The family in the social consciousness. What (Who) actually forms the family? The social (re)construction of the definition of the family
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Helena Herudzińska   

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):15-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
“Everyday life” used to be the kingdom of the standard, the principle, the code. It used to be a home to traditions, heritage, habits, and customs [...] It used to be as it had always been because it probably couldn’t have been different [...]. [...] This is what it used to be like. Today, it has changed. Assuming, firstly, that human beings are the prime movers in the social structure because of their ability to produce, reproduce, create the society and its structures by means of free choices in given boundary conditions, and, secondly, that the contemporary Polish family is facing transformation and not a crisis, the author reflects on the social (re)construction of the definition of the family. The author begins with reviewing the definitions of the family existing in the Polish legislation, in the literature on the subject as well as the definition of marriage in the Canon Law. It is followed by the reflection on the definition of the nuclear family, which has been deeply rooted in the literature on the subject since the 1960s (the concept is considered to have been developed by the American anthropologist George Peter Murdock) and the definition of the family proposed by T. Szlendak, which will make it possible to consider the diverse forms of human relationships existing nowadays and, at the same time, to overcome the limitations of Murdock’s definition. The paper confronts the above definitions with the models and patterns of the family life present in the social consciousness, referring both to the naturally occurring data and empirical material based on the author’s research. In collecting the latter, the author employed several research methods and techniques. The results include a socio-visual narrative created by young people presenting their ideas of the family by means of photographs.
 
REFERENCES (52)
1.
Adamski F., Utopijne teorie a wymogi natury, http://www.stowarzyszeniefides... [dostęp: 30.09.2012].
 
2.
Attali J., Słownik XXI wieku, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2002.
 
3.
Bauman Z., Niecodzienność nasza codzienna..., [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Scholar, Warszawa 2009.
 
4.
Bauman Z., Sztuka życia, Wyd. Literackie, Kraków 2009.
 
5.
Bawin-Legros B., Families in Europe: A Private and Political Stake – Intimacy and Solidarity, „Current Sociology”, t. 45: 2001, nr 5.
 
6.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002.
 
7.
Beck-Gernsheim E., Reinventing the Family. In Search of New Lifestyles, [w:] Polity Press, Cambrige 2002.
 
8.
Bogunia-Borowska M. (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Scholar, Warszawa 2009.
 
9.
Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, PWN, Warszawa 2007.
 
10.
CBOS, „Młodzież 2010, Opinie i Diagnozy” Warszawa 2011, nr 19.
 
11.
CBOS, Polityka państwa wobec rodziny, komunikat nr 4647, 17.05.2012, http://badanie. cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4647 [dostęp: 24.09.2012].
 
12.
CBOS, Polityka państwa wobec rodziny, komunikat nr 4647, 17.05.2012, http://badanie. cbos.pl/details.asp?q=a1&id=4647[dostęp: 20.09.2012].
 
13.
CBOS, Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, komunikat nr 4641, 4.05.2012,http://badanie.cbos.pl/details... [dostęp: 24.09.2012].
 
14.
Charles N., Davies Ch. A., My Family and Other Animals: Pets as Kin, „Socjological Research Online”, t. 13: 2008, nr 5.
 
15.
Cudak H., Pedagogika rodziny. Wybrane zagadnienia, IPiP AŚ, Kielce 2007.
 
16.
Cudak H., Wybrane cechy współczesnego modelu życia małżeńskiego i rodzinnego, [w:] H. Cudak, Pedagogika rodziny.Wybrane zagadnienia, IPiP AŚ, Kielce 2007.
 
17.
Czech B. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego, LexisNexis, Warszawa 2011.
 
18.
Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2008.
 
19.
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 
20.
GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Raport z wyników,http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 24.09.2012].
 
21.
Hirszowicz M., Spory o przyszłość. Klasa. Polityka. Jednostka, IFiS PAN, Warszawa 1998.http://www.sejm.gov.pl/prawo/k... [dostęp: 24.09.2012].
 
22.
Jabłoński D., Ostasz L., Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej iogólnej, Adiaphora, Olsztyn 2001.
 
23.
Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, Poznań 1984.
 
24.
Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, Poznań 1994, http://archidiecezja.lodz.pl/ prawo.html [dostęp: 20.07.2012].
 
25.
Kwak A., Bieńko M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, WUW, Warszawa 2011.
 
26.
Kwak A., Rodzina i jej przemiany, ISNS UW, Warszawa 1994.
 
27.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2005.
 
28.
Lubelska K., 1 + kot, „Polityka”, nr 42 (2576), 21.10.2006.
 
29.
Łobodzińska B., Małżeństwo w mieście, PWN, Warszawa 1970.
 
30.
Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008.
 
31.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa 2004.
 
32.
Murdock G.P., Social Structure, Thed Macmillan Company, New York 1949.
 
33.
Nitecki S., Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń, wyd. 2, WKP, Wrocław 2010, http://prawosocjalne.pl/print/... miot_swiadczenia.htm [dostęp: 24.09.2012].
 
34.
Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Scholar, Warszawa 2009.
 
35.
Ozminkowski V., Dominik I., 1 + 1 + 1, 2 + 0, 1 + 1, 2 + 1 – ślub, czyli nowa arytmetyka rodzinna, „Newsweek”, nr 36, 10.09.2006.
 
36.
Pigla W., Webplemię – próba eksplikacji pojęcia, http://www.kulturaihistoria.um.... lublin.pl/archives/3837 [dostęp: 13.06.2012].
 
37.
Podkowińska M., Integracyjny wymiar komunikowania, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 
38.
Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2001.
 
39.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Biuro RPO, Warszawa 2009, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12... 520.pdf [dostęp: 20.07.2012].
 
40.
Stein P., Być singlem – próba zrozumienia życia singli, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borkowska (red.), Socjologia codzienności, Wyd. Znak, Kraków 2008.
 
41.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1967.
 
42.
Szczepański M.S. (red.), Tychy. Integracja – społeczność lokalna – rodzina miejska, ŚWN, Tychy 1999.
 
43.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
 
44.
Sztompka P., Bogunia-Borkowska M. (red.), Socjologia codzienności, Wyd. Znak, Kraków 2008.
 
45.
Świątkiewicz W., Rodzina jako wartość w społeczeństwie, [w:] M.S. Szczepański (red.), Tychy. Integracja – społeczność lokalna – rodzina miejska, ŚWN, Tychy 1999.
 
46.
Świerczyńska K., I nie opuszczę cię aż do rozwodu, „Wprost”, nr 34, 22–28.08.2011.
 
47.
Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 
48.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974 i 1979.
 
49.
Tyszka Z., System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, UAM, Poznań 1997.
 
50.
Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, WUŁ, Łódź 2004.
 
51.
Weber Ch., Kochaj robota swego jak siebie samego, „Forum”, 10–16.09.2012.
 
52.
Wyrwich-Hejduk E., Udział rodziców w kształtowaniu poglądów na temat małżeństwa, [w:] A. Kwak, M. Bieńko, Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, WUW, Warszawa 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top