Education styles in a family versus life aims and values preferred by young people
 
More details
Hide details
1
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dubis   

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):193-214
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The socio-cultural, economic and political outlook changes visible in the contemporary world provoke deep transformations in all fields of life. The social conditions of life have been also deeply changing, often causing changes in views, expectations, behaviour patterns and life standards. In such a situation a young person experiences chaos and the feeling of being lost and looses the feeling of influence on their life. In an uncertain situation and with the feeling of being lost, and with difficulties connected with the adolescent crisis, young people need support from people being close to them. The special role plays family in that case. Family is the first social environment, integrally fulfilling different needs of a child and influencing his development in all areas of his life. All socialization processes developing in a family influence the shape of opinion and attitudes, patterns, traditions and accepted values. The correct one shapes proper, real and rational ideas of future life in children. The responsible parental function and shaping the proper social system in children is based on education styles that are very important for children. These styles are influenced mainly by parents, their views, educational aims, personal experience and patterns from their home. Education styles in a family decide mainly the level of psychological and social needs fulfillment, they shape the behaviour patterns in a family and can be internalized on different levels by imitation and identification, allowing for the adoption of values and standards. The article includes the source of research concerning the declared system of values and aims in life by the respondents. The results of behaviour styles in a family research have been discussed-all meanings, the frequency of particular education styles. The author also tried to show the connection between the family functioning and values chosen by children
 
REFERENCES (37)
1.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Wydawnictwo IPZiT PTP, Warszawa 1994.
 
2.
Cichoń W., Wartość – człowiek – wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996.
 
3.
Denek K., Kuźniak I., Projektowanie celów kształcenia w reformowanej szkole, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2001.
 
4.
Denek K., Morszczyńska U., Morszczyński W., Michałowski S.C., Dziecko w świecie wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
 
5.
Dubis M., Młodzież wobec profilu kształcenia i zawodu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
6.
Dubis M., Świat wartości i plany życiowe licealistów, Wydawnictwo WSEI, Lublin 2013.
 
7.
Grzegorczyk A., Człowiek w świecie wartości. Filozofia ludzkich dążeń, [w:] Tenże, Mała propedeutyka filozofii naukowej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.
 
8.
Harwas-Napierała B., Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
9.
Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.
 
10.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 
11.
Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.
 
12.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
13.
Kloska G., Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 
14.
Kowalczyk M., Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 
15.
Kukołowicz T., Rodzina w okresie uspołecznienia dziecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 1973.
 
16.
Liberska H., Matuszewska M., Wybrane czynniki i mechanizmy powstawania agresji w rodzinie, [w:] M. Bińczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, PTHP, Poznań 2001.
 
17.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
18.
Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 
19.
Matusewicz C., Psychologia wartości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1975.
 
20.
Mika S., Psychologia społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
21.
Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.
 
22.
Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności: studia z filozofii wy chowania, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 
23.
Obuchowska I., Drogi dorastania, WSiP, Warszawa 1996.
 
24.
Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War szawa 2000.
 
25.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
26.
Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, Nowy Jork 1973.
 
27.
Rostowska T., Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymia rów osobowości, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
 
28.
Rumiński A., System wartości rodziców i dzieci, [w:] Z. Stareło (red.), Moralność i etyka w ponowoczesności, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1996.
 
29.
Ryś M., Systemy rodzinne Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Wydawnictwo ATK, Warszawa 2004.
 
30.
Szymański M.J., Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2006.
 
31.
Tatarkiewicz W., Parerga, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
 
32.
Trempała E., Pedagogiczna działalność wychowawców nieprofesjonalnych w środowisku lokalnym, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1998.
 
33.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
 
34.
Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Instytut Wydawniczy.
 
35.
Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
 
36.
Zaleski Z., Psychologia zachowań celowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991.
 
37.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top