Edukacja medialna wobec zagrożeń w cyfrowym świecie dziecka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-12-2023
 
 
Data akceptacji: 18-12-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Julia Nowicka   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(4):197-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych, z których codziennie korzystają dzieci i młodzież, uzasadnia potrzebę edukacji medialnej praktykowanej w domu przez rodziców, a następnie przez nauczycieli w szkole. Rosnąca popularność i atrakcyjność mediów oraz swobodny dostęp do nich przez najmłodszych nakładają dodatkowe obowiązki na rodziców w procesie wychowania. To oni są – i powinni być – pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, którzy stopniowo będą wprowadzać swoje dziecko w świat mediów. Udział rodziców i nauczycieli w wychowaniu medialnym dziecka jest szansą na zapobieganie zagrożeniom medialnym, na budowanie świadomości i dojrzałości w prawidłowym odbiorze mediów oraz poprawnym ich wykorzystaniu w zabawie i nauce. Cel. Opracowany artykuł ma na celu przedstawić najistotniejsze i najczęściej występujące zagrożenia medialne, które mają poważny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. W artykule zostały podkreślone również znaczenie i konieczność edukacji medialnej w najbliższym środowisku dziecka. Materiały i metody. W artykule zastosowano przegląd poglądów i założeń wyjaśniających istotę wybranych zagrożeń i niebezpieczeństw medialnych oraz przekonań podkreślających potrzebę praktykowania edukacji medialnej. Autor proponuje również rozwiązania edukacyjno-wychowawcze w ramach edukacji medialnej realizowanej przez rodziców i nauczycieli.
 
REFERENCJE (17)
1.
Andrzejewska, A. (2009). Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat: Możliwości i zagrożenia (ss. 217–242). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
2.
Barlińska, J. (2009). Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 1(26), 100–118.
 
3.
Bębas, S. (2015). „Sexting” - nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży. Labor et Educatio, 3, 431–444.
 
4.
Bis, D. (2018). Wychowanie człowieka do mediów jako zadanie pedagogiki medialnej. Roczniki Pedagogiczne, 10(1), 97–112.
 
5.
Chadwick, S. (2014). Impacts of cyberbullying, building social and emotional resilience in schools [Wpływ cyberprzemocy, budowanie odporności społecznej i emocjonalnej w szkołach]. Cham: Springer.
 
6.
Drzewiecki, P. (2010). Media aktywni: Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym. Otwock – Warszawa: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.
 
7.
Dusza, B. (2012). Edukacja medialna – zaniedbany obszar w domu i szkole. W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Nowe media w edukacji (ss. 184–198). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
8.
Juszczyk-Rygałło, J. (2015). Wczesnoszkolna edukacja medialna jako wprowadzenie do edukacji całożyciowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 24, 89–99.
 
9.
Kaczmarek, A. (2013). Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia. Kultura – Media – Teologia, 13(2), 68–81.
 
10.
Kania, S. (2017). Nowe zachowania ryzykowne młodzieży: Charakterystyka i tendencje rozwoju. Ogrody Nauk i Sztuk: Debiuty, 7, 373–382.
 
11.
Król, K., Zawadzki, A. (2020). Zjawisko cyberprzemocy w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci. Edukacja, Terapia, Opieka, 2, 179–197.Morbitzer, T. (2016). O filarach edukacji medialnej: Między starożytnością a współczesnością. W: N. Walter (red.), Zanurzeni w mediach: Konteksty edukacji medialnej (ss. 11–30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
12.
Nowicka, E. (2019). Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym. Dyskursy Młodych Andragogów, 20, 317–327.
 
13.
Nowicka, E. (2020). Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka. Wychowanie w Rodzinie, 257–267, 22(1), 257–266. DOI: 10.34616/wwr.2020.1.257.266.
 
14.
Ogonowska, A. (2018). Uzależnienia medialne: Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
15.
Pyżalski, J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
16.
Ronatowicz, W. (2014). Ryzykowne zachowania seksualne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w kontekście korzystania z technologii cyfrowych. Rocznik Lubuski, 40(1), 129–143.
 
17.
Zhu, Ch., Huang, S., Evans, R., Zhang, W. (2021), Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures [Cyberprzemoc wśród młodzieży i dzieci: Kompleksowy przegląd globalnej sytuacji, czynników ryzyka i środków zapobiegawczych]. Frontiers in Public Health, 9, 1–12. DOI: 10.3389/fpubh.2021.634909.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top