude of the relations between self-reported childhood parentification and adult psychology. A meta-analysis, „Journal of Clinical Psychology” 2011, vol. 67, nr 10.
 
13.
Jurkovic G.  J., Thierkield A., Morrell R., Parentification of adultchildren of divorce. A multidimensioonal analysis, „Journal of Jouth and Adolescence” 2001, vol. 30, nr 2.
 
14.
Józefik B., Iniewicz G. (red.), Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 
15.
Kelley M. L. [i in.], Parentification and family responsibility in the family of origin of adult children of alkoholics, „Addictive Behaviors” 2007, vol. 32, nr 4.
 
16.
Kościelska M., Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 
17.
Łączyńska A., Zaburzenia procesu mentalizacji jako mechanizm wyjaśniający związek między tendencją do somatyzacji a odwróceniem ról w rodzinie pochodzenia, [w:] K. Schier (red.), Zapisane w ciele. Związek ciało-psychika u dzieci i rodziców, Wydawnictwo Emu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2009.
 
18.
Macfie J. [i in.], Pathways from infant exposure to marital conflict to parent-toddler role reversal, „Infant Mental Health Journal” 2008, vol. 29, nr 4.
 
19.
Ohntrup J. M. [i in.], Parentifizierung – Elternbefragung zur destruktiven Parentifizierung von Kinder psychisch erkrankter Eltern, [w:] S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat, A. Lenz (red.), Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010.
 
20.
Riemann F., Die Fähigkeit zu lieben, Ullstein, Berlin 1999.
 
21.
Schier K., Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
 
22.
Test BECKA – Forum Przeciw Depresji, https://www.forumprzeciwdepres... [dostęp: 18.12.2019].
 
23.
Winnicot D.W., Dom jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne, tłum. A. Czownicka, Imago, Gdańsk 2011.
 
24.
Żechowski C., Namysłowska I., Teoria przywiązania a rozwój zaburzeń psychicznych, [w:] B. Józefik, G. Iniewicz (red.), Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top