The implementation of the educational function of the family during three different eras – introduction to the subject issues
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Poradnictwa Społecznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):57-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, the education process becomes more flexible, and in connection withintense socio-cultural changes, more and more difficult to implement. Certainly this isdue to the dynamics of life of the members of the family system who, instead of witheach other, increasingly live side by side, fulfilling themselves in the professional level,but not always in a personal level. But this has not always been so. As a result, the objectiveof this article is to introduce the problems of evaluating the importance andpractice of the educational process in families over the pre-industrial, industrial andpost-industrial era, and show the result of its strong ties with the socio-cultural and economicprocesses, which were current at that time and are currently today too
 
REFERENCES (22)
1.
Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 
2.
Błasiak J., Makdonaldyzacja czy wychowanie?, „Przegląd Pedagogiczny” 2008, nr 2.
 
3.
Cęcelek G., Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2005, nr 1–2.
 
4.
Chrząstowski Sz., Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin, Wydawnictwo PARADYGMAT, Warszawa 2014. Czekajewska J., Przemiany życia rodzinnego. Studium etyczne, Wydawnictwo TAKO, Toruń 2014.
 
5.
Czupryk R., Jaka edukacja, takie wychowanie człowieka, „Pedagogika Katolicka” 2009/2, nr 5.
 
6.
Doniec R., Rodzina wielkiego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 
7.
Drożdżowicz L., Ogólna teoria systemów, [w:] B. De Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
8.
Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
 
9.
Gębuś D., Rodzina? Tak, ale jaka?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
10.
James F., Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, „Pismo” 1988, nr 4.
 
11.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
 
12.
Margasiński A., Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 
13.
Muszyński H., Zarys teorii wychowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
 
14.
Piotrowska M., Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VI (2/2012).
 
15.
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.
 
16.
Sozańska E., Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 23.
 
17.
Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
18.
Tyszka Z., Ku społeczeństwu postindustrialnemu. Kondycja rodziny polskiej w dobie przyspieszonych przemian, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999, t. XXI.
 
19.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 
20.
Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
21.
Walęcka-Matyja K., Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
22.
Warzywoda-Kruszyńska W., Rodzina w procesie zmian, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 200.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top