Foreign children in the Polish school. Portrait(s), challenges and problems
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2017-03-16
 
 
Final revision date: 2018-02-12
 
 
Acceptance date: 2018-02-12
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Małgorzata Helena Herudzińska   

Zakład Socjologii Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):187-209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: School represents a specific cultural borderland, in which particular emphasis should be put on the analysis of the teachers, foreign schoolchildren and their parents as well as other schoolchildren. All this raises many questions. In this paper there is an attempt to answer several of these questions: How are the legal arrangements adjusted to the presence of foreign schoolchildren in the Polish educational system? What kind of competences are required to work with a foreign child? What kind of tasks and problems are imposed on teachers in the presence of foreign schoolchild in the classroom? Are teachers prepared to work with them? What is the scope of such work (e.g. emotional contact with schoolchildren, the capability to assess them, to help them study)? When do teachers feel the need for support in work with such schoolchildren? What kind of need is this? What could enhance the integration of foreign and Polish schoolchildren? What are the possibilities for improvement of the cooperation between the school and the parents of the foreign schoolchildren in teachers’ opinions? Methods: Desk research (i.a. legal documents, reports) and elicited data research (research of teachers’ opinions of foreign students, conducted in the public primary schools in urban and rural environments; the selection of schools – targeted; the research tool – survey questionnaire), Results: The list of problems and difficulties in the education of foreign schoolchildren is long, and it is not easy to either to finalise it or to set the problems in order of importance. Among them there are: language barriers; lack of competences or lack of their development that allows teachers to work with a foreign schoolchild; foreign schoolchildren assessment issues; intercultural accessibility or the lack of it in local environment (including school); psychological and developmental determinants of a foreign schoolchild. Conclusions: The issue of foreign schoolchildren is still under an ongoing diagnostic process. Polish schools usually have little or no experience in the field of working with the foreign schoolchild – the scale of multiculturalism scale in our educational institutions is not very great. Even if they have it, support for foreign schoolchildren still requires reorganisation and improvement (despite all the actions taken), therefore the need for systematic study of these issues is indisputable.
 
REFERENCES (37)
1.
Bernacka-Langier A. i in., Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, por. źródło: http://edukacja.warszawa.pl/si... [dostęp: 15.03.2016].
 
2.
Bernacka-Langier A. i in., Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy), Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Warszawa 2010, por. źródło: http://www.wlaczpolske.pl/wiel... [dostęp: 20.03.2016].
 
3.
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Edukacja dzieci cudzoziemskich w warszawskich szkołach, Warszawa 2012, por. źródło: https://www.wcies.edu.pl/media... [dostęp: 20.03.2016].
 
4.
Błeszyńska K., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.
 
5.
Brown I.C., Człowiek i kultura, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red)., Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
6.
CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Warszawa 2016, por. źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 30.09.2016].
 
7.
CBOS, Stosunek do przyjmowania uchodźców, Warszawa 2016, por. źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/201..., [dostęp: 30.12.2016].
 
8.
CBOS, Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Warszawa 2016, por. źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/201... [dostęp: 20.01.2017].
 
9.
CBOS, Praca obcokrajowców w Polsce, Warszawa 2016, por. źródło: http://cbos.pl/SPISKOM.POL/201... [dostęp: 15.01.2017].
 
10.
CBOS, Przybysze z bliska i daleka, czyli o imigrantach w Polsce, Warszawa 2015, por. źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 30.04.2016].
 
11.
CBOS, Stosunek do innych narodów, Warszawa 2016, por. źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 30.12.2016].
 
12.
Eurydice, Integracja dzieci-imigrantów w szkołach w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009; por. źródło: http://eacea.ec.europa.eu/educ... [dostęp: 20.04.2016].
 
13.
Fihel A., Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci, „Biuletyn Migracyjny” 2014, nr 49/październik; por. źródło: http://biuletynmigracyjny.uw.e... [dostęp: 20.04.2016].
 
14.
Gmaj K., Iglicka K., Walczak B., Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2013.
 
15.
Gulińska A., Kawka A., Elastyczne metody wprowadzania do szkół dzieci z doświadczeniem migracyjnym – przykłady, praktyki, Warszawa 2014, por. źródło: http://politykimigracyjne.pl/i... [dostęp: 30.03.2016].
 
16.
Halik T., Nowicka E., Połeć W., Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Zmiana kulturowa i strategie przekazu kultury rodzimej w zbiorowości Wietnamczyków w Polsce, Wydawnictwo ProLog, Warszawa 2006.
 
17.
Januszewska E., Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science” 2015, t. 4/27.
 
18.
Kempny M., Kapciak A., Łodziński S. (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 
19.
Konieczna-Sałamatin J. (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014–2015, Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa 2015.
 
20.
Markowska-Manista U., Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi – specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, [w:] E. Śmiechowska-Petrovskij (red.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 
21.
MEN, Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty, por. źródło: https://men.gov.pl/wspolpraca-... [dostęp: 20.12.2016].
 
22.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1995.
 
23.
Paszko A., Wprowadzenie, [w:] A. Paszko, Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2011.
 
24.
Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., por. źródło: https://bip.mswia.gov.pl/bip/p...- migracyjna-Polski.html [dostęp: 30.04.2016].
 
25.
Podkowińska M., Komunikowanie w życiu człowieka, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 
26.
Podkowińska M., Kulturowy wymiar komunikacji międzyludzkiej, „Społeczeństwo, Kultura, Wartości. Studium Społeczne” 2013, nr 4.
 
27.
Pogorzała E., Migracje jako wyzwanie dla polityki oświatowej państwa polskiego. Aspekty politologiczno-prawne, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2011.
 
28.
Ratajczak M., Podróż ku międzykulturowości, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2014, nr 15.
 
29.
Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku, Model integracji imigrantów, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk 2016.
 
30.
RPO, Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji. Raport RPO, „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka”, Warszawa 2013, nr 12, Biuro RPO, por. źródło: https://www.rpo.gov.pl/sites/d... [dostęp: 21.03.2016].
 
31.
Sprawozdanie z realizacji Planu wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” w III kwartale 2015, por. źródło: https://bip.mswia.gov.pl/bip/p... [dostęp: 20.04.2016].
 
32.
Szybura A., Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce w Szkole” 2016, nr 1, por. źródło: http://jows.pl/artykuly/naucza... [dostęp: 20.09.2016].
 
33.
Szybura A., Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego, „Języki Obce w Szkole” 2016, nr 2, por. źródło: http://jows.pl/sites/default/f... [dostęp: 20.09.2016].
 
34.
https://udsc.gov.pl/ [dostęp: 20.01.2017].
 
35.
https://newsbook.pl [dostęp: 20.01.2017].
 
36.
 
37.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top