Cooperation between parents and teachers. Sources of inspiration of contemporary synergy in the pedagogical thought of the polish enlightenment
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2017-11-20
 
 
Final revision date: 2018-03-08
 
 
Acceptance date: 2018-03-08
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Ewa Musiał   

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):143-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The process of education, as broadly understood, begins in the family and when the child reaches the age of compulsory education - is carried out in two environments in parallel. Neither school nor family can perform their functions without close intercooperation., Representatives of the Enlightenment in Poland were conscious of this interdependence. The article’s message is to show the sources of inspiration of contemporary synergy in the relationship with parents and teachers in the pedagogical thought of this era. Methods: pedagogical monograph Results: The problem of the relations between parents and teachers, mainly in the aspect of cooperation between these environments, has long been visible in the thought of the Polish pedagogy, has always been treated very seriously. In the age of the Enlightenment, in which the issue of education was of special importance due to its role in the process of leading the individual out of the world of myth and superstition to the liberating effulgence of reason. On the basis of the analyzed sources, it was shown that only effective cooperation between parents and teachers consisting in continuously complementing each other to guarantee the child as many experiments as possible necessary for its harmonious development. Ethical indications regarding the mutual relations of teachers and parents of students and characteristic ideas for the pedagogical thought of the Polish Enlightenment, which may inspire contemporary activities to create optimal conditions for cooperation between parents and teachers. Conclusions: It is important that parents ‘and teachers’ relations in a climate of cooperation- oriented partnership should fill the emerging family and school space. To a large extent, teachers are responsible for the quality of cooperation with parents. This type of relationship excludes the perception of them as someone lower in the hierarchy, and requires some degree of partner-like treatment. The success and quality of contacts depends on the open, honest and coherent attitude of teachers with parents. Showing kindness and understanding to the problems and life situation of the child and his family determines the success of mutual interactions.
 
REFERENCES (26)
1.
Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, WSiP, Warszawa 2002.
 
2.
Bartnicka K., Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego oświecenia, „Rozprawy z dziejów oświaty” 1992, t. 35, por. źródło: http://bazhum.muzhp.pl/media//... [dostęp: 13.03.2018].
 
3.
Biaduń-Korulczyk E., Sochocka K., Van Laere K., Integracja poza schematami. Poradnik dla nauczyciela nauczania początkowego, Wydawca Fundacja Poza Schematami, Warszawa 2017.
 
4.
Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. III: Czasy nowsze do roku 1831, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1931.
 
5.
Brzozowski S., Jędrzej Śniadecki jego dzieła i życie, M. Arcta, Warszawa 1903.
 
6.
Dąbrowski M., Wobec kryzysu wychowania, „Przegląd Oświatowy” 2001, nr 3(223).
 
7.
Fischer E., Szkoła, dom i Kościół, [s.n.] Kraków 1876.
 
8.
Gajewska G., Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2002.
 
9.
 
10.
Janke A.W., Stosunki rodziny i szkoły jako zagadnienie pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Pedagogiczne”, z.34.
 
11.
Konarski S., Pisma pedagogiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław – Kraków 1959.
 
12.
Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa 1985.
 
13.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
14.
Magiera E., Historyczne konteksty edukacji nauczyciela jutra, [w:] E. Perzycka (red.), Nauczyciel jutra, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2006.
 
15.
Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
16.
Mizia T., Wstęp, [w:] G. Piramowicz, Powinności nauczyciela, WSiP, Warszawa 1988.
 
17.
Nowosad I. (red.), Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001.
 
18.
Pilch T. (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
19.
Piramowicz G., Powinności nauczyciela, WSiP, Warszawa 1988.
 
20.
Popławski A., Pisma pedagogiczne, wstępem i objaśnieniami opatrzył S. Tync, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1957.
 
21.
Potręć A., Pomagajmy sobie nawzajem, „Wychowanie Przedszkolne” 2000, nr 3.
 
22.
Rogala S., Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Wyd. PWN, Warszawa – Wrocław 1989.
 
23.
Rolka M., Mity nowoczesnego wychowania w cieniu kryzysu myśli oświecenia. Rousseau a Nietzsche, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” por. źródło: http://bazhum.muzhp.pl/media//... [dostęp: 13.11.2017].
 
24.
Staszic S., Pisma pedagogiczne, wydał i opracował Z. Kukulski, Księgarnia Geberthnera i Wolfa, Lublin 1926.
 
25.
Tokarska U., Poziom wiedzy pedagogicznej współczesnych rodziców, por. źródło: http://www.pedkat.pl/images/cz... [dostęp: 07.09.2017].
 
26.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top