Social support, health and health behaviours of teenage children of parents working abroad
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Izabela Tabak   

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):53-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The migration of Poles for economic reasons is a significant social problem in the twenty-first century. In discussions on the consequences of parental migration we can identify two dominant trends: the first treats this situation as close or equal to being pathological due to the risk of family breakdown, attachment disorders and of psychological and pedagogical problems in children; in the second, it is assumed that the effects of migration depend on a combination of risk factors and environmental resources. The aim of this study was to analyse both indicators of social support (from family and school), as well as health, life satisfaction and the health and risky behaviours of teenage children of parents working abroad. Surveys carried out in the school year 2013/2014 were a part of the international study HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Data on parental emigration was obtained from 1.515 pupils of lower and upper secondary schools. It was shown that 18.1% of the young people have experienced their parents migration during the two years preceding the survey. Adolescents from these families perceived less family support, but the quality of communication in the family didn’t differ from other teenagers. In families using programs like SKYPE a lower level of family support wasn’t observed. It has been shown that the perceived level of support from teachers was lower in the group of teenagers from migrant families, but the level of support from classmates didn’t differ. Adolescents from migrant families were more physically active than their peers, but less often ate breakfast. Lower secondary school students from migrant families smoked cigarettes and marijuana, got drunk and were sexual active more often than their peers. There were no differences between the analysed groups in terms of health and life satisfaction. The survey indicated the family as a key source of support for youth and confirmed the positive role of modern electronic media. Conducting systematic research and implementation of health promotion programs for children and adolescents from migrant families should be a permanent feature in contemporary health policy.
 
REFERENCES (29)
1.
Adach-Stankiewicz E., Bielska M., Cendrowska A. i wsp., Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2012.
 
2.
Becker-Pestka D., Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2012, nr 1.
 
3.
Brągiel J., „Eurosieroctwo” jako rezultat przemiany więzi rodzinnych, „Family Forum” 2013, nr 3.
 
4.
Brzezińska A., Matejczuk J., Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: funkcjonowanie rodziny, diagnoza i pomoc, „Studia Edukacyjne” 2011, nr 17.
 
5.
Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2015, GUS, Warszawa 2015.
 
6.
Inchley J., Currie D., Young T. i wsp., Growing-up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School--aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2016.
 
7.
Kipping R.R., Campbell R.M., MacArthur G.J., Gunnell D.J., Hickman M., Multiple risk behaviour in adolescence, „Journal of Public Health” 2012, nr 34 (suppl 1).
 
8.
Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
9.
Kozdrowicz E., Walczak B. (red.), Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, „Zeszyty Metodyczne”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cz. 8, Warszawa 2008.
 
10.
Lakey B., Cohen S., Social support measurement and theory, [w:] S. Cohen, L.G. Underwood, B.H. Gottlieb (red.), Social support measurement and intervention: A guide for health and social scientists, Oxford University Press, New York 2000.
 
11.
Markowski M., MEN: Eurosieroctwo? Taki sam problem mają dzieci marynarzy, por. źródło: http://wyborcza.pl/1,75398,588... [dostęp: 13.09.2016].
 
12.
Madianou M., Miller D., Migration and New Media. Transnational Families and Polymedia. Routledge, London, New York 2012.
 
13.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1990.
 
14.
Mazur J. (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.
 
15.
Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Gajewski J., Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży CHIP-AE, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2012.
 
16.
Oblacińska A., Weker H. (red.), Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od urodzenia do dorosłości, Help-Med, Kraków 2008.
 
17.
Piekut-Burzyńska S., Długotrwałe wyjazdy rodziców w celach zarobkowych i ich konsekwencje w odniesieniu do dzieci, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2011, nr 6.
 
18.
Plecka M., Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 35(2).
 
19.
Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
20.
Stańczyk J., „Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 17(4).
 
21.
Ślusarczyk M., Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2014, nr 19.
 
22.
Tabak I., Jodkowska M., Oblacińska A., Spożywanie wspólnych posiłków, wsparcie i komunikacja w rodzinie jako predyktory zdrowia subiektywnego i zadowolenia z życia nastolatków, „Pediatria Polska” 2013, nr 6(88).
 
23.
Tabak I., Mazur J., Social support and family communication as factors protecting adolescents against multiple recurrent health complaints related to school stress, „Developmental Period Medicine” 2016, nr 20(1).
 
24.
Tabak I., Mazur J., Współczesna rodzina a zdrowie psychiczne i zadowolenie z życia polskich nastolatków, [w:] K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego – badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008.
 
25.
Tarka K., Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej, „Studia i Prace Pedagogiczne” 2014, nr 1.
 
26.
Tomaszewska H., Diagnoza rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej, [w:] E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, „Zeszyty Metodyczne”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cz. 8, Warszawa 2008.
 
27.
Walas A., Goleński W., Kijak A., Mesjasz K., Eurosieroctwo w województwie opolskim – monitoring zjawiska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013.
 
28.
Walczak B., Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2014.
 
29.
Walczak B., Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top