The pedagogical dimension of judicial settling of family conflicts
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Submission date: 2016-10-12
 
 
Final revision date: 2017-04-18
 
 
Acceptance date: 2017-04-18
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Danuta Kowalczyk   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):75-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the considerations is problems pertaining to rearing, which are connected with legal proceedings in cases of family conflicts. Conflicts are an inescapable element of the life of people in groups. They do, however, present a threat to the stability of family environment when the relationships between members of the group are disturbed. In the situation of an impossibility of obtaining a satisfactory agreement, they decrease the sense of satisfaction with the quality of formed relationships. At the same time they negatively affect the fulfilling of the functions of the family, especially the emotional and socializing ones. The child remaining in such an environment is exposed to an improper process of social adjustment. It is particularly evident when the child becomes involved in conflicts between the parents. In the public sphere, a number of institutions function which provide help to families in various crisis situations. When their support turns out to be insufficient and does not lead to solving a conflict in the family, then habitually it ends at the court. Settling conflicts by way of legal means does not necessarily result in breaking family bonds. The court has at its disposal means and auxiliary organs to stop the disintegration processes which appear in this most significant rearing environment. It suffices to point to the more and more popular reaching for the institution of mediation in cases dealing with family. Normalizing relations within the family is vital from the viewpoint of a child’s needs, its development and rearing in the biological environment.
 
REFERENCES (23)
1.
Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. (Dziecko – rodzina – państwo), Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003.
 
2.
Beisert M., Strategie radzenia sobie z rozwodem rodziców podejmowane przez dzieci w wieku dorastania, „Dziecko Krzywdzone” 2008, nr 4(25).
 
3.
Czerederecka A., Behawioralne wyznaczniki kompetencji wychowawczych, [w:] J.M. Stanik (red.), Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, Wydawnictwo „Comandor”, Warszawa 2009.
 
4.
Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
5.
Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
6.
Jarosz E., Psychopedagogiczna diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie jako podstawowy człon opiniodawstwa sądowego w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, [w:] J.M. Stanik (red.), Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, Wydawnictwo „Comandor”, Warszawa 2009.
 
7.
Kędzierska D., Lasek S., Postawy ojców w sytuacji konfliktu rodzinnego na podstawie badań przeprowadzonych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, [w:] J.M. Stanik (red.), Psychologiczno--pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania, Wydawnictwo „Comandor”, Warszawa 2009.
 
8.
Kobes P., Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 
9.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego, oprac. B. Czech, Stan prawny: wrzesień 2013, LexisNexis, Warszawa 2013.
 
10.
Kowalczyk D., Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej, „Wychowanie w Rodzinie”, t. V (1/2012), doi: 10.23734/wwr20121.109.121.
 
11.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
12.
Lewicka-Zelent A., Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin 2013.
 
13.
Marten Z., Psychologia w pracy sędziego, Oficyna Wydawnicza „Humanista”, Sosnowiec 2009.
 
14.
Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 
15.
Plopa M., Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej, [w:] H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 
16.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.
 
17.
Popiołek K., Oczekiwania społeczne wobec opiniodawców, [w:] J.M. Stanik (red.), Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 
18.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z dnia 12 września 2001 r., Nr 98, Poz. 1070.
 
19.
Przybyła-Basista H., Akceptacja mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych, „Chowanna” 2011, t. 2(37).
 
20.
Russell Crane D., Podstawy terapii małżeństw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 
21.
Stanik J.M., Psychologia sądowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 
22.
Stojanowska W., Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1997.
 
23.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, Dz. U. z dnia 18 września 2015 r., Poz. 1418.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top