The Role of Parents in the Development of Deaf Children
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-01-31
 
 
Acceptance date: 2011-01-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Iwona Jagoszewska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):49-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Both the parents and the deaf children live with a disability. The specificity of deafness has a significant impact on the functioning of the families which often requires support of their care and educational functions. Therefore, it is vital to establish a cooperation between parents and proper institutions and specialists. Hearing dysfunction requires intensification of parents actions in the field of recognizing and developing the strong sides of deaf child.
 
REFERENCES (29)
1.
Eckert U., Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzieci z wadą słuchu, [w:] Rakowska A., Baran J. (red.), Dylematy pedagogiki specjalnej. Kraków 2000.
 
2.
Gałkowski T., Kaiser-Grodecka I., Smoleńska J., Psychologia dziecka głuchego, Warszawa 1978.
 
3.
Gałkowski T., Stawowy- Wojnarowska I., Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym, Warszawa 1990.
 
4.
Gunia G., Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu, [w:] S. Mihilewicz (red), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków 2001.
 
5.
Gunia G., Wpływ postaw rodzicielskich na proces adaptacji dzieci z wadą słuchu do warunków szkoły, [w:] M. Chodkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, socjalizacja i rehabilitacja, Lublin 1995.
 
6.
Hemmerling. W., Zabawa w nauczaniu początkowym, Warszawa 1984.
 
7.
Klaczak M., Praca z dzieckiem z dysfunkcją słuchu. [w:] Klaczak M., Majewicz P. (red.), Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006.
 
8.
Korzon A., Organizacja poradnictwa dla rodziców dzieci z wadą słuchu, [w:] Dykcik W., Szychowiak B. (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w terapii i praktyce pedagogiki specjalnej, Poznań 2001.
 
9.
Korzon A., Postawy społeczno-moralne młodzieży głuchej, Kraków 1982.
 
10.
Korzon A., Rola matki w rozwoju kompetencji językowej dziecka z wadą słuchu, [w:] Baran J., Mikrut A. (red.), Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością. Teoria, diagnoza, wspomaganie, Kraków 2007.
 
11.
Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003.
 
12.
Kosmala J., Pomoc rodzinie dziecka z wadą słuchu jako podstawowy element oddziaływań w procesie wczesnej interwencji, „Audiofonologia” 2002, Tom XXI.
 
13.
Kowaluk M., Wychowanie słuchowe jako czynnik umożliwiający integrację społeczną osób niedosłyszących. [w:] Osik A., Wojnarska A. (red.), Wspomaganie rozwoju, Lublin 2001.
 
14.
Krakowiak K., Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem, T. 9, Lublin 1995.
 
15.
Kurkowski Z. M., Lateralizacja słyszenia, a implanty ślimakowe, [w:] „Audiofonologia” Tom IX, 1996.
 
16.
Löwe A., Wychowanie słuchowe. Historia – metody– możliwości, Warszawa 1995.
 
17.
Perier O., Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, Warszawa 1992.
 
18.
Pietrzak W., Dzieci z wadą słuchu, [w:] Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995.
 
19.
Plutecka K., Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Kraków 2006.
 
20.
Prillwitz S. Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszącego, Warszawa 1996.
 
21.
Rakowska A., Jak porozumiewają się dzieci niesłyszące z osobami słyszącymi, Kraków 2000.
 
22.
Rosier H., Wychowanie słuchowe, Seria: Zaburzenia słuchu nr 2, Warszawa 1997.
 
23.
Sakowicz-Bobryko A., Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów z wadą słuchu, [w:] Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lublin 2001.
 
24.
Sękowska Z., Pedagogika specjalna. Zarys, Warszawa 1982.
 
25.
Szczepankowski B., Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównanie szans., Warszawa 1999.
 
26.
Tomaszewski P., Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: wyzwanie dla rodziców słyszących, [w:] Pisula E., Danielewicz D. (red), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, Gdańsk 2007.
 
27.
Tomaszewski P., Rozwój emocjonalno-społeczny i kształtowanie się osobowości dziecka głuchego, „Audiofonologia” Tom XII, 1998.
 
28.
Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995.
 
29.
Zalewska M., Psychologiczne aspekty stwierdzenia głuchoty u dziecka, [w:] Pisula E., Rola J. (red.), Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci, Warszawa 1995.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top