Media education on threats in the digital world of the child
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2023-11-30
 
 
Final revision date: 2023-12-18
 
 
Acceptance date: 2023-12-18
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Ewa Julia Nowicka   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(4):197-208
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction. The dynamic and continuous development of electronic media, which is actively used by children and young people, justifies the need for media education practiced at home by parents, and by teachers at school. The growing popularity and attractiveness of the media, and free access to it by the youngest, imposes additional obligations on parents in the process of child rearing. They are and should be the first teachers and educators who will gradually introduce their children to the world of media. The involvement of parents and teachers in the media education of the child is an opportunity to prevent media threats and to build awareness and maturity in the correct perception of the media and its correct use in play and learning. Aim. The developed article aims to present the most important and most common media threats that have a serious impact on the proper development of the child. The article also emphasizes the importance and necessity of media education functioning in the immediate environment of the child. Materials and methods. The article uses an overview of views and assumptions explaining the essence of selected threats and dangers of the media and beliefs emphasizing the need to practice media education. The author also proposes educational solutions as part of media education carried out by parents and teachers.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrzejewska, A. (2009). Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat: Możliwości i zagrożenia (ss. 217–242). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
2.
Barlińska, J. (2009). Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 1(26), 100–118.
 
3.
Bębas, S. (2015). „Sexting” - nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży. Labor et Educatio, 3, 431–444.
 
4.
Bis, D. (2018). Wychowanie człowieka do mediów jako zadanie pedagogiki medialnej. Roczniki Pedagogiczne, 10(1), 97–112.
 
5.
Chadwick, S. (2014). Impacts of cyberbullying, building social and emotional resilience in schools [Wpływ cyberprzemocy, budowanie odporności społecznej i emocjonalnej w szkołach]. Cham: Springer.
 
6.
Drzewiecki, P. (2010). Media aktywni: Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym. Otwock – Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.
 
7.
Dusza, B. (2012). Edukacja medialna – zaniedbany obszar w domu i szkole. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji (ss. 184–198). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Juszczyk-Rygałło, J. (2015). Wczesnoszkolna edukacja medialna jako wprowadzenie do edukacji całożyciowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 24, 89–99.
 
9.
Kaczmarek, A. (2013). Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia. Kultura – Media – Teologia, 13(2), 68–81.
 
10.
Kania, S. (2017). Nowe zachowania ryzykowne młodzieży: Charakterystyka i tendencje rozwoju. Ogrody Nauk i Sztuk: Debiuty, 7, 373–382.
 
11.
Król, K., Zawadzki, A. (2020). Zjawisko cyberprzemocy w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci. Edukacja, Terapia, Opieka, 2, 179–197.Morbitzer, T. (2016). O filarach edukacji medialnej: Między starożytnością a współczesnością. W: N. Walter (red.), Zanurzeni w mediach: Konteksty edukacji medialnej (ss. 11–30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
12.
Nowicka, E. (2019). Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym. Dyskursy Młodych Andragogów, 20, 317–327.
 
13.
Nowicka, E. (2020). Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka. Wychowanie w Rodzinie, 257–267, 22(1), 257–266. DOI: 10.34616/wwr.2020.1.257.266.
 
14.
Ogonowska, A. (2018). Uzależnienia medialne: Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
15.
Pyżalski, J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
16.
Ronatowicz, W. (2014). Ryzykowne zachowania seksualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w kontekście korzystania z technologii cyfrowych. Rocznik Lubuski, 40(1), 129–143.
 
17.
Zhu, Ch., Huang, S., Evans, R., Zhang, W. (2021), Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures [Cyberprzemoc wśród młodzieży i dzieci: Kompleksowy przegląd globalnej sytuacji, czynników ryzyka i środków zapobiegawczych]. Frontiers in Public Health, 9, 1–12. DOI: 10.3389/fpubh.2021.634909.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top