The possibilities of social support for immigrant families, who apply for international protection in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Submission date: 2017-03-09
 
 
Final revision date: 2018-01-05
 
 
Acceptance date: 2018-01-05
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Kamila Gandecka   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Poland
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):171-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of article is present the Polish legal solutions in the field of legalization of immigrants and the formal and legal conditions leading them to social assistance. Methods: The main research method was analysis of documents and literature. Legislation acts, research reports and statistical data occupied a special place in the source material. The analysis was supplemented by interviews with employees of the Department for Social Assistance and the Department for Refugees Procedures in Warsaw. Results: The article discusses procedures for social support and areas of intersectoral cooperation in the organization and provision of social support for immigrant families applying for international protection, with particular focus on a refugee status. Conclusions: Planning and organizing social support for immigrant families applying for international protection in the Polish Republic is a multivariate process. It results from the fact that immigrants are an especially vulnerable social group and very heterogeneous. Therefore, providing a comprehensive legal, social and psychological support dedicated to immigrant families requires systemic solutions and taking such aid initiatives that will create a long-term structure
 
REFERENCES (20)
1.
Eurostat Report: Asylum quarterly report, 3 marca 2016 r., source: http://ec.europa.eu/eurostat/s... [access: 25.04.2016].
 
2.
Gandecka K., Urbanek A., Prawne i organizacyjne aspekty interwencji socjalnej w środowiskach wielokulturowych – przestrzenie konfrontacji norm, [in:] M. Bodziany (ed.), Społeczeństwo a wojna. Konflikty etniczne i kulturowe w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2016.
 
3.
Głąbicka K., Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym, WYG International Sp. z o.o., Warszawa 2014.
 
4.
Górczyńska M., Witko D., Status uchodźcy i ochrona międzynarodowa, [in:] M. Łysień (ed.), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Wydanie 2 zaktualizowane, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2016.
 
5.
Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2015 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. [Journal of Laws] from 2003, No. 128, item 1176, as amended) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, marzec 2016.
 
6.
Informator Departamentu Pomocy Socjalnej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2016, source: https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2... [access: 25.07.2016].
 
7.
Interview with an employee of the Department of Refugee Procedures – Division III (24.08.2016 r.).
 
8.
Interview with an employee of the Department of Social Assistance (23.08.2016 r.).
 
9.
Interview with employees of the Department of Social Assistance (22.08.2016 r.).
 
10.
Klaus W., Raport z badania akt indywidualnych programów integracji, prowadzonych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w 2006r., [in:] W. Klaus, A. Chrzanowska (ed.), Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polce. Wyniki badań aktowych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Analizy, Raporty, Ekspertyzy Nr 8/2007, source: http://interwencjaprawna.pl/do... [access: 30.07.2016].
 
11.
Konarzewska A., Migracyjne problemy Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, I–II (3–4).
 
12.
Laskus K., Pomoc społeczna dla uchodźców, „Kontrola Państwa” 2016, no 2/marzec–kwiecień.
 
13.
Łodziński S., Ząbek M., Ośrodek dla uchodźców – instytucja dyscyplinująca, schronienie czy dom? Problem komunikacji międzykulturowej na przykładzie ośrodków dla uchodźców w Polsce, „Kultura Współczesna” 2008, no 2(56).
 
14.
Majdzińska K., Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa 2012.
 
15.
Napływ cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową do Polski w latach 2009–2015, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2015.
 
16.
Polakowska-Kujawa J., Migracje – teoria a realia dotyczące Europy, [in:] J. Polakowska-Kujawa (ed.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006.
 
17.
Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean, source: http://data.unhcr.org/mediterr...; http://www.unhcr.org/5683d0b56... [access: 30.09.2016].
 
18.
TOP 5 – ochrona międzynarodowa. Dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców z lat 2007–2015 (as of 30.12.2015), Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa 2016, source: http://udsc.gov.pl/statystyki/... [access: 30.09.2016].
 
19.
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP z 13 czerwca 2003 r. (consolidated text in Dz. U. [Journal of Laws] from 2016, item 1836).
 
20.
Wójcik-Żołądek M., Współczesne procesy migracyjne: definicja, tendencja, teorie, „Studia BAS” 2014, no 4(40).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top