The ways of supporting motivation to learn in alternative modelof education – the perspective of parents of students at a younger school age
 
More details
Hide details
1
Division of Pre-School and Early Primary School Pedagogy, Faculty of Education, University of Bialystok [Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku], Swierkowa 20, 15-328 Bialystok, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-20
 
 
Final revision date: 2021-12-08
 
 
Acceptance date: 2021-12-08
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Marta Makarewicz   

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):253-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The issue of motivation is still relevant and gain importance, especially in the context of education and the learning process. Human actions cannot exist without motivation – a state, disposition or factor that makes us choose, continue and complete the activities and tasks. The family environment is one of the most important places for young people, where we can easily fi nd conditions responsible for a high level of motivation to learn. Parents’ experiences in motivating their children to learn show us the important role of adults in the process of children education. Aim. The aim of the research was to describe, explain and interpret the ways of supporting students’ motivation in alternative model of education from the perspective of parents’ experiences. Method. Educational etnography. Results. Parents present a number of different ways to support motivation to learn by satisfy three psychological needs of competence, autonomy and relatedness. The respondents see a signifi cant role of support and qualitative relationship between children and adults in the child’s learning motivation. From the point of view of the respondents it is important to create conditions for the practical use of skill, and to appreciate the effort and child’s progress, use of formative assessment, offer educational challenges, and create a choice of tasks or activities. The methods presented by the parents are indications of supporting instrinsic motivation.
 
REFERENCES (31)
1.
Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN.
 
2.
Boekaerts, M. (2009). Motywacja w nauce. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pobrane 30.12.2010 z http://www.ibe.unesco.org/site... les/resources/edu-practices_10_pol.pdf.
 
3.
Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: PWN.
 
4.
Chodkowski, Z. (2019). Motywacja a proces uczenia się. Kultura – Przemiany – Edukacja, 7, 137–150. DOI: 10.15584/kpe.2019.7.9.
 
5.
Chrońska, M., Fibakiewicz, K. (2020). Samozarządzanie we współczesnych organizacjach – koncepcja organizacji turkusowej. W: E. Śnieżek (red.), Trendy w biznesie (t. 3, ss. 91–102). Łódź: Wydawnictwo SIZ.
 
6.
Cywińska, M. (2012). Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. Studia Edukacyjne, 20, 153–166.
 
7.
Dyrda, B. (2006). Motywowanie uczniów do nauki – zadanie współczesnego nauczyciela. Chowanna, 1(26), 121–131.
 
8.
Filipiak, E. (2011). Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
9.
Fontana, D. (1998). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Zysk i S-ka.
 
10.
Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
 
11.
Głoskowska-Sołdatow, M. (2012). Motywacja – na szkolnym starcie. Przed Szkołą, 1(5), 13–16.
 
12.
Głoskowska-Sołdatow, M. (2016). Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
13.
Kozłowski, W. (2013). Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów. Edukacja, 2(122), 78–89.
 
14.
Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne: Filozofia – metodyka – ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
15.
Legault, L. (2016). Intrinsic and extrinsic motivation. W: V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (ss. 1–4). Cham: Springer International Publishing.
 
16.
Lipka, A., Król, M., Waszczak, S., Winnicka-Wejs, A. (2010). Kształtowanie motywacji wewnętrznej: Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin.
 
17.
Michalak R. (2016). Edukacja najmłodszych kontekstem kształtowania motywacji do uczenia się: Ogląd zjawiska w badaniach własnych. Konteksty Pedagogiczne, 2(7), 81–95. DOI: 10.19265/KP.2016.02781.
 
18.
Morbitzer, J. (2018). W poszukiwaniu nowych (meta)modeli edukacji XXI wieku. Studia Edukacyjne, 50, 7–29. DOI: 10.14746/se.2018.50.1.
 
19.
Niemiec C.P., Ryan R.M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133–144. DOI: 10.1177/1477878509104318.
 
20.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
21.
Reiss, S. (2012). Intrinsic and extrinsic motivation. Teaching of Psychology, 39(2), 1–5. DOI: 10.1177/0098628312437704.
 
22.
Reykowski, J. (1982). Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
23.
Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
24.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000a), Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. DOI: 10.1006/ceps.1999.1020.
 
25.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.
 
26.
Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2008). Psychologia: Podręcznik akademicki: T. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
27.
Szulawski, M., Szapiro, J. (2016). W kierunku motywacji wewnętrznej w edukacji: implikacje teorii autodeterminacji w środowisku szkolnym. Psychologia Wychowawcza, 10, 257–266. DOI: 10.5604/00332860.1234538.
 
28.
Tołwińska, B. (2009). Motywacja dzieci do uczenia się: (Problemy dzieci, rola dorosłych). W: J. Izdebska, J. Szymanowska (red.), Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka (ss. 195–203). Białystok: Trans Humana.
 
29.
Uszyńska-Jarmoc, J. (2011). Rodzaje motywacji w procesie uczenia się przez całe życie – nowe perspektywy teoretyczne i metodologiczne. W: A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społeczne: Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu. (ss. 506–516). Białystok: Trans Humana.
 
30.
Zellma, A. (2016). (Nie)wymierna rola rodziców w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka. Teologia Praktyczna, 17, 133–145. DOI: 10.14746/tp.2016.17.09.
 
31.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia: Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top