Solving conflict situations by parents of visually impaired children
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Bielsko-Biala [Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-28
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Agnieszka Twaróg- Kanus   

Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, 43-180 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):233-251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Any activities aimed at building awareness and knowledge about the confl ict constitute a challenge and a chance for better interpersonal relations. The article shows the perspective of the confl ict issue in the perception of parents of children with visual impairment and the anticipated style of solving the confl ict situation. In the family environment, it is impossible to avoid a confl ict or dispute, but it is possible to recognize diffi cult situations and deal with the confl ict in a way that strengthens the parent-child relationship in the family. Aim. The aim of the research was to examine the (potential) manner of solving a confl ict situation by parents of a visually impaired child. Methods. In the pilot study, the diagnostic survey method and the test technique were used. The test questionnaire consisted of 30 questions. All questions were based on the choice of one of the two situations presented. The test was based on the principle of availability and was dictated by the consent of parents to participate in the study. 32 parents of visually impaired children aged 7–16 participated in the pilot study. In order to complete the information, the study was extended to include a focus study – focus group interview, where the group consisted of 8 mothers. Results. The results of the conducted research revealed a variety of responses to confl ict situations by parents of children with visual impairment. Parents’ responses were divided into assertive responses related to satisfying one’s own needs and cooperative ones – building relationships, cooperation, and satisfying the interests of others. The respondents indicated fi ve styles of confl ict resolution: competition, adaptation, avoidance, cooperation, and compromise. This was supplemented by the focus group’s statements on confl ict resolution styles and specifi c situations in relation to family situations. Conclusions. The summary of the mothers’ statements was that there is no single, best style of approach, reaction, or solution to confl ict situations. Each can be suitable for different circumstances. People pointed out that they can use different styles during the day, which they were not aware of before. The participants pointed out that after the meeting (on-line interview) they are more aware of their own preferences in a confl ict situation.
 
REFERENCES (23)
1.
Balawajder, K. (2010). Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego. W: D. Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: Jak sobie z nimi radzą dzieci i młodzież? (ss. 137-179). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
2.
Balawajder, K. (1992). Konflikty interpersonalne: Analiza psychologiczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
3.
Chełpa, S., Witkowski, T. (1995). Psychologia konfliktów: Praktyka radzenia sobie ze sporami. Warszawa: WSiP.
 
4.
Cylulko, P. (2004). Tyflomuzykoterapia dzieci: Teoria i praktyka muzykoterapii dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego.
 
5.
Cywińska, M. (1995). Konflikty interpersonalne wśród dzieci. Poznań: Wydawnictwo ERUDITUS.
 
6.
Djuliman, E., Hjorth, L. (2017). Buduj mosty nie mury: 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
 
7.
Firkowska-Mankiewicz, A. (1999). Jakość życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, Psychologia Wychowawcza, 2, 134-144.
 
8.
Glaser, R. (1995). Interpersonal Influence Inventory. King of Prussia, Pennsylvania: Organizational Design and Development. Inc.
 
9.
Jermakowicz, P. (2014). Konflikt społeczny – zagadnienia teoretyczne. W: M. Plucińska (red.), Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym (ss. 23-36). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 
10.
Krzeszowski, T.P. (1993). Gdy dziecko niedowidzi. Bydgoszcz: WSP.
 
11.
Lisek- Michalska, J. (2013). Badania fokusowe: Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
12.
Moore, C. (1993). Negotiation. Boston: Irwin.
 
13.
Olubiński, A. (1992). Konflikty rodzice – dzieci: Dramat czy szansa?: (Wzory i wzorce). Toruń: UMK.
 
14.
Ossowska, M. (1985). Normy moralne: Próba systematyzacji. Warszawa: PWN.
 
15.
Ossowski, R. (1998). Pedagogika niewidomych i niedowidzących. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna (ss. 120-127). Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 
16.
Róg, A., Siudzińska, S. (2013). Style wychowania stosowane przez rodziców a społeczne funkcjonowanie dziecka. W: J. Brągiel, P.E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji (ss. 174-188). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
17.
Russo, E.M. (1995). What’s my style?: And what’s my communication style?. Pennsylvania: Organizational Design and Development, Inc.
 
18.
Sękowska, Z. (1985). Pedagogika specjalna. Warszawa: PWN.
 
19.
Shapiro, D.L. (2017). Negocjuj nienegocjowalne: Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami? Warszawa: ICan Institute.
 
20.
Thomas, K.W. (1985). Conflict and conflict management: Reflections and update. New York: Mc-Graw-Hill.
 
21.
Thomas, K.W., Kilmann R.H. (1983). The Thomas-Kilmann conflict mode instrument. W: D.W. Cole (red.), Conflict resolution technology (ss. 57-64). Cleveland: Organization Development Institute.
 
22.
Thomas, K.W., Kilmann, R.H., (1974). The Thomas-Kilmann conflict mode instrument. New York: Xicom, Inc.
 
23.
Williams, R. (1970). Social order and social conflict. New York: PAPS.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top