Parental involvement in helping children of early school age with homework. Possibilities of analysis
 
 
More details
Hide details
1
Department of Early School and Pre-School Pedagogy, Institute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Musiał   

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):97-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. Children of early school age are usually eager to come to school and start learning with enthusiasm. They listen attentively and follow the teacher’s instructions diligently. On the other hand, the child’s attention span is still impermanent. It is natural that they cannot fulfil all school duties initially. Additionally, in the first years of schooling, young students do not yet have the habit of learning independently, either at school, or at home. Therefore, parents are of great importance in the proper shaping of this habit and a consistent and at the same time rational, i.e., appropriate in terms of upbringing, approach to this issue. School homework is one of the elements of a uniform learning process. Therefore, it is not an “addition” to the school learning of students, as it often occurs in practical didactic and educational activities, but it is an integral element of this learning. When a child begins its adventure with school, it needs the support of those who give it a sense of security. It is important for a parent to be present at important moments at school and to be interested in what is happening in the student’s life, including homework. So, it is obvious that parents can and should help their child with home schooling. The aim of the article is to present the possibilities of parents’ involvement in helping younger school children with their homework. Materials and methods. Review and analysis of the literature on the subject. Conclusions. The parent should be the advisor but not the executor. Imposing your help in a situation where the child does not need it and does not want it, or even to perform tasks for the child, may cause the young person to doubt their abilities, weaken their self-esteem, and it will also become used to cheating and other actions contradictory to social norms. This can lead to a situation where the child does not undertake any tasks without outside motivation of the parent (or teacher). But leaving the child completely alone in the face of new and difficult challenges is also not good, because it disturbs its sense of security, it may result in the development of an attitude of avoiding difficult tasks. The rational help of parents is pedagogically priceless.
 
REFERENCES (28)
1.
Adamek, I. (2000) Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
2.
Apel Twojego Dziecka według Janusza Korczaka. Pobrane 25.07.2021 z: https://dziecisawazne.pl/apel-....
 
3.
Błażejewska, K. (2020). Praca domowa uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne, 10, 83-94. DOI: 10.21697/fp.2020.1.07.
 
4.
Błażejewska, K. (2021). Praca domowa w opinii uczniów klas I–III oraz ich rodziców. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 40(1), 87-95. DOI: 10.17951/lrp.2021.40.1.87-100.
 
5.
Chrzanowska, M. (2019). Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?. Pobrane 28.12.2019 z: https://www.sp2.busko.pl/index....
 
6.
Dudel, B. (2007). Praca domowa – krok do samokształcenia w klasie III. W: R. Piwowarski (red.), Dziecko: sukcesy i porażki (ss. 156–165). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
7.
Filipczuk, U. (1985). Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Warszawa: IWZZ.
 
8.
Harmin, M. (2005). Duch klasy: Jak motywować uczniów do nauki?. Warszawa: CEO Civitas.
 
9.
Iluk, J. (2020). Zadania domowe w teorii, badaniach naukowych i praktyce. Pobrane 27.02.2024 z: http://jows.pl/artykuly/zadani....
 
10.
Jarnutowska, E., Grygiel, P. (2015). O pracach domowych – czyli czy więcej znaczy lepiej?. W: R. Dolata, P. Grygiel, D.M. Jankowska, E. Jarnutowska, A. Jasińska-Maciążek, M. Karwowski, M. Modzelewski, J. Pisarek., Szkolne pytania: Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI (ss. 96-115). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
11.
Kacprzak, L. (2008). Zadania pracy domowej jako uczenie się w wielostronnym kształceniu ucznia. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.
 
12.
Karcz-Taranowicz, E. (2019). Praca domowa ucznia – konieczność versus zbędności. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 39-48. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2280.
 
13.
Kołodziej, A., Niesporek-Szamburska, B. (2009). Konteksty i uwarunkowania zadań domowych: II część cyklu: O pracach domowych z języka polskiego prawie wszystko. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
14.
Kozak, H. (1984). Organizacja pracy domowej uczniów klas początkowych. Warszawa: IWZZ.
 
15.
Kwolik, P. (2006). Praca domowa w procesie nauczania – uczenia się uczniów klas początkowych: Rekonesans badawczy, Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 32-33.
 
16.
Lichota, I. (2019). Znaczenie pracy domowej w procesie dydaktycznym: Rola i organizacja nauki domowej uczniów. Pobrane 27.02.2024 z: https://sppyrzyce.pl/files/266....
 
17.
Łukawska, A. (2004). Nauka domowa uczniów: Uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli. Nauczyciel i Szkoła, 1-2 (22-23), 11-18.
 
18.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Raczyńska, R. (1997). Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?. Dyrektor Szkoły, 7-8, 55-59.
 
20.
Reclik, R. (2005). Rola i miejsce pracy domowej w kształceniu zintegrowanym. W: Z. Ratajek (red.), Uczeń we współczesnej szkole: Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej (ss. 20-37). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
21.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017.356.
 
22.
Smucerowicz, D. (2017). Rodzice też wrócili do szkół: Odrabiają prace domowe swoich dzieci. Pobrane 27.02.2024 z: https://nauka.trojmiasto.pl/Ro....
 
23.
Szeremeta, E. (2021). Praca z dzieckiem, czy za dziecko?. Pobrane 27.02.2024 z: http://sp31krakow.pl/index.php....
 
24.
Szpiter, M. (1996). Kontrowersje wokół nauki domowej. Życie Szkoły, 8, 475-482.
 
25.
Tuchowska, M. (2019). Prace domowe w klasach I–III – pomagać czy nie?. Pobrane 27.02.2024 z: https://portal.librus.pl/rodzi....
 
26.
Wasilewska, R. (2016), Odrabianie prac domowych – jak pomóc uczniowi, żeby nie zaszkodzić?. Pobrane 27.12.2016 z: https://www.e-korepetycje.net/....
 
27.
Wroczyński, R. (1985). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN.
 
28.
Zborowski, J. (1995). Praca domowa ucznia – problem niepokojący. Życie Szkoły, 10, 11-14.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top