The role and functions of a family in Polish economists’ writings at the turn of the XIXth century
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii Oświaty, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2015-01-23
 
 
Final revision date: 2015-10-12
 
 
Acceptance date: 2015-10-12
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Aneta Bołdyrew   

Zakład Historii Oświaty, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):105-119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The changes in the social and economic life in Poland at the turn of the XIXth century changed and influenced also the functioning of the family, marked new norms, influenced the modification of the values connected with family life and also determined the transformations of the functions and tasks fulfilled by the family. Still, the role of the family which functioned according to the law, was to fulfill numerous tasks serving the family itself and the whole of society. A family was prescribed not only intrinsic values but also utilitarian values which were to serve the country and society. At the turn of the XIXth century the family became the object of interest to intellectuals, publicists and social activists which resulted in a number of normative, descriptive and theoretical publications. In social discourse on the family an important role was played by economists who wrote about complex family functions concentrating on economic stratification and educational and protective aspects. The issues were taken up by Galician (Eastern Europe) scientists: Stanisław Głąbiński and Adam Krzyżanowski and intellectuals from the Kingdom of Poland who dealt with social and economic issues: Ludwik Krzywicki, Zofia Daszyńska-Golińska, Aleksander Wóycicki. The aim of the discussion was a diagnosis of the described situation and pointing to the right support of poor and neglected families. Some experts in the reborn Poland researched theoretically and practically the issues of social and educational policy. The solutions described in scientific magazines, in expert and social magazines could, therefore, be introduced in life. During the times of the Second Republic the ideas frequently influenced the policy of the country concerning the support of families in their basic functions.
 
REFERENCES (43)
1.
Benziman G., Narratives of Child Neglect in Romantic and Victorian Culture, Palgrave Macmillan, New York 2012.
 
2.
Biliński L., System ekonomii społecznej, t. I, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1880.
 
3.
Bołdyrew A., Problem prostytucji w piśmiennictwie Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka (red.), Miłość sprzedajna, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2014.
 
4.
Bołdyrew A., Próba popularyzacji zachodnioeuropejskich teorii i wzorców kulturowych w piśmiennictwie naukowym i publicystyce Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, [w:] T. Pudłocki, K. Sierakowska (red.), Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013.
 
5.
Daszyńska-Golińska Z., [Anty. Al. Koholik], Pijaństwo nasz wróg, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1905.
 
6.
Daszyńska-Golińska Z., Alkoholizm jako objaw choroby społecznej, Towarzystwo „Eleuteryi”, Kraków 1905.
 
7.
Daszyńska-Golińska Z., Alkoholizm w Galicyi i jego zwalczanie, „Zdrowie” 1911, nr 11.
 
8.
Daszyńska-Golińska Z., Badania nad alkoholizmem w Galicji Zachodniej, Towarzystwo Ludoznawcze, Lwów 1902.
 
9.
Daszyńska-Golińska Z., Domy ludowe, [w:] Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja, M. Arct, Kraków 1913.
 
10.
Daszyńska-Golińska Z., Ekonomia społeczna, t. I, nakł. Byłych Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa 1906.
 
11.
Daszyńska-Golińska Z., Prawo wyborcze kobiet, nakł. Związku Polskich Stowarzyszeń Kobiecych w Warszawie, Warszawa 1918.
 
12.
Daszyńska-Golińska Z., Stulecie ekonomji społecznej, „Głos” 1901, nr 1.
 
13.
Daszyńska-Golińska Z., Walka z alkoholizmem w służbie oświaty i etyki, [w:] Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja, M. Arct, Kraków 1913.
 
14.
Daszyńska-Golińska Z., Z badań nad zagadnieniem ludności, „Ekonomista” 1908, nr 1–2.
 
15.
Głąbiński S., O systemie fizyokratów w ekonomice społecznej, nakł. autora, Sambor 1888.
 
16.
Głąbiński S., Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historyą ekonomiki, nakł. autora, Lwów 1913.
 
17.
Grzybek D., Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 
18.
Heywood C., Childhood and Children, [w:] J. Merriman, J. Winter (red.), Europe 1789.
 
19.
to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, t. I, Thomson Gale, Detroit 2006.
 
20.
Krupa J., Industrializacja i jej następstwa społeczne w poglądach Ludwika Krzywickiego, „Rocznik Łódzki” 1999, t. XLVI.
 
21.
Krzywicki L., Arystokracja ducha, [w:] Tenże, Dzieła, t. III, red. T. Kowalik, PWN, Warszawa 1959.
 
22.
Krzywicki L., Drogi oświaty, [w:] Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja, M. Arct, Kraków 1913.
 
23.
Krzywicki L., Kłamstwo konwencjonalne, [w:] Tenże, Dzieła, t. II, red. H. Holland, PWN, Warszawa 1958.
 
24.
Krzywicki L., Ostatnie dzieło polityki społecznej, [w:] Tenże, Dzieła, t. IV, red. A. Osiadacz-Molska, PWN, Warszawa 1960.
 
25.
Krzywicki L., Socjalizm i rodzina, [w:] Tenże, Dzieła, t. II, red. H. Holland, PWN, Warszawa 1958.
 
26.
Krzywicki L., Uspołecznienie pieczy macierzyńskiej, [w:] Tenże, Dzieła, t. V, red. A. Osiadacz-Molska, PWN, Warszawa 1960.
 
27.
Krzywicki L., Wzrost kryminalistyki, [w:] Tenże, Dzieła, t. III, red. T. Kowalik, PWN, Warszawa 1959.
 
28.
Krzyżanowski A., Pauperyzacja Polski współczesnej, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1925.
 
29.
Krzyżanowski A., Teorya Malthusa ze szczególnem uwzględnieniem jej stosunku do prawa zmniejszającego się przychodu z ziemi, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1908.
 
30.
Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
31.
Lepalczyk I., Co Ludwik Krzywicki dał polskiej pedagogice społecznej, „Pedagogika Społeczna” 2002, nr 2.
 
32.
Malthus T.R., Prawo ludności, wyb. A. Krzyżanowski, Gebethner i Wolff, Warszawa – Kraków 1925.
 
33.
Miąso J., Ludwik Krzywicki. Działalność i ideologia oświatowa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.
 
34.
Milewski J., Ludność, [w:] J. Milewski, W. Czerkawski, Polityka ekonomiczna, t. I, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków 1905.
 
35.
Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar”, Warszawa 2005.
 
36.
Stearns P.N., Childhood in World History, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2006.
 
37.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
 
38.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
39.
Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. I, PWN, Poznań 1957.
 
40.
Wincławski W., Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 
41.
Wóycicki A., Chrześcijański ruch robotniczy w Królestwie Polskim. Monografia społeczna, Tipogr. Děla, Piotrogród 1915.
 
42.
Wóycicki A., Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa Polskiego, „Ekonomista” 1914, t. II, t. III, t. IV.
 
43.
Wóycicki A., Robotnik polski w życiu rodzinnym. Monografia społeczna, „Ekonomista” 1918, t. IV, 1919, t. I, t. II; t. III/IV; 1920, t. I; 1922, t. II.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top