Modification of the function of preschool in children’s position in the family
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Halina Dmochowska   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):227-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article relates to changes of the reality around us. Alterations include all aspects of social life, especially education, which cincludes education of small children. The function of preschool is modifying. This evolution affects duties of preschool to children as well as parents. Currently the major function is supporting the child’s development. It is consistent with the subjective nature of contemporary education. Furthermore, educational and didactic activity of pre–school teachers, which accounts for this kind of function, should contribute to creating favourable conditions to give equal opportunity for education of children who are on the threshold of primary school.
 
REFERENCES (14)
1.
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I., Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 
2.
Ferenz K., Współczesne funkcje przedszkola, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 4.
 
3.
Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach, Informator 2008/2009 Rok Przedszkolaka, MEN, Warszawa, czerwiec 2008.
 
4.
Karbowniczek J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 
5.
Karwowska-Struczyk M., Dziecko i konteksty jego rozwoju, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 
6.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy „ERICA”, Warszawa 2012.
 
7.
Kołodziejczyk W., Pola M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 
8.
Kwaśniewska M., Aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2012.
 
9.
Kwaśniewska M., Zyzik E., Pedagogika przedszkolna – doświadczenia i aktualne tendencje rozwoju, [w:] H. Sowińska, R. Michalak (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 
10.
Lubowiecka J., Szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2001, nr 7.
 
11.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form edukacji przedszkolnej, Dz. U. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r., poz. 977.
 
12.
Reforma programowa. Opis zmian potrzebnych w systemie edukacji. Projekt do konsultacji, MEN, Warszawa, kwiecień 2008.
 
13.
Sławińska M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
14.
Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Założenia, treści i organizacja, WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1994.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top