Upholding traditions and customs in Galician families and their significance for shaping social and national identity
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-30
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Elżbieta Dolata   

Zakład Historii i Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Various moments of life of the Galician population, at the turn of the 19th and 20th centuries, were outlined in this article, documenting their tremendous devotion to traditions. The exceptional emphasis, which was given to traditions, rites and celebrations in Galician families, is a kind of phenomenon passed from generation to generation. The aim of the paper is to present the influence of preserving all traditions, mainly by the peasant population, on building the system of values in families, creating social bonds and shaping social and national identity in the period of the struggle for independence and the first years of living in the free state. Methods: Document analysis was applied in accordance with the principles of historical research. To prepare the article, peasant diary literature and memoirs from the turn of the 19th and the 20th centuries were mainly used. The texts elaborated in Galician memoirs, for instance, Stanisław Pigoń, Wincenty Witos, Roman Turek, Franciszek Magryś, Jan Stryczek, Ferdynand Kuraś were analysed. Results: As a result of the research, the specificity of the rural life of the Galician population and its functioning in the local community were observed. Also obtained was knowledge regarding the functioning of Galician families during the partition period, their customs, tradition, rituals, which were always cherished with great care. Conclusions: The analysis of the source materials leads to the conclusion that the Galician family and the social and civic community were built on the basis of the traditional values. The cultural and social identity with one's own family, farm, workshop, native village and language developed through fidelity to the tradition. Consequently, it made the Galician population aware of the connection with their own nation and their responsibility for its fate.
 
REFERENCES (21)
1.
Antoniewicz K., Rodzina – szkoła, „Rodzina i Szkoła”, Lwów 1897, nr 21.
 
2.
Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
 
3.
Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984.
 
4.
Daruk W., Bez głaskania po głowie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.
 
5.
Dąbrowska M., Pamiętniki młodzieży wiejskiej 1918–1939, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1969.
 
6.
Fołta W., Życie z własnego nadania, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.
 
7.
Glamkowska K., Obrzędy rodzinne. Obrzędy urodzinowe, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, MR/900, t. 374.
 
8.
Klimaszewsk J., Funkcja obrzędów i zwyczajów w chłopskiej kulturze tradycyjnej i współczesnej, [w:] Zmiany kultury chłopskiej, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.
 
9.
Kunysz W., Wścibski i Wrazicki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
 
10.
Kunysz W., Historia wsi, życie polityczne, gospodarcze, religijne, obyczajowe, demonologia, legendy. Zwyczaje i obyczaje, AMER, MR/758, t. 233.
 
11.
Kuraś F., Przez ciernie żywota, Księgarnia A. Gmachowskiego, Częstochowa 1925.
 
12.
Landy-Tołwińska J., Ligocki H., Kasperowicz H., Pamiętniki samouków, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.
 
13.
Molenda J., Chłopi, Naród, Niepodległość Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 1999.
 
14.
Pigoń S., Z Komborni w świat, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
 
15.
Pigoń S., Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968.
 
16.
Pigoń S., Zarys nowej literatury ludowej (przed rokiem 1920), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Kraków 1947.
 
17.
Słomka J., Pamiętniki włościanina, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983.
 
18.
Solarz I., Wiejski Uniwersytet Orkanowy. Cel i program, Instytut Oświaty Dorosłych, Warszawa 1937.
 
19.
Winiarz A., Czynniki determinujące proces wychowania w rodzinie polskiej doby niewoli narodowej (1795–1918), [w:] K. Jakubiak, A. Winiarz (red.), Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000.
 
20.
Zarański S., Wkład elementarza ułożonego śladami dziejowego rozwoju nauki czytania i pisania w zastosowaniu do umysłowych potrzeb dzieci polskich, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty w Krakowie, Kraków 1869.
 
21.
Żulińska B., Nauka moralność narodowej. Obowiązki Polki. Pogadanki dla dziewcząt, nakładem Macierzy Polskiej, Lwów 1913.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top