The role of parent-type care and educational facility and relationships of orphaned persons with families and care-takers
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-05
 
 
Final revision date: 2018-12-22
 
 
Acceptance date: 2018-12-22
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Małgorzata Porąbaniec   

Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Karolina Klimczyk   

Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):211-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to analyze and interpret the experiences of the pupils of the Family Care Facility in Włoszczowa. Methods: For the purposes of this study, a qualitative method has been used. A narrative analysis was used, which was possible thanks to a partially structured interview, containing specific dispositions of issues. The collected content was necessary for the creation and presentation of a case study. Results: Thanks to the applied research methods, the situation, problems and future plans of young people who have been staying in a care and educational institutions for many years are well known. Selected aspects of orphans’; relationships with their carers were also considered. The research, together with reference to the literature on the subject, allowed us to explore the causes and effects of social orphanage. Conclusions: The inability of the family to perform the functions assigned to it results in the fact that certain institutions are obliged to do so, as exemplified by the Family-type Care and Educational Centre in Włoszczowa. The pupils of this facility enter the stage of adulthood with a lot of difficult experiences, which may hinder their functioning in adult life. Childhood and the period of early youth spent in a care and educational institutions is conducive to the creation of strong relations between the children and their caregivers. It should be stressed, however, that the described organisation is not an alternative to a natural family, which is not so much unattainable, but incorrect from the point of view of the role that rests on the existence of individual forms of foster care.
 
REFERENCES (14)
1.
Adamczewski R., Cóż znaczy (dla mnie) dzisiaj być rodzicem zastępczym? Próba autonarracji, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2012.
 
2.
Badora S., Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, [w:] S. Badora, D. Marzec (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
 
3.
Boguski J., „Kryzys rodziny” w świetle koncepcji socjalizacji J.J. Arnetta oraz J.D. Harris, [w:] Cz. Kępski (red.), Opieka i wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 
4.
Izdebska J., Dziecko – dzieciństwo – rodzina – wychowanie rodzinne – Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, Białystok 2015.
 
5.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
6.
Kolankiewicz M., Poncyliusz M., Młodzi dorośli opuszczający placówki opiekuńczo--wychowawcze i rodziny zastępcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 
7.
Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatium, Kraków 2007.
 
8.
Rongińska T., Obraz własnego Ja dzieci osieroconych, [w:] M. Heine, G. Gajewska (red.), Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.
 
9.
Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 
10.
Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1969.
 
11.
Tyszka Z., Socjologia rodziny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, z. 3–4.
 
12.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998).
 
13.
Zbiorczyk L., Wychowanie w domu rodzinnym, [w:] H. Cudak (red.), Wychowanie w rodzinie współczesnej w świetle zagrożeń i wsparcia społecznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 1999.
 
14.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top