The scope and effects of child poverty in Germany
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Michała Kleofasa Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Submission date: 2024-02-11
 
 
Final revision date: 2024-03-27
 
 
Acceptance date: 2024-04-30
 
 
Online publication date: 2024-07-09
 
 
Corresponding author
Aleksandra Sander   

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Michała Kleofasa Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Aim. The article presents issues regarding the scope and effects of poverty experienced by families affected by statutory poverty and the children living in them. The definition of poverty presented in German literature on the subject was presented. Their focus is on the life situation of children. The first of them refers to determining the poverty line in the welfare state (statutory poverty). The second definition of poverty is relative. In this case, the level of income in the household where the children live is analyzed. The aim of the article is to describe selected dimensions of child poverty in Germany. It identifies issues relating to the scope and effects of poverty experienced by families affected by statutory poverty and the children living in them. Methods and materials. The effects of poverty were characterized based on representative PASS surveys. They were divided into two groups. The first one is created by shortages in the material sphere (material deprivation) in families where children live. The second group includes deprivation of needs specific to children. Results and conclusion. Despite numerous forms of material support for German families provided by the federal government, child poverty is a serious social problem in Germany. The proportion of children at risk of poverty remains high. It is assumed that in Germany every fifth child is affected by poverty. This means that approximately 2.8 million children and young people under 18 years of age (of which 2.4 million children and young people under 15 years of age) are growing into poverty.
 
REFERENCES (25)
1.
Armutsgefährdungsquote in Deutschland von 2005 bis 2022 [Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w Niemczech w latach 2005–2022] (2024). Pobrane z: https://de.statista.com/statis....
 
2.
Armutsgefährdungsquote von Kindern in Deutschland von 2005 bis 2022 [Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dzieci w Niemczech w latach 2005–2022] (2024). Pobrane z: https://de.statista.com/statis....
 
3.
Armutsgefährdungsschwelle und Armutsgefährdung (monetäre Armut) [Próg zagrożenia ubóstwem i ryzyko ubóstwa (ubóstwa pieniężnego)] (2024). Pobrane z: https://www.destatis.de/DE/The....
 
4.
Armutsgefährdungsschwelle und Armutsgefährdung (monetäre Armut) in Deutschland [Próg zagrożenia ubóstwem i ryzyko ubóstwa (ubóstwa pieniężnego) w Niemczech] (2021). Pobrane z: https://www.destatis.de/DE/The....
 
5.
Bafög.de [portal]. Pobrane z: https://www.bafög.de/bafoeg/de....
 
6.
Bildung & Teilhabe [Edukacja i uczestnictwo]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
7.
Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz [Ustawa o świadczeniach rodzinnych i urlopach]. Pobrane z: https://www.gesetze-im-interne....
 
8.
Bundeskindergeldgesetz [Ustawa o zasiłkach na dzieci]. Pobrane z: https://www.gesetze-im-interne....
 
9.
Bürgergeld: Anteil der Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit SGB-II-Bezug an allen Kindern in Deutschland nach Bundesländern im Juni 2023 [Świadczenie obywatelskie: Odsetek dzieci poniżej 18. roku życia we wspólnotach potrzeb z odniesieniem SGB II do wszystkich dzieci w Niemczech według kraju związkowego w czerwcu 2023 r.] (2024). Pobrane z: https://de.statista.com/statis....
 
10.
Einkommensteuergesetz [Ustawa o podatku dochodowym]. Pobrane z: https://www.gesetze-im-interne....
 
11.
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfalleistungen [Ustawa o zabezpieczeniu alimentacyjnym samotnych matek i ojców przez zaliczki i wypłaty świadczeń alimentacyjnych]. Pobrane z: https://www.gesetze-im-interne....
 
12.
Gierszewska, R., Łopato, J. (2007). Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna: Podręcznik akademicki (ss. 233–247). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Hollenstein, E., Nieslony, F. (2018). Armutsprävention in der Schulsozialarbeit [Zapobieganie ubóstwu w pracy socjalnej]. W: H. Bassarak (red.), Lexikon der Schulsozialarbeit (ss. 42–43). Baden-Baden: Nomos.
 
14.
Kinderarmut in Deutschland [Ubóstwo dzieci w Niemczech] (2020). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 
15.
Kinderzuschlag [Dodatek na dziecko]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
16.
Lietzmann, T., Wenzig, C. (2020). Materielle Unterversorgung von Kindern [Niedostatek materialny w opiece nad dziećmi]. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 
17.
Schneider, U., Schröder, W., Stilling G. (2022). Zwischen Pandemie und Inflation: Paritätischer Armutsbericht 2022 [Pomiędzy pandemią a inflacją: Parytetowy raport o ubóstwie 2022]. Berlin: Der Paritätische Gesamtverband.
 
18.
Silwal, A. R., Engilbertsdottir, S., Cuesta, J., Newhouse, D., Stewart, D. (2020). Global estimate of children in monetary poverty: An update [Globalne szacunki dotyczące dzieci żyjących w ubóstwie monetarnym: Aktualizacja]. Pobrane z: https://openknowledge.worldban....
 
19.
Sprawozdanie specjalne 20/2020: Zwalczanie ubóstwa dzieci – należy lepiej ukierunkować wsparcie udzielane przez Komisję (2020). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 
20.
Steuerentlastungen [Ulgi podatkowe]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
21.
Szarfenberg, R. (2020). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna (ss. 174–192). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Tophoven, S., Lietzmann, T., Reiter, S., Wenzig, C. (2018). Aufwachsen in Armutslagen: Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe [Wzrastanie w ubóstwie: Główne czynniki wpływające na uczestnictwo w życiu społecznym i ich konsekwencje]. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 
23.
Unterhaltsvorschuss [Zaliczka z tytułu świadczeń alimentacyjnych]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
24.
Was ist Kindergeld? [Co to jest zasiłek na dziecko?]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
25.
Was Sie zum Elterngeld wissen müssen [Co muszą Państwo wiedzieć o zasiłku wychowawczym]. Pobrane z: https://familienportal.de/fami....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top