The constancy and variability of parenting style in the family – in the educational theory and practice
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Danuta Opozda   

Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):179-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the problem of the topicality of parenting style in the family and its meaning in the theory and practice of family pedagogy. It is an attempt to provide an answer to what is constant and what is variable in parenting styles. The answer takes into account the issues: the understanding of the term, the criteria and classifications of the parenting style, kinds of the parenting style and the determinants of changes. The main classifications of parenting style are presented in the lecture (M. Ryś, D. Baumrind, E. Maccoby, J. Martin, G. Schmidchen). They show the basic criteria of parenting styles division and their importance for the education processes. The category of parenting style applied in pedagogy is still current. It enables the describing, explaining, understanding and interpreting of the reality of upbringing. An important function in the educational theory and practice is still the traditional classification of parenting styles, in which there are distinguished an autocratic style, an authoritative style and a permissive style. In the text there are also presented other classifications, which are slightly different in the criteria and type of parenting styles. Nowadays, important issues are changes and evolution of parenting style. In the article, there are questions submitted about the direction of changes and their importance in the upbringing of children and young persons. Also presented are the results of research and analysis of such authors as J. Mariański, T. Szendlak, M. Kohn, Coleman. The results show an expansive tendency of an inert and permissive parenting style. These data show the intense changes in the pattern of the current generation upbringing. Changes occur not only in the upbringing in the family but also in the educational institutions. Today, the issue of parenting styles is a topical and important challenge for educational theory and practice. The lecture is an attempt to present just certain issues and considering those in the synthetic way from a pedagogical prospect, mainly the family pedagogy.
 
REFERENCES (23)
1.
Bowlby J., A Secure Base: Parent/Child Attachement and Healthy Human Development, Basic Books, New York 1988.
 
2.
Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 
3.
Francuz P., Mackiewicz P., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 
4.
Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
5.
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
6.
Harwas-Napierała B., Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców, [w:] Taż (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
7.
Kupisiewicz Cz., Kulisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
8.
Liberska H., Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny, [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
9.
Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 
10.
Mariański J., Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995.
 
11.
Myers D.G., Bliskie związki a jakość życia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Opozda D., Implikacje teorii relacji z obiektem i teorii przywiązania w pedagogice rodziny, [w:] T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa (red.), W trosce o wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 
13.
Opozda D., Kryteria opisu orientacji wychowawczych z indywidualizmem i kolektywizmem w tle, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 4(40) 2.
 
14.
Opozda D., Rodzicielstwo: stałość zadań i zmienność modeli (?) – zarys refleksji, [w:] W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.
 
15.
Opozda D., Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012.
 
16.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 
17.
Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.
 
18.
Schmidtchen G., Ethik und Protest. Molerbilder und Wertkonflikte junger Menschen, 2 Bde. Opladen 1992. 224.
 
19.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 
20.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
21.
Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci, problem nierówności szans edukacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 
22.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
23.
Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top