A study of youth with autism spectrum engagement to improve one’s own educational situation
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Grazynskiego 53, 40-126 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-06
 
 
Final revision date: 2022-03-21
 
 
Acceptance date: 2022-03-21
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Sabina Pawlik   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):299-313
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. According to the cultural model of disability, people on the autism spectrum have their own culture. Its representatives believe that all symptoms of autistic disorders, which the medical model considers pathology, may be reinterpreted as natural differences, a different (not pathological) developmental pattern. Autism affects ways people think, eat, dress, work, spend leisure time, understand natural phenomena etc. The role that a teacher of a person with autism should play is similar to that of a cross-cultural interpreter: someone who understands both cultures and is able to translate the expectations and rules of the non-autistic environment to a person with autism. Meanwhile, in the Polish school, most of the attention is focused on the child’s deficits, the organization of various forms of assistance, and attempts to adapt atypical students to a school environment tailored for typical children. Such a perception of students with different needs prompts actions aimed at improving and leveling these characteristics that distinguish them – de facto “elimination of culture”. The educational situation for children and youth with autism is not favorable. They experience discrimination, and social and cultural exclusion, in both “special” and “mainstream” schools. Aim. The aim of this paper is to present the involvement of young self-advocates to improve their own situation in the educational environment. Methods. In this research, I used a qualitative case study method where a specific case such as the Klub Świadomej Młodzieży served to deepen our understanding of the unique phenomenon of social engagement for young people on the autism spectrum.
 
REFERENCES (31)
1.
Barnes, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. Warszawa: Sic!.
 
2.
Bocheńska, J. (2010). Europa wobec imigrantów. Portal Spraw Zagranicznych. Pobrane 19.01.2024 z: https://psz.pl/117-polityka/jo....
 
3.
Borowska-Beszta, B. (2014). Kultury niepełnosprawności w kontekstach teoretycznych i realiach badawczych - szkice analizy strukturalnej. Pobrane 19.01.2024 z: https://repozytorium.umk.pl/bi....
 
4.
Brown, S.E. (1996). Disability culture: A fact sheet [Kultura niepełnosprawności: Broszura informacyjna]. Independent Living Institute. Pobrane 19.01.2024 z: https://www.independentliving.....
 
5.
Davis, J. (2012). Conceptual issues in childhood and disability: Integrating theories from childhood and disability studies [Zagadnienia pojęciowe w dzieciństwie i niepełnosprawności: Integracja teorii związanych ze studiami nad dzieciństwem i studiami o niepełnosprawności]. W: N. Watson, A. Roulstone, C. Thomas (red.), Routledge handbook of disability studies (ss. 414-425). London: Routledge.
 
6.
Davis, J., Watson, N. (2001). Where are the children’s experiences?: Analysing social and cultural exclusion in ‘special’ and ‘mainstream’ schools [Gdzie są doświadczenia dzieci?: Analiza wykluczenia społecznego i kulturowego w szkołach specjalnych i ogólnodostępnych]. Disability & Society, 16(5), 671-687. DOI: 10.1080/09687590120070060.
 
7.
Dekker, M. (1999). On our own terms: Emerging autistic culture [Na naszych własnych warunkach: Wyłaniająca się autystyczna kultura]. Pobrane 19.01.2024 z: http://www.autscape.org/2015/p....
 
8.
Frith, U. (2008). Autyzm: Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
9.
Gajdzica, Z. (2016). Pogranicza, peryferia i centra we włączaniu ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 22(1), 89-98.
 
10.
Gajdzica, Z. (2015). Klasa integracyjna jako przystań pograniczy. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 4(72), 117-127. Pobrane 19.01.2024 z: https://rebus.us.edu.pl/bitstr....
 
11.
Gajdzica, Z., Skotnicka, B., Pawlik, S., Bełza-Gajdzica, M., Trojanowska, M., Prysak, D., Mrózek, S. (2021). Analiza praktyki szkolnej i charakterystyka szkoły efektywnie realizującej edukację włączającą w praktyce: Raport z badań. Warszawa: Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 
12.
Jarosz, E. (2019). Partycypacja społeczna dzieci – współczesna odsłona dyskursu; kontestacja i kontrdziałanie wobec społecznej ekskluzji dzieci. Kultura i Edukacja, 1(123), 27-44. DOI: 10.15804/kie.2019.01.02.
 
13.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (2006). Dz. U. 2012.1169.
 
14.
Klub Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team [profil na Facebooku]. Pobrane 20.01.2022 z: https://www.facebook.com/klubs....
 
15.
Kwiatkowska, R. (2021). Łódzka fundacja stworzyła Klub Świadomej Młodzieży. TVP 3 Łódź [portal]. Pobrane 19.01.2024 z: https://lodz.tvp.pl/53365254/l....
 
16.
Ławicka, J. (2019). Człowiek w spektrum autyzmu: Podręcznik pedagogiki empatycznej. Opole: Fundacja Prodeste.
 
17.
Markowska-Manista, U., Dąbrowa, E. (2016). Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej: Krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego. Edukacja Międzykulturowa, 5, 34-51. Pobrane 19.01.2024 z: https://czasopisma.marszalek.c....
 
18.
Mesibov, G.B., Shea, V. (2009). Kultura autyzmu: Od teoretycznego zrozumienia do praktyki. Autyzm, 7-8, 3-7. Pobrane 19.01. 2024 z: https://www.domrainmana.pl/wp-....
 
19.
Nikitorowicz, J. (2015). Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości? Pogranicze: Studia Społeczne, 25, 25-40. DOI: 10.15290/pss.2015.25.02.
 
20.
Pamuła, N., Szarota, M., Usienkiewicz, M. (2018). „Nic o nas bez nas”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia de Cultura, 10(1), 4-12. DOI: 10.24917/20837275.10.1.1.
 
21.
Pawlik, S. (2019). Ruch autystycznych samorzeczników – źródła, historia, współczesność, polskie doświadczenia. W: J. Siemionow, P. Śpica (red.), Historyczne i współczesne konteksty badań nad edukacją: Studia teoretyczne i analizy empiryczne z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia pedagogiki gdańskiej (1958-2018) (ss. 603-617). Toruń: Adam Marszałek.
 
22.
Peters, S. (2000). Is there a disability culture?: A syncretisation of three possible world views [Czy istnieje kultura niepełnosprawności?: Synkretyzm trzech możliwych światopoglądów]. Disability & Society, 15(4), 583-601. DOI: 10.1080/09687590050058198.
 
23.
Pisula, E. (2008). Dziecko z autyzmem jako ofiara przemocy. Dziecko Krzywdzone, 1(22), 1-14. Pobrane z: https://dzieckokrzywdzone.fdds....
 
24.
Płatos, M. (2018). Autyzm odcieleśniony: Historia społecznego konstruowania autyzmu jako choroby, zaburzenia i niepełnosprawności. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia de Cultura, 10(1), 100-112. DOI: 10.24917/20837275.10.1.8.
 
25.
Płatos, M. (red.) (2016). Ogólnopolski spis autyzmu: Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”.
 
26.
Rzeźnicka-Krupa, J. (2020). Konstruktywizm i pedagogika różnorodności. Problemy Wczesnej Edukacji, 4(51), 153-166. DOI: 10.26881/pwe.2020.51.12.
 
27.
Rzeźnicka-Krupa, J. (2019). Społeczne ontologie niepełnosprawności: Ciało, tożsamość, performatywność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
28.
Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (t. 1, ss. 623-649). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Straus, J.N. (2013). Autism as culture [Autyzm jako kultura]. W: L.J. Davis (red.), The disability studies reader [Leksykon studiów o niepełnosprawności] (ss. 460-484). New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781315680668.
 
30.
Szkudlarek, T. (2009). Pedagogika międzykulturowa. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: Podręcznik akademicki: 1 (ss. 415-424). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Wojtas-Rduch, A. (2021). Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a aranżacja przestrzeni klas dla uczniów z niepełnosprawnościami. Konteksty Pedagogiczne, 2(17), 47-63. DOI: 10.19265/kp.2021.2.17.319.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top