ACE study as an important signpost for the direction of educational and preventive activities in the education system
 
More details
Hide details
1
Department of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-24
 
 
Final revision date: 2021-12-21
 
 
Acceptance date: 2021-12-21
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Hubert Tomkowiak   

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):199-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The significance of adverse childhood experiences (ACE) study is multidimensional. First of all, they showed the unprecedented prevalence of adverse childhood experiences in American society. Secondly, they proved how serious the health consequences are associated with it, not only of a psychological nature. Awareness of both of these facts should have a significant impact on the functioning of the education, upbringing, and prevention systems. The Polish school does not seem to notice this, although we have similar studies carried out in our country, the results of which are also alarming. The article makes a comparison of the results of both studies in order to demonstrate the need to take into account the facts they provide in the construction of the education system, paying much more attention to issues related to upbringing and prevention, also understood in purely medical terms. Method. Comparative analysis of American and Polish studies on child abuse. Results. The results of the research leave no doubt that prevention aimed at eliminating adverse events in childhood and eliminating their effects has, in addition to the pedagogical, also a purely medical dimension. This fact should be used to strengthen the promotion of such impacts.
 
REFERENCES (17)
1.
Center for Disease Control and Prevention (2021). What are adverse childhood experiences? Pobrane 22.02.2024 z: https://www.cdc.gov/violencepr....
 
2.
Cielecki, T. (2000), Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej. W: J. Czapska, J. Widacki (red.), Bezpieczeństwo lokalne: Społeczny kontekst prewencji kryminalnej (ss. 109-115). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
3.
Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M., Marks, J. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. American Journal of Preventive Medicine, 14 (4), 245-258. DOI: 10.1016/S0749-3797(98)00017-8.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny (2021). Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2018–2020. Warszawa: GUS. Pobrane 22.02.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
5.
Gorczowska, J. (2021). Znaczenie mechanizmu Serious Case Reviews dla systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem: Jak jego wprowadzenie może wspomóc budowanie w Polsce szerokiego systemu ochrony dzieci?. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 20 (3), 145-159.
 
6.
Idler, E.L., Angel, R.J. (1990). Self-rated health and mortality in the NHANES-1 epidemiologic follow-up study. American Journal Of Public Health, 80 (4), 446-452. DOI: 10.2105/ajph.80.4.446.
 
7.
Jarosz, E. (2011). Profi laktyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 10 (1), 7-26.
 
8.
Krupa, D., Krupiarz, M., Komorowski, S., Kluszczyński, T., Klimek, M. (2018). Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: IQVIA. Pobrane 30.12.2018 z: https://www.infarma.pl/assets/....
 
9.
Mikołajewska, B. (2018). Tacy zwyczajni ludzie. Polityka. Pobrane 22.02.2024 z: https://www.polityka.pl/tygodn....
 
10.
Ostręga, W., Oblacińska, A., Korzycka, M. (red.) (2020). Podręcznik dla pielęgniarek i higienistek szkolnych: Standardy postępowania i metodyka pracy pielęgniarki szkolnej. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 
11.
PZPN [portal] (2021). Rozgrywki dziecięce bez wyników i tabel. Pobrane 22.02.2024 z: https://pzpn.pl/federacja/aktu....
 
12.
Ports, K.A., Ford, D.C., Merrick, M.T. (2016). Adverse childhood experiences and sexual victimization in adulthood. Child Abuse & Neglect, 51, 313-322. DOI: 10.1016/j.chiabu.2015.08.017.
 
13.
Prewitt, E. (2020). States collecting ACE data in the BRFSS through 2020. Pobrane 22.202.2024 z: https://www.pacesconnection.co....
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (2017). Dz. U. 2017.356. Pobrane 22.02.2024 z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
15.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (2016). Dz. U. 2021.1082. Pobrane 22.02.2024 z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
16.
Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (2019). Dz. U. 2019.1078. Pobrane 22.02.2024 z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
17.
Włodarczyk, J., Makaruk, K., Michalski, P., Sajkowska, M. (2018). Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci: Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pobrane 29.12.2018 z: https://fdds.pl/co-robimy/rapo....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top