Supporting the parent in a crisis situation related to their child’s addiction to modern media
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2023-09-26
 
 
Final revision date: 2023-11-19
 
 
Acceptance date: 2023-11-29
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Joanna Katarzyna Rajewska de Mezer   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89 D, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(4):209-234
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction. Nowadays we obtain information from the Internet using various media and we are dealing with the presence of modern means of communication, from computers and tablets to mobile phones (Seweryn, 2008). The amount of time spent in contact with modern media leads to the risk of developing behavioural addiction. This addiction is increasingly affecting young people. Addiction to new media disrupts the functioning of the entire family and requiring support for the addicted child/young man and their family within the framework of crisis intervention. Aim. This work aims to demonstrate supporting the family, parents, and their children in the crisis situation related to addiction from modern media understood as smartphones, tablets etc., and explore the possibility of undertaking supportive and assistive actions in the form of crisis intervention. Materials and methods. The analysis included publications, statistical data and legal acts regulating the problem of young persons and children’s addiction to modern media and showing the problem of crisis and crisis intervention activities in solving the problem. Scientific publications, legal acts and case law regarding forms of help and support for a family affected by a crisis resulting from a child’s addiction and the educational, health, social, relational, educational and other problems accompanying this addiction were also analysed. Results. Researches indicate that the number of children and young people needing support in the issue of addiction to modern media is increasing alarmingly (Chaudron, 2015; Dresp-Langley, 2020). The effects of addiction, generating a crisis in the family, require external supportive intervention in the form of crisis intervention, providing psychological, legal, medical, and pedagogical counselling. Appropriate family support allows for a joint, consensual alternative solution to the problem of addiction to modern media.
 
REFERENCES (39)
1.
Andrzejewska, A. (2014). Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: Aspekty teoretyczne i empiryczne [Children and adolescents in the network of real and virtual threats: Theoretical and empirical aspects]. Warszawa: Difin.Badura-Madej, W. (1999). Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej [Basic concepts of crisis theory and crisis intervention]. In: W. Badura-Madej (Ed.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: Poradnik dla pracowników socjalnych (pp. 15–30). Katowice: „Śląsk”.
 
2.
Becelewska, D. (2005). Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie? [Hobby, habit, or addiction?]. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 45(3), 42–48.
 
3.
Buksa, Ł. (2022). Pomoc rodzinie z uzależnionym fonoholicznie dzieckiem w literaturze przedmiotu [Help for a family with a phonologically addicted child in the literature on the subject] (doctoral thesis written under the supervision of ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Retrieved from: https://upjp2.edu.pl/fcp/DPRsb....
 
4.
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books. Centrum Badania Opinii Społecznej [Public Opinion Research Center]. (2018). Komunikat z badań nr 129/2018: Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów [Research announcement No. 129/2018: Children and adolescents on the Internet – use and risks from the perspective of guardians]. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
5.
Chaudron, S . (2015). Young children (0–8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. Brussels, Belgium: Luxembourg Publications Office of the European Union.
 
6.
Dąbrowska, A. (2015). Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie: Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne [Selected models of social support for families in crisis: Recommendations for assistance activities targeted at migrant families]. Studia nad Rodziną UKSW, 19, 1(36), 115–133.
 
7.
Dresp-Langley, B. (2020). Children’s health in the digital age. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3240. DOI: 10.3390/ijerph17093240.
 
8.
Dziubak, E. (2019). Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży [Mobile phone – a life companion for children and teenagers]. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 20–29. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2834.
 
9.
Fila, K. (2020). Nowe formy uzależnień oraz związane z nimi problemy [New forms of addictions and problems connected with them]. In: J. Kawa (Ed.), Wyzwania współczesnego świata (vol. 7, pp. 43–57). Łódź: ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Gaś, Z. B. (1993). Profilaktyka uzależnień [Addiction prevention]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
11.
Gąstoł, A. (2020). Oddziaływanie nowych mediów na rozwój emocjonalny dziecka [The impact of new media on the emotional development of a child]. In: N. Bednarska (Ed.), Dziecko – media – rozwój: O konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka (pp. 139–158). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
12.
Gökmen, H. M., Gökmen, I. G., Dilek, B., Gülbahar, S., & Akalin, E. (2020). Addiction of smartphones and related finger deformities: A case report. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 66(4), 476–479. DOI: 10.5606/tftrd.2020.4256.
 
13.
Goodman, A. (1990). Addiction: definitions and implications. British Journal of Addiction, 85(11), 1403–1408. DOI: 10.1111/j.1360-0443.1990.tb01620.x.
 
14.
James, R. K., Gilliland, B. E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej [Crisis intervention strategies]. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
15.
Jankowska, J. (2012). Umiejętności interpersonalne niezbędne przy interwencji kryzysowej [Interpersonal skills necessary for emergency response]. In: I. Grudzień-Bielaszewska, J. Lesiewicz (Eds.), Podęcznik dla uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (pp. 103–106). Lublin.
 
16.
Jędrzejko, M., Taper, A. (2010). Mechanizmy uzależnień w wielkiej sieci [Mechanisms of addiction in the web]. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
 
17.
Juczyński, Z. (2005). Narkomania: Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców [Drug addiction: A manual for teachers, educators, and parents]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
18.
Kazdin, A. (1996). Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania: Programy profilaktyczne i lecznicze [Mental health of adolescents during adolescence: Prevention and treatment programs]. Nowiny Psychologiczne, 2, 39–74.
 
19.
Kostowski, W. (2006). Podstawowe mechanizmy i teorie uzależnień [Basic mechanisms and theories of addiction]. Alkoholizm i Narkomania, 19(2), 139–168.
 
20.
Lelonek-Kuleta, B. (2012). Uzależnienie od czynności – zdefiniowanie pojęcia, specyfika problemu oraz kierunek diagnozy [Activity addiction – defining the concept, specificity of the problem, and direction of diagnosis]. Serwis informacyjny Narkomania, 1(57), 13–18. Retrieved from: https://depot.ceon.pl/bitstrea....
 
21.
Lindemann, E. (1994). Symptomatology and management of acute grief. American Journal of Psychiatry, 151(6), 155–160. DOI: 10.1176/ajp.151.6.155.
 
22.
Parry, G. (1990). Coping with crisis: Problem in practice. London: Wiley–Blackwell.
 
23.
Praszek, W., Wojtkowiak, M. (2020). Zmienni, biegli, zagubieni… Kilka słów o samotności młodych ludzi w e-rzeczywistości [Changeable, fluent, lost... A few words about the loneliness of young people in e-reality]. In: J. Kawa (Ed.), Wyzwania współczesnego świata (vol. 5, pp. 65–80). Łódź: ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe.
 
24.
Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne [Social pathologies]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Rajewska de Mezer, J. (2018). The family assistant’s role in supporting families whose parental authority has been limited. Studia Edukacyjne, 51, 183–200. DOI:10.14746/se.2018.51.10.
 
26.
Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne: Terapia i profilaktyka [Behavioral addictions: Therapy and prevention]. Warszawa: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno.
 
27.
Schäfer Elinder, L. (2020). Smartphones: The good, the bad and the ugly consequences of use. Acta Pædiatrica, 109(4). Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.co....
 
28.
Seweryn, J. (2008). Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach pedagogicznych [Addiction to new media among young people in selected pedagogical journals]. Będzin: Wydawnictwo Internetowe E-bookowo.
 
29.
Sękowa, H. (1998). Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki [Selected issues of psychoprevention]. In: H. Sękowa (Ed.), Społeczna psychologia kliniczna (pp. 472–503). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby [Cybersickness]. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
31.
Szymańska, J. (2015). Programy profilaktyczne: Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [Prevention programs: Basics of professional psychoprevention]. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
32.
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Act of February 25, 1964. Family and Guardianship Code]. (1964). Dz. U. 2020.1359.
 
33.
Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej [Act of March 12, 2004 on Social Assistance]. (2004). Dz. U. 2023.901.
 
34.
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Act of June 9, 2011 on Family Support and the Foster Care System]. (2011). Dz. U. 2022.447.
 
35.
Volkow, N., Fowler, J., & Wang, G. J. (2003). The addicted human brain: Insights from imaging studies. Journal of Clinical Investigation, 111(10), 1444–1451. DOI: 10.1172/JCI18533.
 
36.
Ward, A. F., Duke, K., Gnezzy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2). Retrieved from: https://www.journals.uchicago.....
 
37.
Włodarczyk, E. (2011). Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa [Random event and crisis situation]. In: E. Włodarczyk, I. Cytlak (Eds.), Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych: Z teorii i praktyki pracy socjalnej (pp. 311–330). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
38.
Young, K., Klausing, K. P. (2009). Uwolnić się z sieci: Uzależnienie od Internetu [Free yourself from the Internet: Internet addiction]. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 
39.
Zaborowski, Z. (2001). Problemy psychologii życia [Problems of life psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top