Physical and sexual violence towards children in the family environment as a social and pedagogical problem in the journalism of the Kingdom of Poland at the turn of the 19th and 20th centuries
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii Oświaty, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2016-10-11
 
 
Final revision date: 2018-03-03
 
 
Acceptance date: 2018-03-03
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Aneta Bołdyrew   

Zakład Historii Oświaty, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):53-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the article is to research the presence of the violence towards children in the family environment in the technical press and social journals in the Kingdom of Poland at the turn of the 19th and 20th centuries. The crucial task is the analyses of the publicists, intellectuals and community activists’ texts in respect of the kind of problems connected with physical and sexual violence against children, which appeared in the social and science journals. Another big issue is the choice of criteria used in explaining those problems. Methods: In the article some methods were applied which are usually used in the historical and pedagogical researches, including the philological method, which enables the carrying out the analysis of written texts. Results: The research showed that at the turn of the 19th and 20th centuries the symptoms of the violence and its considerations were described in the print media. There were attempts to determine the causes of family destabilisation and attempts to show ways of preventing domestic violence. At the beginning of the 20th century the problem of physical violence, sexual harassment and abuse was described not only in the technical journals, but also in the social and cultural press. The results of research conducted by pedagogues, doctors and lawyers’ in regard to the violence against children in the family environment were presented there. They stressed the need to support families which had difficulties with raising their offspring and to establish a social organisation which would protect children from lawlessness, cruelty and neglect from their parents. On the eve of the outbreak of the First World War, many experts spoke about the need to legitimise the state’s control over the private life of its citizens and interference in the family life for the sake of protecting the child. Z. Pietkiewicz and A. Mogilnicki were among those who wrote about these issues. Conclusions: At the turn of the 19th and 20th centuries there was a sudden growth of interest in issues of violence against children and young persons. Publicists tried to capture audience attention to condition of children in dysfunctional families, which earlier was taboo. The aim of this was to awaken people’ sense of responsibility. The issue of the violence was explained by conceptual apparatus and theoretical arrangements from the field of pedagogy and sciences connected with it.
 
REFERENCES (48)
1.
Bołdyrew A., Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Warunki życia i normy wychowania, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VII (1/2013).
 
2.
Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008.
 
3.
Bołdyrew A., Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 
4.
Brykczyński A., O małżeństwie i wychowaniu dzieci. Uwagi praktyczne dla ludu, Druk „Gazety Rolniczej”, Warszawa 1902.
 
5.
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
 
6.
Czy tędy droga, „Ster” 1911, nr 10.
 
7.
Fijałkowski I., Rozprawa..., Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Warszawa 1819.
 
8.
Folks H., The Care of Destitute, Neglected and Delinquent Children, The Macmillan Company, New York 1902.
 
9.
G.Al., [B. Prus], Sprawy dziecinne, „Opiekun Domowy” 1872, nr 19.
 
10.
Gawroński J., W sprawie ratowania dzieci od prostytucji, „Czystość” 1907, nr 7.
 
11.
Iwanowska N., Powracająca fala, „Nowe Tory” 1910, nr 3.
 
12.
Jerlicz E., Najnowsze prądy w wychowaniu, „Bluszcz” 1905, nr 3.
 
13.
Jeż T.T., Od kolebki przez życie. Wspomnienia, oprac. A. Lewak, t. I, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936.
 
14.
Jurisprudentya senatu, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1884, nr 8.
 
15.
Kopczyński S., Wpływ bicia dzieci na ich zdrowie i charakter, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 3.
 
16.
Korenfeld M., Habeas corpus dzieci, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1912, nr 30.
 
17.
Kronika kryminalna, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1885, nr 5.
 
18.
Kronika kryminalna. Sprawa o udręczenie, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1885, nr 7.
 
19.
Legatowicz I.P., Prawdy, to jest nauka moralna dla dzieci, J. Zawadzki, Wilno 1853.
 
20.
Łusakowski S., Pamiętnik zdeklasowanego szlachcica, Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków 1952.
 
21.
Mędrzecki W., Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002.
 
22.
Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, K. Kopytowski, Warszawa 1916.
 
23.
Moldenhawer A., Czy prawo państwa do wychowania dziecka z urzędu należy uczynić zależnem od spełnienia przezeń wykroczenia, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1889, nr 46, 47.
 
24.
Moszczeńska I., Niedole dziecięce, „Goniec Łódzki” 1898, nr 222, 223.
 
25.
Niemojewski A., Hodowla człowieka, „Głos” 1902, nr 25.
 
26.
O równe prawa do pomocy społecznej!, „Ster” 1911, nr 5–6.
 
27.
Ostrożyński W., Ze świata zbrodni, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1885, nr 3.
 
28.
Pamiętniki chłopów, oprac. L. Krzywicki, t. I, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1935.
 
29.
Pietkiewicz Z., Opieka społeczna. Dzieci, „Prawda” 1900, nr 47.
 
30.
Pyrowicz S., Władza rodzicielska jako obowiązek opiekuńczy, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1909, nr 32.
 
31.
Reich J.A., The Child Welfare System and State Intervention in Families: From Historical Patterns to Future Questions, „Sociology Compass” 2008, nr 2.
 
32.
Rek-Woźniak A., Woźniak W., Dziecko, rodzina i państwo w polskiej debacie «welfare». Analiza przypadku w perspektywie paniki moralnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2014, nr 50.
 
33.
Rosner A., Jak badać dzieciństwo i prawa dziecka?, „Przegląd Historyczny” 2005, nr 2.
 
34.
S.A., Poradnik wychowawczy, „Przegląd Pedagogiczny” 1891, nr 18, s. 212.
 
35.
Schene P.A., Past, Present, and Future Roles of Child Protective Services, „The Future of Children Protecting Children From Abuse and Neglect” 1998, nr 1.
 
36.
Sobolewski K., O wychowaniu dzieci dla rodziców wiejskich, Drukarnia St. Niemiry, Warszawa 1902.
 
37.
Sprawa o odjęcie ojcu opieki nad nieletnim synem, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1877, nr 3.
 
38.
Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Tower Press, Gdańsk 2000.
 
39.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 
40.
Szaniawska K., Dobre wychowanie, „Bluszcz” 1905, nr 5.
 
41.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
42.
Szyc A., Ostrożnie z karami, „Przegląd Pedagogiczny” 1893, nr 4.
 
43.
Turowski J., Rodzina chłopska w okresie lat 1864–1914 w świetle źródeł pamiętnikarskich, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 1967, t. IX.
 
44.
W jakich przypadkach za życia obojga rodziców ustanowioną być może opieka nad dziećmi?, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1875, nr 9.
 
45.
W obronie dzieci, „Głos” 1904, nr 17.
 
46.
Wernic L., Cel i zadanie Towarzystwa dla zwalczania chorób płciowych, „Czystość” 1909, nr 39.
 
47.
Z ohydy życia, „Ogniwo” 1904, nr 13.
 
48.
Żychliński B., Słowo do matek. O dobrem wychowaniu dzieci, nakładem Karola Miarki, Mikołów – Warszawa 1911.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top