Common initiatives of teachers, school and the family environment in the Warmia and Mazury regions (1945-1956)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Maria Radziszewska   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):229-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the issue of teachers and school cooperation with parents (teacher-school-parent cooperation) in the Warmia and Mazury regions between the years 1945-56. In view of a specific situation of Polish education in the region, the cooperation took different forms. The contact between teachers and parents was limited to initiating educational, caring and charity tasks. Parents could be actively involved in the interpretation and fulfilment of the school needs thanks to parents' auspices, and from 1949 thanks to parental and caring committees founded to realize the Stalinian concept of upbringing.
 
REFERENCES (33)
1.
Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992.
 
2.
Baryła T., Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r, Olsztyn 1996.
 
3.
Beba B., Pijanowska J., Demograficzne uwarunkowania rozwoju kultury na Warmii i Mazurach, [w:] B. Domagała, A. Sakson (red.), Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998.
 
4.
Berlińska B., Karpińska R., 60 lat Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 
5.
Bierkowski T., Społeczny ruch kulturalno-oświatowy na Warmii i Mazurach (1945-1970), Olsztyn 1980.
 
6.
Dobrowolski S., Wychowanie i wychowawca. Rodzic – nauczyciel – mistrz, Warszawa 1948, s. 70.
 
7.
Dulczewski Z., Przemiany społeczno-kulturalne na Ziemiach Zachodnich, [w:] Deomnibusrebus, Poznań 2003.
 
8.
Dulczewski Z., Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1964.
 
9.
Filipkowski T., Gieszczyński W. (red.), Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po1945 roku, Olsztyn 2001.
 
10.
Grzybowski R., Elementy taktyki władz komunistycznych w walce z Kościołem o odzyskanie szkoły na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku [w:] I. Szybik, A. Fijałkowski, J. Kamińska (red.) K. Buczek (współpraca), Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, Warszawa 2010.
 
11.
Grzybowski R., Pedagogizacja rodziny jako próba włączenia jej do procesu laicyzacji wychowania dzieci i młodzieży w PRL [w:] I. Michalska i G. Michalski (red.), Orientacje i kierunki w badaniach historyczno-pedagogicznych, Łódź 2009.
 
12.
Jackowska E., Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980.
 
13.
Jakubiak K., Problematyka wychowania rodzinnego i relacji rodziny i szkoły w polskim piśmiennictwie pedagogicznym w latach 1945-1956 [w:] R. Grzybowski (red.), Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989), Toruń 2004.
 
14.
Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.
 
15.
Jarosz D., Polacy i stalinizm1948-1956, Warszawa 2000.
 
16.
Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach1945-1956, Warszawa 2000.
 
17.
Korzeniewska-Lasota W., Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970, Olsztyn 2007.
 
18.
Kowalewski F., Wychowawcza i społeczna działalność szkoły w środowisku, Warszawa-Poznań 1976.
 
19.
Łukasiewicz B., Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975, Warszawa 1982.
 
20.
Makarenko A., Odczyty o wychowaniu dzieci, [w:] Lewin i M. Bybluk (wybór i opracowanie), Makarenko o wychowaniu. Wybór pism. A. Warszawa 1988.
 
21.
Materne J., Cele i zadania wychowania w pedagogice [w:] Problemy współczesnego wychowania, Zielona Góra 1989.
 
22.
Mielczarek F., Dziecko jako przedmiot indoktrynacji w świetle analizy treści wybranych podręczników szkolnych z lat1945-1956 [w:] K. Jakubiak, W. Jamrożak (red.), Dziecko w społeczeństwie i rodzinie. Dzieje nowożytne t. 2, Bydgoszcz 2002.
 
23.
Murawska H., Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem, Olsztyn 2000.
 
24.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
 
25.
Radziszewska M., Integracyjna rola nauczyciela i szkoły na Warmii i Mazurach (1945-1956), [maszynopis złożony do pracy zbiorowej przygotowywanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Gdańskiego].
 
26.
Radziszewska M., Nauczyciele na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956, Olsztyn 2007. [maszynopis pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem dr. hab. A. Kicowskiej, prof. UWM].
 
27.
Sakson A., Ludność rodzima Warmii i Mazur po 1945 roku – liczebność i kondycja, [w:] Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po1945 roku, Olsztyn 2001
 
28.
Strauchold G., Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Olsztyn 1995.
 
29.
Szczepański J., Oświata i wychowanie [w] K. Secomski (red.), XXX lat gospodarki Polski Ludowej, Warszawa 1974.
 
30.
Szuba L., Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1945-1956, Lublin 2002.
 
31.
Tomkiewicz R., Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956, Olsztyn 2003.
 
32.
Włodarski J.A., Stosunek Armii Czerwonej i polskich organów bezpieczeństwa do ludności niemieckiej na obszarze powiatu pasłęckiego w latach 1945-1947 [w:] Z. Rondomańska (red.), Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006.
 
33.
Żyromski S., Procesy migracyjne w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949, Olsztyn 1971.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top