A style of upbringing in urban and rural families. Contrasting preferences of secondary school pupils and their parents
 
More details
Hide details
1
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska.
 
2
Instytut Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Wąsiński   

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska.
 
 
Alina Górniok-Naglik   

Instytut Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):215-256
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The changes taking place in Polish families, both urban and rural, have become an undeniable fact. They are connected with civilization changes, technical progress and European integration. It results in a transformation of the system of values and norms of social coexistence expressed in a change of a model of upbringing in an urban and rural family. On the one hand, the educational effects depend on using certain educational methods and techniques and, on the other hand, on the type of relationship between parents and children. Therefore, the opinions of secondary school pupils and their parents were taken into account while analysing educational means and methods which describe a certain style of upbringing in a family. The earliest contact of a child with values comes within the family. The values become determinants of people’s life choices and aspirations. Moreover, they let an adolescent individual specify valid norms which regulate a realization of needs and a character and forms of their co-relations on a level of I – Others (including parents) and I – the World. In other words, they influence a preferred model of upbringing in a mature life. From a research point of view, a system of values preferred by parents is very important because it makes an axiological warp where a new generation grows up and shapes its ideals. It is both parents’ task to transfer and make their children aware of the values which are, in a context of environmental and cultural conditions, treated differ ently by mothers and fathers. It needs to be emphasized that parents’ definite preferences to the values are crucial not only from a point of view of their children’s future, but also in a context of the established ‘here and now’ direction and a character of educational influences – a style of upbringing.
 
REFERENCES (46)
1.
Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 
2.
Baumrind D., The influences of parenting style on adolescent competence and substance abuse, „Journal of Early Adolescence” 1991, vol. 11.
 
3.
Becker W.C., Consequences of Different Kinds of Parental Discipline, „Review of Child Development Research”, eds. M.L. Hoffman, L.W. Hoffman, Russell Sage Foundation, New York 1964, vol. 1.
 
4.
Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, WSP, Kielce 1995.
 
5.
Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994.
 
6.
Frankl V.E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 
7.
Garbula J., Zakrzewska A., Sawczuk W. (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
8.
Goldin P.C., A Review of Children’s Reports of Parent Behaviors, „Psychological Bulletin” 1969, vol. 3.
 
9.
Homplewicz J., Zarys wykładów na podyplomowym studium prorodzinnym, Poligrafia WSD w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 
10.
Janicka I., Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
11.
Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2004.
 
12.
Jankowski K., Nie tylko dla rodziców, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
 
13.
Jundziłł I., Trudności wychowawcze w rodzinie, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
 
14.
Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problema tyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 
15.
Kołodziej W., Rola ojca w życiu rodziny i dziecka, [w:] J. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
16.
Kuczkowski S. (oprac.), Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1991.
 
17.
Kutiak K., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1990.
 
18.
Liberska H., Matuszewska M., Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
19.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
20.
Makarovič J., L’education meternelle d’aujourd’hui, [w:] A. Berge (red.), Etre parent d’aujourd’hui, Tuluza 1977.
 
21.
Martowska K., Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2012.
 
22.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 
23.
Miczka-Pajestka M., Rodzina w „lustrze” ponowoczesności, [w:] M. Rembierz, W. Wójcik (red.), Filozofia edukacji i etos rodziny, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007.
 
24.
Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
25.
Obuchowska I., Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
26.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
27.
Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 
28.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. VII, Warszawa 2014.
 
29.
Rembierz M., Dom rodzinny jako „osobliwy szczegół” w świecie kulturowej bezdomności. Refleksje z filozofii człowieka, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
30.
Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
31.
Roe A., Early Determinants of Vocational Choice, „Journal of Counseling Psychology” 1957, vol 4(3).
 
32.
Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004.
 
33.
Skrzypińska K., Relacje rodzinne a dobrostan psychiczny w perspektywie rozwojowej, [w:] T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
34.
Tischner J., Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
 
35.
Turner J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 
36.
Tyszka Z., Społeczna przynależność rodziny a sytuacja rodzinna dziecka, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.
 
37.
Tyszkowa M., Badania nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] M. Tyszkowa (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, Wydawnictwo UAM, Poznań 1985.
 
38.
Tyszkowa M., Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki, [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.),. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. V, Warszawa 2014.
 
39.
Wąsiński A., Nowe strategie myślenia jako alternatywne spojrzenie na asymetryczną interakcję komunikacyjną nauczyciel – uczeń w procesie edukacyjnym, [w:].
 
40.
A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W.J. Maliszewski (red.), Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstualności znaczeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
41.
Węgrzecki A., O poznaniu drugiego człowieka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992.
 
42.
Węgrzecki A., Scheller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 
43.
Wilk J. SDB, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Lublin 2002.
 
44.
Ziemska M. (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo UW, Wrocław 2001.
 
45.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wyd. II poprawione, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 
46.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top