The relational aspect of upbringing in view of the relationship between the marital relationship and the perception of the reality of upbringing in the family
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Danuta Opozda   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):117-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, the problem of the relational aspect of upbringing is presented. It is based on the assumptions of the system theory of the family and the theory of social schemes as well as the results of the author’s research on the importance of the quality of the marital relationship in the upbringing of a child in the family. The present paper supports the thesis that upbringing a child in the family takes place in a system of intra-familial relationships and that its relational aspect is expressed in numerous areas.
 
REFERENCES (35)
1.
Argyle M., Przyczyny i korelaty szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Beck A.T., Miłość nie wystarczy, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1996.
 
3.
Belsky J., The Determinant of Parenting: A Process Model, „Child Development” 1984, № 55.
 
4.
Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 
5.
Burgess E.W., Cottrell L.S., Predicting success or failure in marriage, Prentce-Hall New York 1939.
 
6.
Cieślak K., Polska wersja skali G.B. Spaniera służącej do pomiaru jakości związku małżeńskiego (DAS), „Przegląd Psychologiczny”, t. XXXII: 1989, nr 4, s. 1041.
 
7.
Cudak H., Marzec H. (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t. 2, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2005.
 
8.
Czapiński J., „Koło” – Shalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania, [w:] E. Paszkiewicz, T. Szustrowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria III, t. 4, PWN, Warszawa 1985.
 
9.
Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
10.
Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
11.
de BarbaroB. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
12.
Field D., Osobowości małżeńskie, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1995.
 
13.
Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2004.
 
14.
Hamilton G.V., A research in marriage, A. and C. Boni, New York 1929.
 
15.
Izdebska J., Relacje międzyludzkie w środowisku życia dziecka, [w:] Taż (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła pedagogiki społecznej, Trans Humana, Białystok 2003.
 
16.
Izdebska J. (red.), Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła pedagogiki społecznej, Trans Humana, Białystok 2003.
 
17.
Józefik B., Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
18.
Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2004.
 
19.
Morbitzer J., Społeczeństwo wiedzy – mit czy realny cel, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, (red.), Edukacja.
 
20.
jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010.
 
21.
Nowak M., Komunikacyjny i relacyjny wymiar wychowania w rodzinie, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t. 2, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2005.
 
22.
Opozda D., Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. XXXVI: 2008, z. 2.
 
23.
Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012.
 
24.
Opozda D., „Jednostkowa wiedza” jako konstrukt teoretyczno-badawczy stosowany w pedagogice – zarys refleksji, „Rocznik Lubuski” 2012, nr 38 [w druku].
 
25.
Paszkiewicz E., Szutrowa T. (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria III, t. 4, PWN, Warszawa 1985.
 
26.
Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K., Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
27.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
28.
Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
29.
Przecławska A. (red.), Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych. Studia z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
 
30.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
31.
Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
32.
Spanier G.B., Lewis R.A., Marital quality: A review of the seventies, „Journal of Marriage and the family” 1980, № 42.
 
33.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2003.
 
34.
Wojciszke B., Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Ossolineum, Wrocław 1986.
 
35.
Wojciszke B., Struktury wiedzy i rozumienie świata społecznego, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, GWP, Gdańsk 2003.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top