Challenges and perspectives for youth work in the face of health care reform
 
More details
Hide details
1
Department of Sociopedagogical Problems of Youth, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-24
 
 
Final revision date: 2021-12-21
 
 
Acceptance date: 2021-12-21
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Bożena Kanclerz   

Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):219-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. For several years now, in science, in journalism, and in the broadly understood public opinion, there has been a discussion about the dire state of child psychiatry in Poland. Since the beginning of my professional work, both scientifi c and pedagogical practice, that is for a decade – I have invariably been faced with a hypothesis about the ineffi ciency of the system of support and care for children and adolescents. Aim. In the presented article the assumptions of the reform of the health care of children and adolescents will be presented from the pedagogical perspective, thus referring primarily to the care and educational work in the immediate environment of the needy. This perspective will be preceded by an analysis of the current state of the mental health of children and young people. The starting point for discussing the assumptions of the reform will be the reconstruction of the category of mental wellbeing, as an important element of positive psychology, which comprehensively defi nes mental health, and which is a desirable state in work with children and young people. The aim of the article is to discuss not only the assumptions of the reform, but also to verify the functioning of the mental health care system at the fi rst reference level in the initial phase of the reform implementation. Materials and methods. Analysis of the literature on the subject, legal regulations, and statistical data, and referring them to practice and the author’s own experience. Results. The literature review and the most important statistical data show that the mental well-being of young people determines their proper development, and the most important socialisation environments are responsible for its development: family, peer group, school, and also places of help and support. Conclusions. The key in the protection of the mental health of children and adolescents should become prevention based on the construction of programmes strengthening competences, which are understood as dimensions of mental well-being, and further reforming the protection of the mental health of children and adolescents.
 
REFERENCES (16)
1.
Cierpiałkowska, L., Grzegorzewska, I. (2020). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ss. 31-60). Warszawa: PWN.
 
2.
Czapiński, J. (red.) (2004). Psychologia pozytywna: Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
 
3.
Kasperek-Golimowska, E. (2012). Nadzieja i optymizm vs. zwątpienie i pesymizm w kontekście ,,dobrego życia” w kulturze konsumpcji. Studia Edukacyjne, 19, 179-213.
 
4.
Kielan, A., Olejniczak, D. (2018). Czynniki ryzyka oraz konsekwencje zachowań samobójczych z uwzględnieniem problematyki samobójstw dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania i Praktyka, 17 (3), 9-26.
 
5.
Kołodziej-Zaleska, A., Przybyła-Basista, H. (2018). Dobrostan psychiczny i jego pomiar za pomocą polskiej wersji Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 24, 87-97. DOI: 10.14691/CPPJ.24.1.87.
 
6.
Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A. (red.) (2011). Wyniki badań HBSC: Raport techniczny. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 
7.
Ministerstwo Zdrowia (2017). Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017–2022. Warszawa. Pobrane 22.02.2024 z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
8.
Ministerstwo Zdrowia (2020). Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa. Pobrane 22.02.2024 z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
9.
Ministerstwo Zdrowia (2021a). Lista Ośrodków I Poziomu Referencyjnego stan na dzień 17 czerwca 2021. Warszawa. Pobrane 30.12.2021 z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
10.
Ministerstwo Zdrowia (2021b). Rozpoczęcie działalności ośrodków I poziomu referencyjnego. Warszawa. Pobrane 22.02.2024 z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
11.
Modrzejewska, R., Bomba, J. (2010). Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej. Psychiatria Polska, 44 (4), 579-592.
 
12.
Ryff, C. (1989). Happiness is everything, or is it?: Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. DOI: 10.1037/0022-3514.57.6.1069.
 
13.
Syrek, E. (2019). Zdrowie psychiczne, higiena psychiczna – edukacja dla dobrostanu psychicznego – aktualność poglądów i koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego. Pedagogika Społeczna, 3 (73), 223-235. DOI: 10.35464/1642-672X.PS.2019.3.17.
 
14.
Syrek, E. (2015). Zdrowie psychospołeczne młodzieży czasu współczesnych przemian – konteksty kształtowania umiejętności życiowych. W: K. Segiet (red.), Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych (ss. 157-167). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
15.
Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
16.
Tabak, I. (2014). Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. Studia BAS, 2 (38), 113-138.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top