The cultural potential of the family upbringing in the borderland of cultures – parents’ and children’s orientation
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Alicja Szerląg   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):23-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cultural diversity is a factor significantly stratifying family functioning within its own framework as well as beyond it, particularly in the social dimension. In consequence, such diversity generates a family’s specific cultural system, conceptualized by the, so called, cultural canon inherited through intergenerational transmission. It entails crucial elements, for instance the range of such transmission, the cultural type of the family, areas of experiencing cultural diversity and styles of managing diversity in the cultural borderland, determined by such factors as historical context and time. They, in turn, together contribute to the establishment of the strategy for dealing with such diversity and cultural dualism. The latter is generationally differentiated as it evolves from a cultural consensus towards intercultural orientation. Thus a, specific axiology of the cultural borderland constitutes its foundation. Hence, such a strategy can be perceived as a social capital both with reference to culturally diverse individuals as well as culturally diverse communities functioning within the framework of a multicultural society.
 
REFERENCES (14)
1.
Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2007.
 
2.
Bielecka-Prus J., Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernasteina, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 
3.
Garewicz J., Pokolenie jako kategoria socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 1 (83).
 
4.
Halicki J., Relacje międzygeneracyjne i ich jakość, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Trans Humana, Białystok 2003.
 
5.
Karmolińska-Jagodzik E., Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 21.
 
6.
Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Seria Socjologia Nr 32”, Poznań 2003.
 
7.
Nikitorowicz J., Halicki J., Muszyńska J., Wstęp, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Trans Humana, Białystok 2003.
 
8.
Nisbett R.E., Geografia myślenia, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2009.
 
9.
Ogrodzka-Mazur E., Rodzina i dziecko. Ciągłość i zmiana transmisji dziedzictwa kulturowego w przestrzeni pogranicza, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu, Trans Humana, Białystok 2003.
 
10.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2005.
 
11.
Sadowski A., Społeczeństwo zróżnicowane kulturowo a problem dziedzictwa kulturowego, [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, Trans Humana, Białystok 2003.
 
12.
Słowińska S., W duchu solidarności pokoleń – edukacja międzygeneracyjna z perspektywy niemieckiej, „Rocznik Andragogiczny” 2010.
 
13.
Szerląg A., Narodowy dualizm w codzienności polskich rodzin na Wileńszczyźnie, [w:] J. Nikitorowicz (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2013.
 
14.
Theiss W., Dom i ojczyzna – miejsca w świecie bez miejsc. Trzy perspektywy, [w:] D. Lalak (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Universitas Varsoviensis, Warszawa 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top