Free play in preschool. Towards educational freedom
 
More details
Hide details
1
Division of Theory of Education and Pedagogy of Care, Faculty of Social Sciences, University of Gdansk [Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański], Bazynskiego 4, 80-309 Gdansk, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-22
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Kmita-Zaniewska   

Zakład Teorii Wychowania i Pedagogiki Opiekuńczej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):81-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the article is to present unstructured, free play as a natural activity of children and a condition for their holistic development. Methods. The author conducts a theoretical review of literature. Results. Parents and teachers as animators of children’s play, limit the children’s emotional, social, and physical development in the natural conditions of socialization – in a peer group. By playing freely, children acquire competences necessary to take up future roles, coping with conflicts, dealing with problems, building relationships, and discovering innovate solutions. Conclusions. Despite the awareness of the developmental needs of children and the benefits of respecting their right to (free) play, allowing children to decide how to spend their free time may be the big challenge for preschool teachers and parents. Implementation of a pedagogical approach, filled with trust in children, their autonomy and self-governance, may be a barrier they cannot cross.
 
REFERENCES (43)
1.
Andrzejewska, J. (2018). Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(1), 41-54. DOI: 10.17951/lrp.2018.37.1.41-54.
 
2.
Bilewicz-Kuźnia, B. (2017). Zabawa w koncepcji pedagogicznej Tiny Bruce. W: B. Bilewicz-Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka: Konteksty, wartość, znaczenia (ss. 113-124). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
3.
Bredikyte, M., Brandisauskiene, A. (2015). Zabawa i samoregulacja u dzieci w wieku przedszkolnym. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego: Od teorii do zmiany w praktyce (ss.111-131). Bydgoszcz: Artstudio.
 
4.
Brzezińska, A., Czub, T., Lutomski, G., Smykowski, B. (red.) (1995). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
5.
Czub, T. (1995). Proces bawienia się i jego właściwości terapeutyczne. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w z zabawie i świecie języka (ss. 270-294), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
6.
Dziamska, D. Małyska, M., Wróblewska, M., Woźniak, J. (2017). Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem (ss. 48-55). Pobrane 16.02.2024 z: https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
7.
Elkind, D. (2008). The power of play: Learning what comes naturally. American Journal of Play, 1(1), 1-6.
 
8.
Falkiewicz-Szult, M. (2006). Przemoc symboliczna w przedszkolu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Gawlicz, K. (2014). Gotowi do podporządkowania się: Edukacja przedszkolna jako proces kształtowania zdezintegrowanych podmiotów. W: D. Klus-Stańska (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna (ss. 151-177). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Gray, P. (2008). The value of play 1: The definition of play gives insights. Pobrane 30.12.2008 z: https://www.psychologytoday.co....
 
11.
Gray, P. (2015a). Wolne dzieci: Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
12.
Gray, P. (2015b). Early academic training produces long-term harm. Pobrane 16.02.2024 z: https://www.psychologytoday.co....
 
13.
Hughes, F. (1999). Children, play and development. Thousand Oaks: Sage Publications.
 
14.
Huizinga, J. (2007). Homo ludens: Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 
15.
Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się: Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 
16.
International Play Association (2014). Declaration on the Importance of Play 2014. Pobrane 26.03.2021 z: http://ipaworld.org/wp-content....
 
17.
Karsten, L. (2005). It All used to be better?: Different generations on continuity and change in urban children’s daily use of space. Children’s Geographies, 3(3), 275-290. DOI: 10.1080/14733280500352912.
 
18.
Key, E. (2017). Stulecie dziecka. Pobrane 16.02.2024 z: https://wolnelektury.pl/media/....
 
19.
Klus-Stańska, D. (2007). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych edukacji, W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja: Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (ss. 15-27). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 
20.
Klus-Stańska, D. (2015). Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka: Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji. Studia Pedagogiczne, 68, 15-32.
 
21.
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Pobrane 20.04.2021 z: https://brpd.gov.pl/konwencja-....
 
22.
Kwaśniewska, M. (2009). Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecięcej. W: J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole (ss. 79-89). Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
23.
Lasota, A. (2017). Responsywność opiekuna a poczucie autonomii dziecka we wczesnym dzieciństwie. Nauki o wychowaniu: Studia interdyscyplinarne, 2(5), 84-100. DOI: 10.18778/2450-4491.05.06.
 
24.
Locke, J. (1959). Myśli o wychowaniu. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 
25.
Miller, E., Almon, J. (2009). Crisis in the kindergarten: Why children need to play in school. Pobrane 17.02.2024 z: https://files.eric.ed.gov/full....
 
26.
Nowosad, I. (2001). Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
27.
Okoń, W. (1995). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
28.
Parczewska, T. (2018). Czas wolny jako jeden z wymiarów życia codziennego dzieci mieszkających w Polsce i Portugalii. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(1), 101-119. DOI: 10.17951/lrp.2017.36.1.101.
 
29.
Patte, M. (2015). The decline of unstructured play. Pobrane 17.02.2024 z: https://thegeniusofplay.org/ge....
 
30.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017.356.
 
31.
Schaffer, R.H. (2006). Rozwój społeczny: Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
32.
Sierkiewicz, E. (2000). Ostatni bastion, czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
33.
Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny: Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka: Praktyczna psychologia rozwojowa (ss. 165-205). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
34.
Szymczak, J., Lemańska-Lewandowska, E., Wiśniewska M., Filipiak, E., Hakkarainen, P., Bredikyte, M., Skeryte-Kazlauskiene M., Lounassalo, J. (2017). Organizacja środowiska narracyjnego i uczenie się poprzez zabawę dzieci w wieku 3–8 lat. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 
35.
Telka, L., Encyklopedia Dzieciństwa: Towarzyszenie w rozwoju. Pobrane 12.05.2021 z: http://encyklopediadziecinstwa....
 
36.
Telka, L. (2017). Wspieranie autonomii małego dziecka w placówce – wychowanek i wychowawca. Problemy Wczesnej Edukacji, 4(19), 6-20.
 
37.
Telka, L. (2020). O towarzyszeniu dziecku w rozwoju – zarys koncepcji wychowania w żłobku. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(49), 71-80. DOI: 10.26881/pwe.2020.49.06.
 
38.
The Playwork Principles. Pobrane 17.02.2024 z: https://play.wales/playwork/th....
 
39.
Waloszek, D. (2006). Pedagogika przedszkolna: Metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
40.
Wenner, M. (2009). The serious need for play. Pobrane 17.02.2024 z: https://www.scientificamerican....
 
41.
Wygotski, L. (1995). Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka. W: A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka (ss. 67-88). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
42.
Zgromadzenie Ogólne ONZ (1959). Deklaracja Praw Dziecka. Pobrane 17.02.2024 z: https://libr.sejm.gov.pl/tek01....
 
43.
Zielińska, E. (2017). Blaski i cienie „nowej” podstawy programowej. Bliżej Przedszkola, 9, 12-15.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top