Parent at work. Work organization at the academy in the context of parenting
 
More details
Hide details
1
Department of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-14
 
 
Final revision date: 2022-12-16
 
 
Acceptance date: 2022-12-16
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Hanna Achremowicz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Anna Chmiel   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):109-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the article is to present the results of research on the organization of work during the COVID-19 pandemic among scientifi c, administrative, and technical employees of the University of Wrocław and the possibility of childcare for people working at the University of Wrocław in scientifi c, and non-scientifi c, positions. Methods. The issues were examined using the GEAM – Gender Equality Monitoring and Audit tool. The tool was developed based on the Athena Survey of Science, Engineering and Technology (ASSET) questionnaire adapted to local contexts. Results. The research confi rms the existence of differences in the organization of work during the COVID-19 pandemic among scientifi c, administrative, and technical employees of the University of Wrocław, but does not confi rm differences in the possibilities of caring for children among people employed in scientifi c, and non-scientifi c, positions. Conclusion. Research has shown that the differences among scientifi c, administrative, and technical employees of the University of Wrocław concerned diffi culties related to the organization of work during the COVID-19 pandemic. During this period, the deterioration in well-being limited the performance of work, especially by the researchers of the University of Wrocław. Research has shown that there are no differences in the possibilities of taking care of children among academic, and non-academic, employees of the University of Wrocław.
 
REFERENCES (31)
1.
Bakia, M., Means, B., Murphy, R. (2014). Learning online: What research tells us about whether, when and how [Kształcenie online: Co badania mówią nam o tym dlaczego, kiedy i jak]. New York: Routledge.
 
2.
Błasiak, A. (2015). Współczesne rodzicielstwo – tendencje zmian i ich uwarunkowania. W: J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie: Wybrane konteksty (ss. 47–68). Kraków: Ignatianum Wydawnictwo WAM.
 
3.
Błasiak, A., Dybowska, E. (2010). Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wychowania dziecka. W: A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny (ss. 105–127). Kraków: Ignatianum Wydawnictwo WAM.
 
4.
Chau, J.Y., Grunseit, A.C., Chey, T., Stamatakis, E., Brown, W.J., Matthews, C.E., Bauman, A.E., van der Ploeg, H.P. (2013). Daily sitting time and all-cause mortality: a meta-analysis [Dzienny czas siedzenia a śmiertelność z powodu wszystkich przyczyn: metaanaliza]. PLOS ONE, 8(11), e80000. DOI: 10.1371/journal.pone.0080000.
 
5.
Cellary, W. (2020). Edukacja w świetle pandemii. W: Nauczanie po pandemii: Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (ss. 15–23). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 
6.
Czapiewska, G. (2021). Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID-19. Kultura i Edukacja, 3(133), 50–63. DOI: 10.15804/kie.2021.03.03.
 
7.
ESG: Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area [Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego] (2015). Brussels: EURASHE. Pobrane z: https://www.enqa.eu/wp-content... [Pobrano 04.11.2023].
 
8.
EUA: European University Association (2014). E-learning in European higher education institutions: Results of a mapping survey conducted in October-December 2013 [E-learning w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego: Wyniki badania mapującego przeprowadzonego od października do grudnia 2013 r.]. Pobrane z: https://eua.eu/resources/publi... [Pobrano 04.11.2023].
 
9.
Gajda, S. (2019). Uniwersytet w naukowej i publiczno-społecznej sferze życia. Nauka, 1, 55–63. DOI: 10.24425/nauka.2019.126179.
 
10.
Greenhaus, J.H., Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles [Źródła konfliktu między rolami zawodowymi i rodzinnymi]. Academy of Management Review, 10(1), 76–88. DOI: 10.2307/258214.
 
11.
Gurba, K. (2020). Edukacja na odległość w czasie pandemii w ocenie dyrektorów szkół. W: N. G. Pikuła, K. Jagielska, J. M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID 19 (ss. 151–178). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 
12.
Jemielniak, D. (2020). Zdalne nauczanie – blended, nie single malt. W: Nauczanie po pandemii: Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (ss. 33–37). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 
13.
Kamińska, K. (2011). O projekcie „Mama na studiach”. W: K. Kamińska (red.), Mama na studiach: Wiedza, władza, przestrzeń Uniwersytetu (ss. 129–131). Wrocław: Wydawnictwo Sine Qua Non.
 
14.
Kolb, L. (2017). Learning first, technology second: The educator’s guide to designing authentic lessons [Najpierw nauka, potem technologia: Przewodnik edukatora po projektowaniu autentycznych lekcji]. Portland: International Society for Technology in Education.
 
15.
Komunikat nr 84/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. (2021). Pobrane z: https://bip.uni.wroc.pl/downlo... [Pobrano 04.11.2023].
 
16.
Kraśniewski, A. (2020). O jakości kształcenia w czasach COVID 19: stare odpowiedzi na nowe pytania? W: Nauczanie po pandemii: Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (ss. 39–50). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 
17.
Kwak, A. (2008). Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi (ss. 18–39). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
18.
Łaszczyk, J. (2020). Edukacja zdalna – szansa czy konieczność?. W: Nauczanie po pandemii: Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (ss. 65–72). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 
19.
Marciniak-Budecka, D. (2014). Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli refl eksyjność współczesnego rodzicielstwa. Pogranicze. Studia Społeczne, 24, 131–150. DOI: 10.15290/pss.2014.24.08.
 
20.
Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., Kontopantelis, E., Webb, R., Wessely, S., McManus, S., Abel, K. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population [Zdrowie psychiczne przed i podczas pandemii COVID-19: podłużne badanie probabilistyczne populacji Wielkiej Brytanii]. The Lancet Psychiatry, 7(10), 883–892. DOI: 10.1016/s2215-0366(20)30308-4.
 
21.
Piwowarska, E. (2020). Nauczanie po pandemii: szansa na wprowadzenie ważnych zmian w dydaktyce akademickiej. W: Nauczanie po pandemii: Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (ss. 117–123). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 
22.
Ptaszek, G., Stunża, G., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
23.
Przybysz-Zaremba, M. (2016). Konstruowanie codzienności życia samotnych matek – na podstawie wywiadów z kobietami „uwikłanymi” w role. W: M. Szyszka (red.), Dylematy życia rodzinnego: Diagnoza i wsparcie (ss. 53–69). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
24.
Robertson, S.L. (2020). Digital pedagogy for the 21st century educator [Pedagogika cyfrowa dla wychowawcy XXI wieku]. W: J. Keengwe (red.), Handbook of research on innovative pedagogies and best practices in teacher education [Podręcznik badań nad innowacyjną pedagogiką i najlepszymi praktykami w kształceniu nauczycieli] (ss. 258–275). Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-9232-7.ch015.
 
25.
Sikora, J. (2019). Konflikt praca-rodzina, rodzina-praca u kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
26.
Szaban, D., Lisowski, K. (2022). Kondycja emocjonalna nauczycieli wychowawców po pierwszym roku trwania pandemii COVID-19. Youth in Central and Eastern Europe, 9(13), 1–9. DOI: 10.24917/ycee.9156.
 
27.
Topol, P. (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID 19 – Część 2, Rekomendacje. Studia Edukacyjne, 59, 103–117. DOI: 10.14746/se.2020.59.8.
 
28.
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C.S., Ho, R.C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 Coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China [Natychmiastowe reakcje psychologiczne i związane z nimi czynniki podczas początkowego etapu epidemii choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) wśród populacji ogólnej w Chinach]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729, DOI: 10.3390/ijerph17051729.
 
29.
Wąsiński, A. (2018). Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego: Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
30.
Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania?. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 
31.
Żywczok, A. (2018). Współczesny uniwersytet – w pułapce racjonalności eksplikatywnej. Rocznik Lubelski, 44(2), 93–107.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top