How do adults think about problems related to children’s readiness for starting school?
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii, Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Submission date: 2023-08-23
 
 
Final revision date: 2023-09-27
 
 
Acceptance date: 2023-09-27
 
 
Publication date: 2023-11-19
 
 
Corresponding author
Paulina Michalska   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii, Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):161-181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In adulthood, post-formal ways of reasoning become more important, because the formal-logical ones do not provide adaptation in solving life-related problems (Gurba, 1993). These problems are mainly related to the functioning of family life and relate to experiencing developmental crises related to changes taking place in the family. One of such important moments in the life of a family is the time when a child starts school education (Chojak, 2019) because the current rhythm of the day is modified (Czub, Matejczuk, 2014) and the entire family system changes (Skrzetuska, 2016). Aim. The main aim of the research was to determine the post-formal ways of reasoning used by adults when solving problems related to children’s preparedness for school. Materials and methods. The study used 8 out of 18 problems from the Questionnaire of Ways of Solving Life Problems (authors: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska), which concern the situation of parents of children starting school. Results. The respondents preferred solutions to problems from the meta-system level to the greatest extent. Variables such as age, education and having children were significant for the obtained results. The importance of the content of the dilemmas for the preferred solutions was confirmed. Conclusions. The most interesting conclusion from the research is that people with children preferred meta-system solutions less often than people without children. This is not consistent with the assumption that life experience in a given area contributes to more autonomous solutions (e.g., Sebby, Papini, 1994; Michalska, 2015a). This may be because parents, in the situation of solving a dilemma, are more focused on specific solutions to the problem, and more general methods with a wide range are less often taken into account by them.
 
REFERENCES (24)
1.
Adamowicz, M. (2021). Child’s resources and his need to learn [Zasoby dziecka i jego potrzeba uczenia się]. Prima Educatione, 4(4), 37-46. DOI: 10.17951/pe.2020.4.37-46.
 
2.
Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia (t. 2, ss. 95-292). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Brzezińska, A.I., Czub, M. (2015). Dziecko w systemie edukacji: Podejście systemowo-transakcyjne. Kultura i Edukacja, 1(107), 11-33. DOI: 10.15804/kie.2015.01.01.
 
4.
Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Chojak, M. (2016). Rodzice a gotowość szkolna dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
6.
Christ, M. (2014). „Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3(33), 89-103.
 
7.
Czub, M., Matejczuk, J. (2014). Sześciolatki do szkoły – rozterki rodziców. Psychologia w Szkole, 3(44), 57-64.
 
8.
Social Science Statistics [portal]. Effect Size Calculator for T-Test [Kalkulator wielkości efektu dla testu T]. Pobrane 14.02.2023 z: https://www.socscistatistics.c....
 
9.
Gurba, E. (1993). Adaptacyjny charakter myślenia postformalnego. Przegląd Psychologiczny, 36(2), 181-192.
 
10.
Krzywoń, D. (2008). Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Pedagogika, 3(105), 105-117.
 
11.
Labouvie-Vief, G. (1980). Beyond formal operations uses and limits of pure logic in life-span development [Poza operacjami formalnymi: Wykorzystanie i ograniczenie czystej logiki w rozwoju w ciągu życia]. Human Development, 23(3), 141-161. DOI: 10.1159/000272546.
 
12.
Labouvie-Vief, G. (1982). Dynamic development and mature autonomy: A theoretical prologue [Dynamiczny rozwój i dojrzała autonomia: Wstęp teoretyczny]. Human Development, 25, 161-191.
 
13.
Labouvie-Vief, G. (2006). Emerging structures of adult thought [Wyłaniające się struktury myślenia dorosłych]. W: J.J. Arnett, J.L. Tanner (red.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century [Wyłaniająca się dorosłość u młodych Amerykanów: Dorastanie w XXI wieku] (ss. 59-84). Worcester: American Psychological Association. DOI: 10.1037/11381-003.
 
14.
Malinowska, M. (2015). Rodzice nie puszczają sześciolatków do szkół: Statystyki szokują. Mamo to ja [portal]. Pobrane 02.02.2024 z: https://mamotoja.pl/rodzice-ni....
 
15.
Michalska, P. (2015a). Poziom i strategie rozwiązywania zadań wymagających rozumowania sylogistycznego o treści formalnej i życiowej w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 20(3), 53-62. DOI: 10.4467/2084387PR.15.017.3806.
 
16.
Michalska, P. (2015b). Rozumowanie sylogistyczne ludzi dorosłych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
17.
Michalska, P., Szymanik-Kostrzewska, A., Gurba, E., Trempała, J. (2016). Rozwój myślenia w dorosłości: O sposobach badania rozumowania postformalnego w codziennych sytuacjach. Psychologia Rozwojowa, 21(2), 55-71. DOI: 10.4467/20843879PR.16.010.5088.
 
18.
Michalska, P., Szymanik-Kostrzewska, A. (2023). Emotional and motivational school readiness of six years-old children and parental support in mothers’ assessments. Educational Studies Review, 41(1), 187-207. DOI: 10.12775/PBE.2023.009 .
 
19.
Nazaruk, S., Marchel, J. (2019). Opinia rodziców o gotowości szkolnej dzieci w zakresie czytania i pisania – przykłady z praktyki pedagogicznej. Rozprawy Społeczne, 13(3), 127-136. DOI: 10.29316/rs/114826.
 
20.
Rumberger, R.W. (1995). Dropping out of middle school: A multilevel analysis of students and school [Rezygnacja z gimnazjum: Wielowymiarowa analiza uczniów i szkoły]. American Educational Research Journal, 32(3), 583-625. DOI: 10.2307/1163325.
 
21.
Sebby, R.A., Papini, D.R. (1994). Postformal reasoning during adolescence and young adulthood: The influence of problem relevancy [Rozumowanie postformalne w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości: Wpływ trafności problemu]. Adolescence, 29(114), 389-400.
 
22.
Sheridan, S.M., Marvin, C., Knoche, L., Edwards, C.P. (2008). Getting Ready: Promoting school readiness through a relationship-based partnership model [Przygotowanie: Promowanie gotowości szkolnej poprzez model partnerstwa oparty na relacjach]. Early Childhood Services: An Interdisciplinary Journal of Effectiveness, 2(3), 149-172.
 
23.
Skrzetuska, E. (2016). Problemy dziecka i jego rodziny przygotowujących się do systematycznej nauki szkolnej. W: K. Bogacka (red.), Dziecko w kulturze europejskiej (ss. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 
24.
Szymanik-Kostrzewska, A., Michalska, P. (2021). All joy and less fun: Maternity difficulties and limitations in the perception of polish mothers [Sama radość, a mniej zabawy: Trudności i ograniczenia macierzyństwa w postrzeganiu polskich matek]. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 11(4), 332-349. DOI: 10.1037/cfp0000194.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top