Differences between young women and young men with regards to motivation to engage in physical activity
 
More details
Hide details
1
Department of Public Health, Department of Population Health, Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University [Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu], Bujwida 44, 50-368, Wroclaw, Poland
 
2
Department of Health Humanities and Social Science, Department of Humanities and Social Science, Wroclaw Medical University [Zakład Humanistycznych Nauk o Zdrowiu, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu], Bartla 5, 51-618 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-04-07
 
 
Final revision date: 2022-06-22
 
 
Acceptance date: 2022-06-22
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Barbara Grabowska   

Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Bujwida 44, 50-368 Wrocław, Polska
 
 
Luba Ślósarz   

Zakład Humanistycznych Nauk o Zdrowiu, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):315-324
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In the new reality, young people often spend many hours in front of the monitor, phone, or tablet forgetting or not having time to deepen their motivation to undertake physical activity, which is the basis for the proper functioning of the human body. With the significant increase in the number of hours of remote learning and online working, young people should increase their self-motivation to exercise and choose various types of physical activities to keep their bodies fit and avoid lifestyle diseases, such as obesity, in the future. Aim. To explore differences with regards to the motives for undertaking physical activity among young women and men. Material and method. 629 young people participated in the study. Among them, there were: 312 women and 317 men. A questionnaire designed by the author of the study was used. Results. The most common motive for engaging in physical activity by young people is to stay healthy and fit. The most common reason for young women and men not to take up physical activity is lack of time. One of the rarest motives for becoming active is family traditions (only 3.5% of women; 1.3% of men). This is an interesting result, considering the fact that as many as 86.44% of the surveyed young people who come from families with sports traditions are currently engaged in physical activities. The differences between the study groups concerned such motives as the desire for self-fulfillment (motive more often chosen by women) and to fill up free time (motive dominating in men). In turn, the differences in the factors discouraging young persons to take up physical activity were related to an overloaded program of activities, which was more often mentioned by women.
 
REFERENCES (19)
1.
Alkhateeb, S.A., Alkhameesi, N.F., Lamfon, G.N., Khawandanh, S.Z., Kurdi, L.K., Faran, M.Y., Khoja, A.A., Bukhari, L.M., Aljahdali, H.R., Ashour, N.A., Bagasi, H.T., Delli, R.A., Khoja, O.A., Safdar, O.Y. (2019). Pattern of physical exercise practice among university students in the Kingdom of Saudi Arabia (before beginning and during college): a cross-sectional study [Schemat ćwiczeń fizycznych wśród studentów w Królestwie Arabii Saudyjskiej (przed rozpoczęciem i w trakcie studiów): badanie przekrojowe]. BMC Public Health, 19(1), 1716. DOI: 10.1186/s12889-019-8093-2.
 
2.
Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C. (2012). Social determinants of health and well-being among young people: Health behavior in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey [Społeczne uwarunkowania zdrowia i dobrostanu młodzieży: Badanie zachowań zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym (HBSC): międzynarodowy raport z badania 2009/2010]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Pobrane 20.01.2024 z: https://hbsc.org/publications/....
 
3.
Fuhrmann, M.M. (2018). Factors motivating participation in physical activity in students of Warsaw University by gender [Czynniki motywujące do aktywności fizycznej studentów UW według płci]. Health Problems of Civilization, 12(4), 272-277. DOI: 10.5114/hpc.2018.78782.
 
4.
Grabowska, B., Jakubowska, L., Seń, M. (2019). Physical activity, health condition and lifestyle of academic youth [Aktywność fizyczna, stan zdrowia i styl życia młodzieży akademickiej]. Journal Of Education Culture And Society, 10(2), 201-215. DOI: 10.15503/jecs20192.201.215.
 
5.
Klarin, M., Pororoković, A., Šimić Šašić, S., Arnaudova, V. (2012). Some characteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia [Niektóre cechy interakcji społecznych wśród młodzieży w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii]. Psychology Research and Behavior Management, 5, 163-172. DOI: 10.2147/PRBM.S36389.
 
6.
Kacprzak-Biernacka, E., Skura-Madziała, A., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Mazurek, M. (2014). Pojęcie motywacji, jej odmiany i podmioty motywacji. Journal of Clinical Healthcare, 3, 2-5.
 
7.
Kościuczuk, J., Krajewska-Kułak, E., Okurowska-Zawada, B. (2016). Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 51-58. DOI: 10.5604/20834543.1198724.
 
8.
Krzyżanowska, A.M. (2018). Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich. Turystyka i Rozwój Regionalny, 10, 43-51. DOI: 10.22630/TIRR.2018.10.19.
 
9.
Novak, D., Doubova, S.V., Kawachi, I. (2016). Social capital and physical activity among Croatian high school students [Kapitał społeczny i aktywność fizyczna wśród chorwackich uczniów szkół średnich]. Public Health, 135, 48-55. DOI: 10.1016/j.puhe.2016.02.002.
 
10.
Olszewski-Strzyżowski, J., Dróżdż, R. (2014). Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Elbląga. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 47, 124-130.
 
11.
Palacz, J. (2012). Rola rodziny a podejmowanie aktywności ruchowej przez studentów. Wychowanie w Rodzinie, 6, 139-163. DOI: 10.23734/wwr20122.139.163.
 
12.
Portela-Pino, I., López-Castedo, A., Martínez-Patiño, M.J., Valverde-Esteve, T., Domínguez-Alonso, J. (2019). Gender differences in motivation and barriers for the practice of physical exercise in adolescence [Różnice w motywacji i barierach w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych w okresie dojrzewania ze względu na płeć]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 168-177. DOI: 10.3390/ijerph17010168.
 
13.
Rothon, C., Goodwin, L., Stansfeld, S.A. (2012). Family social support, community “social capital” and adolescents’ mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England [Rodzinne wsparcie społeczne, „kapitał społeczny” społeczności oraz zdrowie psychiczne i wyniki edukacyjne nastolatków: badanie podłużne w Anglii]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 47(5), 697-709. DOI: 10.1007/s00127-011-0391-7.
 
14.
Sierra-Díaz, M.J., González-Víllora, S., Pastor-Vicedo, J.C., López-Sánchez, G.F. (2019). Can we motivate students to practice physical activities and sports through models-based practice? A systematic review and meta-analysis of psychosocial factors related to physical education [Czy możemy zmotywować uczniów do uprawiania aktywności fizycznej i sportu poprzez praktykę opartą na modelach? Systematyczny przegląd i metaanaliza czynników psychospołecznych związanych z wychowaniem fizycznym]. Frontiers in Psychology, 10, 2115. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02115.
 
15.
Slater, A., Tiggemann, M. (2011). Gender differences in adolescent sport participation, teasing, self-objectification and body image concerns [Różnice pomiędzy płciami pod względem uczestnictwa młodzieży w sporcie, dokuczaniu, uprzedmiotowianiu i problemach związanych z obrazem ciała]. Journal of Adolescence, 34(3), 455-463. DOI: 10.1016/j.adolescence.2010.06.007.
 
16.
Sochocka, L., Wojtyłko, A. (2013). Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznch i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa, 16(2), 53-58.
 
17.
Tarka-Rymarz, K. (2016). Motywy wyboru pracy wolontariusza streetworkingu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio J – Paedagogia-Psychologia, 29(1), 89-103. DOI: 10.17951/j.2016.29.1.89.
 
18.
Ubago-Jiménez, J.L., Zurita-Ortega, F., San Román-Mata, S., Puertas-Molero, P., González-Valero, G. (2020). Impact of physical activity practice and adherence to the mediterranean diet in relation to multiple intelligences among university students [Wpływ praktyki aktywności fizycznej i przestrzegania diety śródziemnomorskiej na wzrost inteligencji wśród studentów uczelni wyższych]. Nutrients, 12(9), 2630. DOI: 10.3390/nu12092630.
 
19.
Zeńczak-Praga, K., Pluto-Prondzinska, J., Zgorzalewicz-Stachowiak, M. (2017). Attitude towards physical activity in future physicians from Germany and Italy: A preliminary report [Podejście do aktywności fizycznej wśród przyszłych niemieckich i włoskich lekarzy: Doniesienia wstępne]. Health Problems of Civilization, 11(3), 142-149. DOI: 10.5114/hpc.2017.70007.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top