Participation of families in culture as an element in the contemporary transformation of cultural institutions
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Zielona Gora [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-11
 
 
Final revision date: 2022-12-30
 
 
Acceptance date: 2022-12-30
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Sylwia Słowińska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):147-163
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Cultural institutions are currently undergoing changes, the background to which is, amongst other things, the social, political, technological and cultural transformations taking place, causing new phenomena in the area of participation in culture. One important manifestation of change in cultural institutions is the opening up to new categories of participants, including families with children. Aim. The aim of this article is to show the participation of family culture as an element of the ongoing transformation of cultural institutions in Poland. Material and methods. The analysis carried out for this article included a review of the literature, mainly sources presenting the results of research on cultural participation/cultural practices of Poles, the activities of cultural institutions and the cultural participation of families. Conclusion. Among the main challenges faced by institutions creating an offer for family participation in culture is the development of an intergenerational offer involving all family members.
 
REFERENCES (37)
1.
Bendyk, E., Filiciak, M., Hofmokl, J., Kulisiewicz, T., Tarkowski, A. (2007). Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne. Pobrane z: https://kpbc.umk.pl/Content/45.... [Pobrano 20.04.2021].
 
2.
Burszta, W. J., Duchowski, M., Fatyga, B., Hupa, A., Majewski, P., Nowiński, J., Pęczak, M., Sekuła, E. A., Szlendak, T. (2010). Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Warszawa: NCK.
 
3.
Burszta, W. J., Duchowski, M., Fatyga, B., Nowiński, J., Pęczak, M., Sekuła, E. A., Szlendak, T., Hupa, A., Majewski, P. (2009). Raport o stanie zróżnicowania kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: MKiDN.
 
4.
Czerwińska, K. (red.) (2016). Instytucje kultury w środowisku cyfrowym: Użytkownik, zasoby, strategie. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny.
 
5.
Danielewicz M., Filiciak M., Tarkowski, A. (b.d.). Uczestnictwo w kulturze: nowe zjawiska, „przeterminowane” kategorie. Pobrane z: http://www.nck.pl/files/uczest... [Pobrano 20.04.2021].
 
6.
Drozdowski, R., Fatyga, B., Filiciak, M., Krajewski, M., Szlendak, T. (2014). Praktyki kulturalne Polaków. Toruń. Pobrane z: https://nck.pl/upload/attachme... [Pobrano 05.11.2023].
 
7.
Filiciak, M. (2011). Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych. Przegląd Kulturoznawczy, 1(9), 65–76.
 
8.
Golka, M. (2008). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Hart, R. A. (1992). Children’s participation. From tokenism to citizenship [Partycypacja dzieci. Od tokenizmu do obywatelstwa]. Florence: UNICEF International Child Development Centre. Pobrane z: https://www.unicef-irc.org/pub... [Pobrano 05.11.2023].
 
10.
Hilger, O. A. (opr.) (b.d.). Kultura od kołyski. Jak rodzice z małymi dziećmi korzystają z kultury. Raport z badania. Fundacja Rodzic w mieście. Pobrane z: https://kulturaodkolyski.pl/wp... [Pobrano 06.11.2023].
 
11.
Kantar Millward Brown (2016). Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury. Raport z badania ilościowego. Pobrane z: https://www.nck.pl/upload/atta... [Pobrano 06.11.2023].
 
12.
Kocikowski, M., Ochał, M. (2017). Kompetencje kulturowe rodziców a uczestnictwo w kulturze dzieci. Studium przypadku na przykładzie Przasnysza. Warszawa: Mazowiecki Instytut Kultury. Pobrane z: https://www.nck.pl/upload/2018... [Pobrano 06.11.2023].
 
13.
Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.
 
14.
Kopeć, K. (2020). Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury. Kraków. Pobrane z: https://kultura.uj.edu.pl/docu... [Pobrano 06.11.2023].
 
15.
Krajewski, M. (2011). Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje. W: M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury (ss. 26–37). Kraków: Wydawnictwo MIK. Pobrane z: http://badania-w-kulturze.mik.... [Pobrano 06.11.2023].
 
16.
Krajewski, M. (2020). Po co nam instytucje kultury? Broszura do myślenia. Kraków: Wydawnictwo MIK. Pobrane z: https://mik.krakow.pl/wp-conte... [Pobrano 06.11.2023].
 
17.
Kubinowski, D., Lewartowicz, U. (2018). Animacja kultury w perspektywie pedagogicznej. Studia i szkice. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
18.
Lis, B. (2019). Zwrot ku publiczności? Audience development jako próba uspołecznienia instytucji kultury. Kultura Współczesna, 2(105), 76–90. DOI: 10.26112/kw.2019.105.07.
 
19.
Lundy, L. (2007). Voice is not enough: Conceptualising article 12 of the United Nations Convention on the rights of the child [Konceptualizacja art. 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka]. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. DOI: 10.1080/01411920701657033.
 
20.
Meese, A. (2005). Lernen im Austausch der Generationen: Praxissondierung und theoretische Reflexion zu Versuchen intergenerationeller Didaktik [Uczenie się w wymianie międzypokoleniowej: Praktyczne poszukiwania i teoretyczne refl eksje nad próbami dydaktyki międzypokoleniowej]. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung (2), 39–41.
 
21.
Nowiński, J. (2010). Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach. W: Burszta, W.J., Duchowski, M., Fatyga, B., Hupa, A., Majewski, P., Nowiński, J., Pęczak, M., Sekuła, E. A., Szlendak, T. (red.), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych (ss. 144–182). Warszawa: NCK.
 
22.
Ochał, M., Woźniak, A. (2021). Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury dla wszystkich osób w tym osób z niepełno sprawnościami. Kraków: Mazowiecki Instytut Kultury. Pobrane z: http://www.mazowieckieobserwat... [Pobrano 10.12.2022].
 
23.
Pater, R. (2013). Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 4, 55–76.
 
24.
Pernak, R. (2018). Rodzina w instytucji kultury. Podstawowe wyróżniki odbiorcy W: M. Hert, A. Mieszała (red.), Rodziny/2015. Seniorki i seniorzy/2016 w instytucji kultury (ss. 29–37). Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.
 
25.
Pluszyńska, A., Kopeć, K., Laberschek, M. (red.) (2022). Badania w sektorze kultury. Dostępność. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 
26.
Rojek, K. (red.) (2016). Nowe media, technologie otwartość w instytucjach kultury. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej. Pobrane z: https://www.nck.pl/badania/rap... [Pobrano 06.11.2023].
 
27.
Shier, H. (2014). Pathways to participation revisited: Nicaragua Perspective [Ścieżki do uczestnictwa na nowo: Perspektywa Nikaragui]. Dialogue and Debate, 2, 14–19. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... [Pobrano 10.12.2022].
 
28.
Siuda, P. (2012). Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 
29.
Skutnik, J. (2018). Edukacja dla rodzin w instytucji kultury – przypadek muzeum. W: M. Hert, A. Mieszała (red.), Rodziny/2015. Seniorki i seniorzy/2016 w instytucji kultury (ss. 39–51). Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.
 
30.
Słowińska, S. (2008). Koncepcje edukacji kulturalnej w narracjach kierowników lubuskich domów kultury. W: K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik (red.), Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej (ss. 132-144). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
31.
Słowińska, S. (2010). W duchu solidarności pokoleń – edukacja międzygeneracyjna z perspektywy niemieckiej, Rocznik Andragogiczny, 8, 221–236.
 
32.
Smartscope. (2016). Badanie segmentacyjne uczestników kultury prezentacja wyników badania ilościowego. Badanie Smartscope na zlecenie Polin, Muzeum Historii Polski i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Warszawa. Pobrane z: https://nck.pl/upload/attachme... [Pobrano 10.12.2022].
 
33.
Szlendak, T. (2010). Aktywność kulturalna. W: Burszta, W.J., Duchowski, M., Fatyga, B., Hupa, A., Majewski, P., Nowiński, J., Pęczak, M., Sekuła, E. A., Szlendak, T. (red.), Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych (ss. 112–142). Warszawa: NCK.
 
34.
Szlendak, T., Olechnicki, K. (2017). Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: PWN.
 
35.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U. 2019 poz. 1696, https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [Pobrano 06.11.2023].
 
36.
Witte, R. (2015). Kulturelle Bildungsangebote für Familien: Potentiale nutzen und Qualität entwickeln [Edukacja kulturalna dla rodzin: wykorzystanie potencjału i rozwój jakości]. Pobrane z: https://www.kubi-online.de/art... [Pobrano 06.11.2023].
 
37.
Żakowska, K., Kępińska, A., Kuśmierska, K., Nowak, S. (2017). Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci. Raport z badania jakościowo-ilościowego. Warszawa: GFK, NCK.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top