The image of a child from parents descended from broken and incomplete families
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Marmola   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):117-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the research concerning the image of a child from parents descended from broken and incomplete families. The theoretical assumption of the research study is the intergenerational transmission process, which causes that “[....] the experience from the family of origin has an indelible impact on the whole life”. This experience magnifies family or poses a threat to it and as Radochoński defines, it creates its identity “[...] from a distant but always own past to the secret future”. In this context, the earlier generation may use the resources from the family of origin. In terms of the system, experience gained from the family of origin can be passed further in the transmission process in the form of knowledge, ready-made patterns of behaviour, values or the system of expectations. On the basis of this knowledge it can be assumed that the specific way of perceiving an own child by young parents will be associated with their family of origin. This assumption represents the heart of discussion and it is a starting point to this research. To examine the picture of own child by parents an ACL adjective test by H. Gough and A. Heilbrun was used in non-standard application (My child is, I would like my child to be).
 
REFERENCES (27)
1.
Anderson S.A., Sabatelli R.M., Family Interaction. A Multigenerational Devepmental Perspective, Pearson Education Inc., Boston 2011.
 
2.
Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, TN KUL, Lublin 1992.
 
3.
Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wydawnictwo WSP, Opole 1990.
 
4.
Danielewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2001.
 
5.
Davidoff L.L, Introduction to Psychology, McGraw-Hill Inc., USA 1987.
 
6.
Drożdżowicz L., Ogólna teoria systemów, [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
7.
Galas B., Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży, „Psychologia Wychowawcza” 1994, nr 1.
 
8.
Gapik L., Rozwód... i co dalej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
 
9.
Gough H., Heilbrun A., ACL Lista przymiotnikowa. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2012.
 
10.
Hamer H., O poczuciu własnej wartości, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 1.
 
11.
Janicka I., Liberska H., Psychologia rodziny. Wstęp, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
12.
Kulas H., Samoocena młodzieży, WSiP, Warszawa 1986.
 
13.
Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 
14.
Niebrzydowski L., O poznaniu i ocenie samego siebie na przykładzie młodzieży dorastającej, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1976.
 
15.
Ochojska D., Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, [w:] I. Ulfik-Jaworska, A. Gała, Dalej w tę samą stronę, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 
16.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.
 
17.
Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 
18.
Plopa M., Połomski P., Kwestionariusz relacji rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik, VizjaPress & It, Warszawa 2010.
 
19.
Radochoński M., Rodzina jako system psychospołeczny, „Problemy Rodziny” 1986, nr 4(25).
 
20.
Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 
21.
Ryś M., O miłości, małżeństwie i rodzinie. Przygotowanie do życia w rodzinie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1998.
 
22.
Szewczuk K., Struktura rodziny a proces wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie, [w:].
 
23.
A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 
24.
Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
25.
Walęcka-Matyja K., Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
26.
Zaborowski Z., Podstawy wychowania zespołowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967.
 
27.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top