Nieoczekiwany powrót do gniazda. Polska młodzież akademicka zamieszkująca z rodzicami w związku z pandemią
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
 
 
Data nadesłania: 22-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-10-2023
 
 
Data akceptacji: 29-11-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Peret-Drążewska   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(4):173-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel. Pandemia COVID-19 wywołała różne zmiany w życiu młodzieży akademickiej. Zamknięcie szkół wyższych, przejście na edukację zdalną, ograniczone interakcje społeczne oraz trudności na rynku pracy skutkowały nierzadko decyzjami o powrocie do domu rodzinnego oraz ponownym zamieszkaniu z rodzicami. Niniejsza zmiana generowała kolejne, liczne przeobrażenia w różnorodnych obszarach funkcjonowania studentek. Rozważania podjęte w niniejszym artykule zostały poświęcone analizie specyfiki funkcjonowania młodzieży akademickiej ponownie zamieszkującej z rodzicami w okresie pandemii COVID-19 w oparciu o uzyskane wyniki własnych badań zespołowych, jak i również przegląd innych eksploracji badawczych przeprowadzonych w tym okresie z udziałem studentów. Metody i materiały. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety na próbie 1215 studentek i studentów polskich uczelni wyższych w terminie od lutego do listopada 2020. Wyniki badań ujawniły, że u badanej młodzieży akademickiej, która powróciła do domu rodzinnego na czas pandemii nastąpił spadek w zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe, aktywności związane z rozwijaniem kariery zawodowej oraz pogorszenie jej relacji interpersonalnych. Wyniki i wnioski. Rozważania podjęte w artykule wydają się być zasadne, ponieważ mogą być pomocne przy określeniu kondycji psychofizycznej, relacji z rodzicami oraz warunków ekonomicznych i edukacyjno-zawodowych studentek oraz studentów w warunkach pandemii COVID-19. Umożliwi to wdrożenie odpowiednich działań oraz programów profilaktycznych wspierających niniejszą grupę społeczną w adaptacji do funkcjonowania w nowej rzeczywistości pandemicznej (jak również postpandemicznej) oraz przeciwdziałających trudnościom, lękom, obawom związanym ze zmianami życiowymi przewidywanymi w przyszłości.
 
REFERENCJE (83)
1.
Aassve, A., Billari, F. C., Mazzuco, S., & Ongaro, F. (2002). Leaving home: A comparative analysis of ECHP data. Journal of European Social Policy, 12(4), 259–275. DOI: 10.1177/a028430.
 
2.
Anderson, M. L., Goodman, J., & Schlossberg, N. K. (2011). Counseling adults in transition, fourth edition: Linking Schlossberg’s theory with practice in a diverse world. New York: Springer Publishing Company.
 
3.
Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438. DOI:10.3390/su12208438.
 
4.
Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York, Oxford: Oxford University Press.
 
5.
Arnett, J. J. (2007). Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach. Upper Saddle River, N. J.: Pearson Prentice Hall.
 
6.
Arnett, J. J., Žukauskienė, R., & Sugimura, K. (2014). The new life stage of emerging adulthood at ages 18–29: Implications for mental health. Lancet Psychiatry, 1(7), 569–576. DOI: 10.1016/S2215-0366(14)00080-7.
 
7.
Aucejo, E. M., French, J., Ugalde Araya, M. P., & Zafar, B. (2020). The impact of COVID-19 on student experiences and expectations: Evidence from a survey. Journal of Public Economics, 191, 104271. DOI: 10.3386/w27392.
 
8.
Babicki, M., Mastalerz-Migas, A. (2021). Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID-19 [Prevalence of anxiety disorders among Poles during the COVID-19 pandemic]. Psychiatria Polska, 55(3), 497–509. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/126230.
 
9.
Belghith, F., Ferry, O., Patros, T., & Tenret, É. (2020). Student life during the Covid-19 pandemic: Uncertainty, transformation, fragility. OVE Infos, 42, 1–12. Retrieved from: https://www.ove-national.educa....
 
10.
Bernardini, J. (2014). The infantilization of the postmodern adult and the figure of kidult. Postmodern Openings, 5(2), 39–55.
 
11.
Berngruber, A. (2021). The timing of and reasons why young people in Germany return to their parental home. Journal of Youth Studies, 24(2), 213–231. DOI: 10.1080/13676261.2020.1714566.
 
12.
Borbáth, E., Hunger S., Hutter S., & Oana, I. E. (2021). Civic and political engagement during the multifaceted COVID-19 crisis. Swiss Political Science Review, 27(2), 311–324. DOI:10.1111/spsr.12446.
 
13.
Boyd, M., Norris, D. (1999). The crowded nest: Young adults at home. Canadian Social Trends, 52(11), 2–5.
 
14.
Branquinho, C., Gomez-Baya, D., & Gaspar de Matos, M. (2020). Dream Teens Project in the promotion of social participation and positive youth development of Portuguese youth. EREBEA Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 10, 69–84. DOI: 10.33776/erebea.v10i0.4955.
 
15.
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., & Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? [Deferred adulthood: fact or artifact?]. Nauka, 4, 67–107.
 
16.
Brzezińska, A. I., Piotrowski, K. (2009). Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS) [Diagnosis of identity statuses in adolescence, emerging adulthood, and early adulthood using the Dimensions of Identity Development Scale]. Studia Psychologiczne, 47(3), 93–109.
 
17.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. DOI: 10.1016/j.psychres.2020.112934.
 
18.
Chirikov, I., Soria, K. M., Horgos, B., & Jones-White, D. (2020). Undergraduate and graduate students’ mental health during the COVID-19 pandemic. UC Berkeley: Center for Studies in Higher Education. Retrieved from: https://escholarship.org/uc/it....
 
19.
Długosz, P. (2020). Raport z II etapu badań studentów UP: Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego [Report from the second stage of research on UP students: Opinion on distance learning and mental well-being]. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Retrieved from: https://ifis.up.krakow.pl/wp-c....
 
20.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., & Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii: Raport z pierwszego etapu badań [Everyday life in times of pandemic: Report from the first stage of research]. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Socjologii. Retrieved from: http://socjologia.amu.edu.pl/i....
 
21.
Dymecka, J. (2021). Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19 [Psychosocial effects of the COVID-19 pandemic]. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 16(1–2), 1–10. DOI:10.5114/nan.2021.108030.
 
22.
Ebadi, A., Ahmadi, F., Ghanei, M., & Kazemnejad, A. (2009). Spirituality: A key factor in coping among Iranians chronically affected by mustard gas in the war disaster. Nursing & Health Sciences, 11(4), 344–350. DOI: 10.1111/j.1442--2018.2009.00498.x.
 
23.
Elmer, T., Mepham, K., & Stadtfeld, C. (2020). Students under lockdown: Comparisons of students’ social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland. PLoS One, 15(7), e0236337. DOI: 10.1371/journal.pone.0236337.
 
24.
Eurofound. (2021). Impact of COVID-19 on young people in the EU. Publications Office of the European Union. Luxembourg. Retrieved from: https://www.eurofound. europa.eu/en/publications/2021/impact-covid-19-young-people-eu.
 
25.
Eurostat. (2021). Share of young adults aged 18–34 living with their parents by age and sex – EU-SILC survey. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
26.
Fardin, M. A. (2020). COVID-19 Epidemic and spirituality: A review of the benefits of religion in times of crisis. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 9(2), e104260. DOI: 10.5812/jjcdc.104260.
 
27.
Fullan, M., Rincon-Gallardo, S., & Hargreaves, A. (2015). Professional capital as accountability. Education Policy Analysis Archives, 23, 1–19. DOI: 10.14507/epaa.v23.1998.
 
28.
Galea, S., Merchant, R. M., & Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: The need for prevention and early intervention. JAMA Internal Medicine, 180(6), 817–818. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.1562.
 
29.
Gilliland, B. E., James, R. K. (2006). Strategie interwencji kryzysowej [Crisis intervention strategies]. Warszawa: PARPA.
 
30.
Góra, K., Bijas, K., Dziubek, J. N., Korniluk, A., Kurtyka, J., Ledwoń, A., & Gerłowska, J. (2020). Dobrostan studentów w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 [Student well-being during the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic]. Annales Universitatis.
 
31.
Mariae Curie-Skłodowska: Sectio J. Paedagogia-Psychologia, 33(3), 261–278. DOI:10.17951/j.2020.33.3.261-278.
 
32.
Grasso, M., Giugni, M. (2016). Protest participation and economic crisis: The conditioning role of political opportunities. European Journal of Political Research, 55(4), 663–680. DOI: 10.1111/1475-6765.12153.
 
33.
Grodzicki, M., Grzymała-Moszczyńska, J., Kostera, M., Lubacha, J., Krzemińska, K., Łapniewska, Z., Stachurski, A., Szafarczyk, L., & Wójcik, G. (2020). W jaki sposób pandemia COVID-19 wpływa na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną studentów?: Diagnoza i rekomendacje [How does the COVID-19 pandemic affect the economic and psychosocial situation of students?: Diagnosis and recommendations]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Retrieved from: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bi....
 
34.
Grzywińska-Rąpca, M., Duarte, N., & Janusz, M. (2021). Housing situation of students during the COVID-19 pandemic – a case study from Poland and Portugal. Olsztyn Economic Journal, 16(2), 169–180. DOI: 10.31648/oej.7823.
 
35.
Hall, S. S., Zygmunt, E. (2021). “I hate it here”: Mental health changes of college students living with parents during the COVID-19 quarantine. Emerging Adulthood, 9, 449–461. DOI: 10.1177/21676968211000494.
 
36.
Hamer, K., Baran, M. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania, postawy i dobrostan Polaków – podsumowanie 10 miesięcy pandemii [The influence of COVID19 pandemic on emotions, attitudes and behaviors of Poles – a summary of 10 months of the pandemic]. Retrieved from: https://doi.org/10.13140/RG.2.....
 
37.
Hamilton, J. B., Best, N. C., Barney, T. A., Worty, V. C., & Phillips, N. R. (2022). Using spirituality to cope with COVID-19: The experiences of African American breast cancer survivors. Journal of Cancer Education, 37(5), 1422–1428. DOI: 10.1007/s13187-021-01974-8.
 
38.
Hargreaves, A., Fullan, M. (2012). Professional capital: Transforming teaching in every school. New York, London: Teachers College Press.
 
39.
Hartung, B., Sweeney, K. (1991). Why adult children return home. The Social Science Journal, 28(4), 467–480. DOI: 10.1016/0362-3319(91)90024-X.
 
40.
Houle, J. N., Warner, C. (2017). Into the red and back to the nest? Student debt, college completion, and returning to the parental home among young adults. Sociology of Education, 90(1), 89–108. DOI: 10.1177/0038040716685873.
 
41.
Johnson, P., Wilkinson, W. K. (1995). The “re-nesting” effect: Implications for family development. The Family Journal, 3(2), 126–131. DOI: 10.1177/1066480795032007.
 
42.
Kajta, J., Pustulka, P., & Radzińska, J. (2023). Young people and housing transitions during COVID-19: Navigating co-residence with parents and housing autonomy. Housing Studies, 38(1), 44–64. DOI: 10.1080/02673037.2022.2135171.
 
43.
Kargul, J. (2017). „Piotruś Pan” i „wieczna dziewczynka” – w kalejdoskopie odraczania dorosłości [“Peter Pan” and the “eternal girl” – in the kaleidoscope of postponing adulthood]. Edukacja Dorosłych, 1, 21–32.
 
44.
Karmolińska-Jagodzik, E., Bartkowiak, A. (2021). Relacje młodych ludzi (18–25) z ich rodzicami w czasie pandemii COVID-19 [Relationships of young people (18–25) with their parents during the COVID-19 pandemic]. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 13, 185–206. DOI: 10.19251/sej/2021.13(12).
 
45.
Kasapoğlu, F. (2022). The relationship among spirituality, self-efficacy, COVID-19 anxiety, and hopelessness during the COVID-19 process in Turkey: A path analysis. Journal of Religion and Health, 61(1), 767–785. DOI: 10.1007/s10943-021-01472-7.
 
46.
Klimkowska, K. (2016). Wspieranie młodzieży akademickiej w dojrzewaniu do dorosłości [Supporting academic youth in maturing into adulthood]. Kultura i Wartości, 18, 69–86. DOI: 10.17951/kw.2016.18.69.
 
47.
Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. ISRN Psychiatry, 2012, 1–33. DOI: 10.5402/2012/278730.
 
48.
Koenig, H. G. (2020). Maintaining health and well-being by putting faith into action during the COVID-19 pandemic. Journal of Religion and Health, 59(5), 2205–2214. DOI: 10.1007/s10943-020-01035-2.
 
49.
Kokociński, M. (2017). „Kiedy wyprowadzę się z domu?”: Postawy młodzieży wobec momentu usamodzielnienia się [“When will I leave home?”: Young people’s attitudes towards the moment of becoming independent]. Societas/Communitas, 2(24), 189–207.
 
50.
Kurer, T., Häusermann, S., Wüest, B., & Enggist, M. (2019). Economic grievances and political protest. European Journal of Political Research, 58(3), 866–892. DOI: 10.1111/1475-6765.12318.
 
51.
Lachance, E. L. (2020). COVID-19 and its impact on volunteering: Moving towards virtual volunteering. Leisure Sciences, 43(1–2), 104–110. DOI: 10.1080/01490400.2020.1773990.
 
52.
Liberska, H. (2007). Współczesny obraz moratorium [A contemporary image of the moratorium]. In: B. Harwas-Napierała, H. Liberska (Eds.), Tożsamość a współczesność: Nowe tendencje i zagrożenia (pp. 25–51). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
53.
Loades, M. E., Chatburn, E., Higson-Sweeney, N., Reynolds, S., Shafran, R., Brigden, A., & Crawley, E. (2020). Rapid systematic review: The impact of social isolation and loneliness on the mental health of children and adolescents in the context of COVID-19. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(11), 1218–1239. DOI:10.1016/j.jaac.2020.05.009.
 
54.
Lucchetti, G., Góes, L. G., Amaral S. G., Ganadjian, G. T., Andrade, I., Almeida, P. O. A., do Carmo, V. M., & Manso, M. E. G. (2021). Spirituality, religiosity and the mental health consequences of social isolation during Covid-19 pandemic. International Journal of Social Psychiatry, 67(6), 672–679. DOI:10.1177/0020764020970996.
 
55.
Luppi, F., Rosina, A., & Sironi, E. (2021). On the changes of the intention to leave the parental home during the COVID-19 pandemic: A comparison among five European countries. Genus, 77(1), 10–23. DOI: 10.1186/s41118-021-00117-7.
 
56.
Luyckx, K., Schwartz, S. J., Goossens, L., & Pollock, S. (2008). Employment, sense of coherence and identity formation: Contextual and psychological processes on the pathway to sense of adulthood. Journal of Adolescent Research, 23(5), 566–591. DOI: 10.1177/0743558408322146.
 
57.
Marques, G., Drissi, N., Torre-Dias, I., Sainz de Abajo, B., & Ouhbi, S. (2020). Impact of COVID-19 on the psychological health of university students in Spain and their attitudes toward mobile mental health solutions. International Journal of Medical Informatics, 147, 104369. DOI:10.1016/j.ijmedinf.2020.104369.
 
58.
Mascherini, M., Campajola, M. (2020). Youth in a time of COVID. Eurofound. Retrieved from: https://www.eurofound.europa.e....
 
59.
Matuszewska, M. (1997). Zmiany rozwojowe wczesnej dorosłości [Developmental changes in early adulthood]. Forum Psychologiczne, 2, 31–44.
 
60.
Merino, R., Garcia, M. (2006). Emancipation enlargement and the acquisition of autonomy by young people in Catalonia. Young, 14(1), 33–47. DOI: 10.1177/1103308806059812.
 
61.
More in Common. (2021). Wpływ COVID-19 na społeczeństwo: Polska [Impact of COVID-19 on society: Poland]. Retrieved from: https://www.moreincommon.com/m....
 
62.
Myszka-Strychalska, L., Marcinak, M., Karmolińska-Jagodzik, E., Kanclerz, B., & Peret-Drążewska, P. (2022). Młodzież akademicka w okresie pandemii COVID-19: Sytuacja zawodowa i materialna – egzemplifikacje badawcze [Academic youth during the COVID-19 pandemic: situation Professional and financial situation – research examples]. Roczniki Pedagogiczne, 14(50), 3, 5–26. DOI: 10.18290/rped22143.1.
 
63.
Ohmer, M., Booth, J., & Farzan, R. (2021). R U connected? Engaging youth in designing a mobile application for facilitating community organizing and engagement. Journal of Community Practice, 29(3), 257–279. DOI: 10.1080/10705422.2021.1963383.
 
64.
Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego: Ciągłość – zmiana – integracja [Adult psychology: Continuity – change – integration]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
65.
Parola, A., Rossi, A., Tessitore, F., Troisi, G., & Mannarini, S. (2020). Mental health through the COVID-19 quarantine: A growth curve analysis on Italian young adults. Frontiers in Psychology, 11. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.567484.
 
66.
Piszczatowska-Oleksiewicz, M. (2014). Polscy gniazdownicy: O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami [Polish nesters: About the reasons why adult children live with their parents]. Pogranicze: Studia Społeczne, 24, 181–207.
 
67.
Preetz, R., Greifenberg, J., Hülsemann, J., & Filser, A. (2022). Moving back to the parental home in times of COVID-19: Consequences for students’ life satisfaction. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 10659. DOI:10.3390/ ijerph191710659.
 
68.
Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka Zagadnienia ogólne [Psychology of human development: General issues], vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
69.
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33(2), e100213. DOI: 10.1136/gpsych-2020-100213
 
70.
Polukhina, M. (2018). Features of the value-motivational component of the individual professional development crisis in early adulthood. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 25(1), 108–113.
 
71.
Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian Journal of Psychiatry, 52, 102066. DOI: 10.1016/j.ajp.2020.102066.
 
72.
Robinson, O. C. (2015). Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis: Updating Erikson for the twenty-first century. In: R. Žukauskiene (Ed.), Emerging adulthood in a European context (pp.17–30). London: Routledge.
 
73.
Roman, N. V., Mthembu, T. G., & Hoosen, M. (2020). Spiritual care – “A deeper immunity” – A response to Covid-19 pandemic. African Journal of Primary Health Care & Family Medicine, 12(1), e1–e3. DOI: 10.4102/phcfm.v12i1.2456.
 
74.
Shaputis, K. (2003). The crowded nest syndrome: Surviving the return of adult children. Olympia: Clutter Fairy Publishing.
 
75.
Sharon, T. (2016). Constructing adulthood: Markers of adulthood and well-being among emerging adults. Emerging Adulthood, 4(3), 161–167. DOI: 10.1177/2167696815579826.
 
76.
Sica, L. S., Aleni Sestito, L., & Ragozini, G. (2014). Identity coping in the first years of university: Identity diffusion, adjustment and identity distress. Journal of Adult Development, 21(3), 159–172. DOI:10.1007/s10804-014-9188-8.
 
77.
Sironi, E., Rosina, A. (2015). Leaving the parental home in Italy during the economic crisis. Genus, 71(2–3), 199–216.
 
78.
Skalski, S. (2021). Obawy studentów związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-02 [Students’ concerns related to the SARS-CoV-02 coronavirus pandemic]. Edukacja. Terapia. Opieka, 3, 110–128. DOI: 10.52934/eto.139.
 
79.
Stone, J., Berrington, A., & Falkingham, J. (2014). Gender, turning points, and boomerangs: Returning home in young adulthood in Great Britain. Demography, 51(1), 257–276.
 
80.
Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw]. (2022). Miłość w czasach zarazy: Seksualność Polek i Polaków w czasie pandemii COVID-19 [Love in times of plague: Sexuality of Polish women and men during the COVID-19 pandemic]. Retrieved from: https://www.uw.edu.pl/milosc-w....
 
81.
Vehkalahti, K., Armila, P., & Sivenius, A. (2021). Emerging adulthood in the time of pandemic: the COVID-19 crisis in the lives of rural young adults in Finland. Young, 29(4), 399–416. DOI: 10.1177/11033088211026502.
 
82.
Weinberger, M. F., Zavisca, J. R., & Silva, J. M. (2017). Consuming for an imagined future: middle-class consumer lifestyle and exploratory experiences in the transition to adulthood. Journal of Consumer Research, 2(44), 332–360. DOI: 10.1093/jcr/ucx045.
 
83.
Zakaria, F. (2021). Ten lessons for a post-pandemic world. New York: W.W. Norton & Company.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top