The role of culture and tradition in education and upbringing in polish families at the tum of the XX century in the Kresy region (as exemplified by the Jędrzejewicz family)
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska, Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Izabela Stelmasiak   

Akademia Pomorska, Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):247-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the tum of the XX century Poland did not exist as an independent State. Poles, especially those living under German and Russian occupation, were subjects to aggressive nationalist policies. By promoting tradition, culture and religion through education the Polish families of the Kresy region played a great role in preserving Polish national identity and faith in regaining independence. The education and upbringing Janusz Jędrzejewicz, a great reformer of education and prime minister of the Second Republic, the son Eleonora and Czesław, may serve as an example. Growing up among patriotic tales of heroic fights for freedom and independence, extensive reading, diverse education and observing of traditional holidays allowed Janusz Jędrzejewicz to become a great patriot and achiever.
 
REFERENCES (14)
1.
AIJPNY, archiwum Janusza Jędrzejewicza, zespół 52, sygn. 7.
 
2.
Bogucka M., Kultura Naród Trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.
 
3.
Chlebowski B., Walewski W., (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1890.
 
4.
Davies N.,Boże igrzysko, Kraków 1999.
 
5.
Instrukcja dla rodziców życzących umieszczać dzieci w zakładach wojenno-naukowych, Petersburg 1837.
 
6.
Jędrzejewicz J., Poezje, Kraków 1907.
 
7.
Jędrzejewicz J., W służbie idei, Londyn 1972.
 
8.
Józewski H., Zamiast pamiętnika, Zeszyty Historyczne, z. 59, Paryż 1982.
 
9.
Kapliński J., Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum 1964,t. XI.
 
10.
Możdżeń S., Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000.
 
11.
Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, Paryż 1953.
 
12.
Samsonowicz H., Tazbir J., Łepkowski T., Nałęcz T., Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku, Warszawa 2003.
 
13.
Wielohorski W., Wspomnienia moje o Januszu Jędrzejewiczu z czasów żytomierskich.
 
14.
Żamowski J., Ojczyzną był im język i mowa, Warszawa 1978.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top