Love and intimacy as factors of positive aging
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-13
 
 
Acceptance date: 2019-01-13
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Magda Wieteska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):307-320
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Positive aging is understood in the context of care for physical, mental, intellectual, and social development of seniors. In the social aspect, the importance of maintaining people-to-people contacts, especially family, is emphasized. No mention is made of love and sexuality, which significantly affect a person’s sense of psychological well-being, regardless of their age. Methods: The author of the article discusses the concepts of socio-emotional selectivity, the two-component theory of love and attachment theory, pointing to the factors conditioning positive aging contained in them. Results: The concepts emphasize the role of love and intimacy that accompany people at every stage of life, including late adulthood. Conclusions: The stereotype regarding the lack of sexual needs in the elderly is strongly rooted in society. In gerontological literature, the intimate sphere of seniors is almost exclusively limited to sexuality, in isolation from the need for daily closeness in coexistence with a partner. The author of the article postulates that the love and intimacy of the elderly should not be treated as a taboo subject, and that seniors who remain in cohabitation relationships should not be stigmatized.
 
REFERENCES (28)
1.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Obirek, WAM, Kraków 2006.
 
2.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, tłum. M. Sutowski, PWN, Warszawa 2013.
 
3.
Biedroń M., Mitręga A., Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013.
 
4.
Błachnio A., Maliszewski W. J., Przygotowanie do starości w rodzinie. Różnice pokoleniowe w otwartości na potrzeby seniora, „Wychowanie w Rodzinie” 2015, t. 11.
 
5.
Błędowski P., Podstawowe cechy zbiorowości osób starszych, [w:] P. Błędowski [i in.], Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.
 
6.
Bordieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 
7.
Bowlby J., Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, Raffaello Cortina Editore, Milano 1989.
 
8.
Bron A., O starzeniu i uczeniu się. Praca i miłość w jesieni życia, [w:] M. Malec (red.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne aspekty starości, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011.
 
9.
„Gazeta Senior” 2018, nr 3.
 
10.
Janicka I., Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 
11.
Kałuża D., Nowożeńcy po 60. roku życia w Polsce, „Gerontologia Polska” 2010, t. 18, nr 3.
 
12.
Kijak R. J., Życie intymne ludzi starych, [w:] A. A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza 2014.
 
13.
Semków J., Indywidualny wymiar przeżywania późnej dorosłości przez człowieka uwikłanego w kontekst nieprzewidywalnego jutra, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
 
14.
Shaver  P. R., Mikulincer M., Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny, [w:] R. J. Sternberg, K. Weis (red.), Nowa psychologia miłości, tłum. A. Sosenko, Moderator, Taszów 2007.
 
15.
Slany K., Związki konsensualne – nowa forma małżeństw?, „Problemy Rodziny” 1990, nr 3.
 
16.
Sternberg R. J., Dwuskładnikowa teoria miłości, [w:] R. J. Sternberg, K. Weis (red.), Nowa psychologia miłości, Moderator, Taszów 2007.
 
17.
Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., Potoczne przekonania na temat starzenia się w świetle badań psychologicznych, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2008.
 
18.
Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, tłum. A. Błachnio, Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
19.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
 
20.
The Global AgeWatch Index 2015, http://www.helpage.org/global-... [dostęp: 23.10.2019].
 
21.
Trost J., Unmarried cohabitation, International Library, Vasteras 1979.
 
22.
Wang A., Nguyen H. T., Passionate Love and Anxiety. A Cross-Generational Study, „The Journal of Social Psychology” 1995, nr 135.
 
23.
Wawrzyniak J. K., Seksualność osób 50 plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 1.
 
24.
Wawrzyniak J. K., Starość człowieka – szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne, CeDeWu, Warszawa 2017.
 
25.
Witczak J., Małżeństwo bez papierka, „Problemy Rodziny” 1983, nr 1.
 
26.
Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997, sygn. akt II CKN 485/97, LEX nr 583765.
 
27.
Zadworna-Cieślak M., Finogenow M., Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2.
 
28.
Zalewska J., Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej, PAN, Warszawa 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top