The significance of family contexts in career design within new counselling frameworks
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-19
 
 
Acceptance date: 2019-01-19
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Violetta Drabik-Podgórna   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):321-339
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aims: This article aims to demonstrate their significance within selected concepts of life design and to present opportunities for using analyses of these contexts in contemporary career counselling, which has become increasingly narrative and biographical. Method: The article is a review of selected theoretical approaches based on Polish and international literature. Results: This article presents different approaches to the family in selected career counselling theories, presents Life Design as a new career counselling perspective and examples of narrative counselling interventions. Conclusions: Parents are their children’s primary counsellors and their impact on their children’s future professional choices is obvious, even if young people’s decisions express their contestation of life models offered/forced upon them by their parents. In many studies in the fields of sociology, psychology, and pedagogy such obvious relationships are analyzed and described, but everyday career counselling tends to ignore individual life ecology, including family contexts and their impact on career-related decisions. The new narrative approach to career and life design includes family contexts and their impact on professional decisions.
 
REFERENCES (29)
1.
Bańka A., Psychologia środowiskowa jakości życia i innowacji społecznych, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Uniwersytet SWPS, Poznań – Katowice 2018.
 
2.
Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań 2006.
 
3.
Bronfenbrenner U., The Ecology of Human Development, Harvard University Press, Cambridge 1979.
 
4.
Francequin G. [i in.], Pour une approche biographique en orientation. L’integration de histoire personnelle au choix de professsion, Editeur Septembre, Quebec 2004.
 
5.
Guichard J., Dialog konstruowania życia / Life Design. Nowa forma wspierających interwencji poradniczych, „Studia Poradoznawcze” 2018, vol. 7, http://studiaporadoznawcze.pl... [dostęp: 29.12.2019].
 
6.
Guichard J., Dialogi konstruujące życie. Wykład wygłoszony 3 czerwca 2014 r. w Instytucie Pedagogiki UWr podczas dyskusji panelowej pt. Kariera w płynnej nowoczesności. Materiały dostępne na stronie Katedry UNESCO Całożyciowego poradnictwa zawodowego, http://unesco.uni.wroc.pl/imag...: 29.12.2019].
 
7.
Guichard J., Jak pomagać jednostkom w rozwijaniu kompetencji koniecznych do pokierowania sobą w społeczeństwie późnej nowoczesności? Spotkanie doradcze w perspektywie konstruktywistycznej. Seminarium monograficzne, Instytut Pedagogiki UWr, 9–11 czerwca 2010 r. Notatki w posiadaniu autorki.
 
8.
Guichard J., Se faire soi, „Orientation Scolaire et Professionnelle” 2004, vol. 33, nr 4, https://doi.org/10.4000/osp.22... [dostęp: 29.12.2019].
 
9.
Guichard J. [i in.], Concevoir et orienter sa vie. Les dialogues de conseil en life design, Editions Qui Plus Est, Paris 2017.
 
10.
Guichard J., Huteau M, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, tłum. L. Demkowicz [i in.], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
11.
Kargulowa A., O teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Krumboltz J. D., Levin A. S., Szczęście to nie przypadek. Jak wykorzystać wszystko, co ci się przytrafia w życiu i w pracy, tłum. P. Bucki, GWP, Gdańsk 2009.
 
13.
Logan V., Tracy L., Career Counseling and Family Therapy. An Interview with Mark Savickas, PhD, „The Family Journal. Counseling and Therapy for Couples and Families” 2016, vol. 24, nr 1,https://doi.org/10.1177/106648... [dostęp: 29.12.2019].
 
14.
Ładyżyński A., Family in terms of career and career through family, [w:] J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Counselling and dialogue for sustainable human development, Adam Marszałek, Toruń 2016.
 
15.
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.
 
16.
Musialska K., Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
17.
Parsons F., Choosing a vocation, Houghton Mifflin, Boston 1909.
 
18.
Parsons F., Our country’s need, or, The development of a scientific industrialism, Arena Publishing Company, Boston 1894.
 
19.
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003.
 
20.
Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 
21.
Roe A., The psychology of occupations, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1956.
 
22.
Savickas M. L., Career counseling, American Psychological Association, Washington 2011.
 
23.
Savickas  M. L. [i in.], Life designing. A paradigm for career construction in the 21stcentury, „Journal of Vocational Behavior” 2009, vol. 75, nr 3, https://doi.org/10.1016/j.jvb.... [dostęp: 29.12.2019].
 
24.
Skorny Z., Aspiracje młodzieży oraz kierujące nim i prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 1980.
 
25.
Super D. E., A life-span, life-space approach to career development, „Journal of Vocational Behavior” 1980, vol. 16, nr 3, https://doi.org/10.1016/0001-8... [dostęp: 29.12.2019].
 
26.
Super D. E., The psychology of careers, Harper, Nowy Jork 1957.
 
27.
Szczupał B., Rodzina kształtuje osobowość dziecka, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 2.
 
28.
Wieczorek G., Rodzice a wybór zawodu, „Problemy Profesjologii” 2009, nr 2.
 
29.
Wojtasik B., Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2003, nr specjalny.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top