About the meaning of interpersonal ties. From the marital tie to the familial one
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Maja Piotrowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, pl. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):103-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The ability of creating couples is greatly important for the whole future life of two people, and the satisfaction and happiness felt by the partners in a relationship guarantees its durability. In the present article, I analyze the evolution of the close interpersonal relations between the two sides (of the partnership – through marriage – and after in the family). The marital bond is the basis and a special kind of a family bond. The bond formation process begins at the moment of creating the family. Both spouses bring to the relationship factors such as: mutual love, character traits, a system of values and material conditions. Living together leads to the development of further elements of the bond which can include: mutual understanding, tolerance, trust, shared goals, interests, and having children. Thanks to the existence of a sense of family ties, an individual is able to meet all their needs, ranging from biological, social to the psychological ones, and reaching to achieve the specified values.
 
REFERENCES (30)
1.
Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 
2.
Bauman Z., Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 
3.
Brągiel J., Więzi społeczne w rodzinie, [in:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (ed.), Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
4.
Buber M., Między osobą a osobą, [in:] J. Steward (ed.), Mosty zamiast murów, Wydaw nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
5.
Buss D.M., Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi, Gdańskie Wydaw nictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 
6.
Curran D., Relacje małżeńskie, [in:] J. Steward (ed.), Mosty zamiast murów, Wydaw nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
7.
Dwyer D., Bliskie relacje interpersonalne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 
8.
Fromm E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2006.
 
9.
Geelman A.M., Życie w związku partnerskim po trudnym dzieciństwie, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2012.
 
10.
Kotlarska-Michalska A., Małżeństwo jako związek, wspólnota, instytucja, podsystem i rodzaj stosunku społecznego, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1998, vol. X.
 
11.
Kowalska I., Historia rozwoju rodziny i jej uwarunkowania, [in:] E. Hołoń (ed.), Rodzi na: jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Centrum Upowszechniania Nauki PAN, Warszawa 1995.
 
12.
Liberska H., Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny, [in:] B. Har was-Napierała (ed.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersy tetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 
13.
Liberska H., Matuszewska M., Wybrane psychologiczno-społeczne mechanizmy funkcjo nowania małżeństwa, [in:] H. Liberska, M. Matuszewska (ed.), Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 
14.
Malinowski B., Małżeństwo, pokrewieństwo, [in:] G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak (ed.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
15.
Minkiewicz A., Więź rodzinna i czynniki, które ją kształtują, „Problemy Rodziny” 1993, № 5.
 
16.
Nowak-Dziemianowicz M., Małżeństwo wobec rozwodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 
17.
Pietrzyk A., Różne typy małżeństw, „Problemy Rodziny” 1995, № 5.
 
18.
Rydz E., Refleksje wokół psychologii i etyki miłości, [in:] H. Liberska, M. Matuszewska (ed.), Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 
19.
Ryś M., Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993.
 
20.
Ryś M., O miłości, małżeństwie i rodzinie, Wydawnictwo „Adam”, Warszawa 1998.
 
21.
Ryś M., Wpływ dzieciństwa na życie dorosłe, [in:] T. Rzepecki (ed.), Studium Rodziny, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1999.
 
22.
Satir V., Terapia rodziny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
23.
Skynner R., Cleese J., Żyć w rodzinie i przetrwać, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2013.
 
24.
Sokal U., Czynniki wpływające na kształtowanie się więzi w rodzinie, [in:] Z. Tyszka (ed.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunki przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
 
25.
Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2005.
 
26.
Suchodolski B., Kształt życia, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1982.
 
27.
Szymczak J., Definicje rodziny, „Studia nad Rodziną” 2002, № 2.
 
28.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
29.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
30.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top