The family and intellectual background of the last superintendent of the Warsaw Scientific District - Ivan Anatoljevich Kurakin (1874–1950)
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-13
 
 
Acceptance date: 2019-01-13
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Ewa Kula   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):31-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim: The article was created to portray the figure of Prince Ivan Anatolijevich Kurakin. The article attempts to show his closest family, school and university environments, which had an impact on shaping the professional and social interests of the future (in 1915–1917) curator of the Warsaw Scientific District. Methods: In abidance with the principles of biographical and historical research, document analysis was used. The resulting paper is largely based on memories of the St. Petersburg Junior High School teachers and pupils as well as on a selection of published materials on the history of said educational facility. Results: The undertaken research made it possible to capture the family environment of Ivan Kurakin, including, the state of their affluence as well as illustrating his father’s connections with high-ranking members of the St. Petersburg elite. Moreover, some key junior high school teachers were profiled and discussed. Conclusions: The study of the source materials allowed demonstrating the great importance of the family, especially the father, for the career of Ivan Kurakin. The wealthy family home and the father’s connections with high-ranking members of the St. Petersburg elite were both certainly pivotal in facilitating the educational and professional paths of Ivan A. Kurakin and his siblings. Also, undoubtedly, academic and high school teachers were considered influential social groups; thus, they could easily foster the career of the Russian nobleman. Finally, the personal profile of the civil servant and social activist, as well as of his closest associates, prove the great diligence with which the Russian educational authorities would choose candidates for the post of the curator of the Warsaw Scientific District. It was also shown that the Russians, taking high-level positions in the Russian administration in the Kingdom of Poland, would not generally abuse the extraordinary economic privileges they were entitled to.
 
REFERENCES (24)
1.
3-ий созыв государственной Думы. Портреты. Биографии. Автографы [Trzeci zjazd Dumy Państwowej. Portrety. Biografie. Autografy], Wydawnictwo Н. Н. Ольшанскаго, Sankt Petersburg 1910.
 
2.
Арепьев Н. Ф., Личный состав 3-ей гимназии 1823–1923 [Personel Trzeciego Gimnazjum 1823–1923], https://memoclub.ru/2015/01/d3... [dostęp: 2.11.2019].
 
3.
Авдеев В. Е., Мартенс Фёдор Фёдорович [Martens Fiodor Fiodorowicz], Большая Российская Энциклопедия (БРЭ), https://w.histrf.ru/articles/a... [dostęp: 17.10.2019].
 
4.
Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, PWN, Warszawa 1986.
 
5.
Энциклопедия Царского Села [Encyklopedia Carskiego Sioła], https://tsarselo.ru/yenciklope... [dostęp: 30.10.2019].
 
6.
Иванов А., Куракин кн. Анатолий Александрович [Kurakin ks. Anatolij Aleksandrovič],http://www.hrono.info/biograf/... [dostęp: 16.11.2019].
 
7.
Известные отечественные и зарубежные конституционалисты [Znani konstytucjonaliści krajowi i zagraniczni], https://pravo.hse.ru/constlaw/... [dostęp: 17.10.2019].
 
8.
„Kuryer dla Wszystkich” 1915, nr 163.
 
9.
Крылов-Толстикович А., Придворный календарь на 1915 год. Комментари [Kalendarz dworski na rok 1915. Komentarze], Moskwa 2015.
 
10.
Latawiec K. [i in.], Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918, t. 1, Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015.
 
11.
Manteuffel T., Centralne władze oświatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego. (1817–1915), nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1929.
 
12.
Ранчин А., Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), русский писатель [Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899–1977), rosyjski pisarz], Энциклопедия Кругосвет, https://www.krugosvet.ru/enc/k... [dostęp: 20.10.2019].
 
13.
Набоков В. Д., Петербургская гимназия сорок лет тому назад [Gimnazjum petersburskie czterdzieści lat temu], https://memoclub.ru/2015/01/d3... [dostęp: 20.10.2019].
 
14.
Rolf M., Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie [!] (1864–1915), tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2016.
 
15.
Рождественский С. В. (red.), С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности 1819–1919. Материалы по истории С.-Петербургского университета [Uniwersytet w Sankt Petersburgu w pierwszym wieku działalności 1819–1919. Materiały do historii Uniwersytetu w Sankt Petersburgu], t. 1: 1818–1835, Petrograd 1919.
 
16.
Schiller J. Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2008.
 
17.
Сокольский Ю. М., Цари и министры [Carowie i ministrowie], Полигон, Sankt Petersburg 2002.
 
18.
Страхович В., Листки из воспоминаний [Kartki z pamiętnika], https://memoclub.ru/2015/01/d3... [dostęp: 31.10.2019].
 
19.
Szczerbatow A. P., Rządy księcia Paskiewicza w Królestwie Polskim (1832–1847), Jan.
 
20.
Fiszer, Warszawa 1900, https://pbc.gda.pl/dlibra/publ... [dostęp: 16.11.2019].
 
21.
Томсинов В. А., Василий Иванович Сергеевич (1832–1910) [Wasilij Iwanowicz Siergiejewicz (1832–1910)], https://lawbook.online/gosudar... [dostęp: 17.10.2019].
 
22.
Волков С., Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь [Najwyższa administracja Imperium Rosyjskiego. Krótki słownik], Университет.
 
23.
Дмитрия Пожарского, Moskwa 2016, http://e-libra.su/read/484073-... [dostęp: 16.11.2019].
 
24.
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top