Educational Guidelines for Polish Families in Silesia of Catholic Journal “Monica” in the Second Half of the Nineteenth Century
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska nr 46/48 91-408 Łódź
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Grzegorz Michalski   

Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska nr 46/48 91-408 Łódź
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):119-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A special role in the development of national interest issues and the problems of social life among the Polish diaspora of Upper Silesia in the second half of the nineteenth century was played by the journals, published in Polish, which were thematically profiled and, on the one hand, passed specialized knowledge to the readers and, on the other, advised how and in what way they could solve everyday problems. Included among these periodicals was a weekly magazine “Monika”, which throughout the whole period of its publication was solely dedicated to the Christian education of children. Specialized pedagogical guidelines provided in each issue, which were called “ten household commandments needed to educate children”, developed in parents, especially mothers, beliefs about the relationship between their religious Catholic faith and the ensuing educational responsibilities. The journal argued that the most important parental duty to their children was the care of relationships between the family members and that they would create exemplary homes, where children not only experienced the true love of God, but also received, under the Decalogue, examples of religious and moral behaviour as well as the code of conduct necessary in relations with others. By adopting such a perspective of understanding the family as the educational environment, maternal qualities were portrayed in the role of the first and most important educator, suggesting what methods and means of interaction she should apply and describing the typical educational mistakes and how to avoid them.
 
REFERENCES (19)
1.
Błaszczak-Wacławik M., Błasiak W., Nawrocki T., Górny Śląsk: szczególny przypadek kulturowy, Wydawnictwo Naukowe Jan Szumacher, Kielce 1990.
 
2.
Chlebowczyk J., Procesy narodowościowe we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu, PWN, Warszawa – Kraków 1975.
 
3.
Cieślak T., Prasa w zaborze pruskim (Śląsk, Pomorze, Warmia, Mazury) w latach 1871–1918, [w:] J. Łojek (red.), Prasa polska w latach 1864–1918, PWN, Warszawa 1976.
 
4.
Krasuski J., Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009.
 
5.
„Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Nakładem „Katolika”, Bytom 1912.
 
6.
Magiera A., Książka polska w repertuarze oficyn wydawniczych w rejencji opolskiej (1901–1914), praca doktorska, Katowice 2002, s. 23 i 31; http://www.sbc.org.pl/Content/... [dostęp: 22.11.2014].
 
7.
„Monika” 1886–1888.
 
8.
Nawrocki T., Górny Śląsk: szczególny przypadek kulturowy, Wydawnictwo Naukowe Jan Szumacher, Kielce 1990.
 
9.
Ogrodowczyk W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Katowice – Wrocław 1946.
 
10.
Pater M., Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1873–1893, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1969.
 
11.
Piwarski K., Historia Śląska w zarysie, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Katowice – Wrocław 1947.
 
12.
Piwarski K., Polacy śląscy w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie 1848–1914, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1955.
 
13.
Przywecka-Samecka M., Reiter J., Bibliografia polskich czasopism śląskich: do 1939 roku, Instytut Śląski, Wrocław 1960.
 
14.
Rombowski A., „Dziennik Górnośląski” 1848–1849: historyczny rys informacyjny, „Sobótka” 1948, t. 3, nr 1.
 
15.
Sapia-Drewniak E., Wkład oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) w rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia, [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 
16.
Schemmel C., Wstęp, „Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom” 1845, nr 1.
 
17.
Składek R. ks., Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika” (1876–1880), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1982, t. XV.
 
18.
Sokół Z., Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939, „Rocznik Prasoznawczy” 2013, nr 7.
 
19.
Sokół Z., Karol Miarka i jego „Monika”, „Moja Rodzina” 1996, nr 11.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top