Current family as a potential factor of risky behaviour among children and youth
 
More details
Hide details
1
Faculty of Education, Department of Social Pathology and Sociology, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, Republika Czesk
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Stanislava Hoferková   

Faculty of Education, Department of Social Pathology and Sociology, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové, Republika Czeska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):187-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The contribution presents the family as a potential factor of risky behaviour among children and juveniles in the Czech Republic. Youth conduct that violates social norms of the society can be labelled as deviant, risky, defective, etc. In recent years the concept of risky phenomena (or risky behaviour) has been introduced, particularly in school education; it replaced the previously used concept of socially pathological phenomena. Risky behaviour refers to those behaviours that have a negative impact on health, the social or psychological performance of an individual, or threaten his social surroundings. Such phenomena include, for example: truancy, crime and delinquency, various forms of aggression (bullying towards classmates and teachers), vandalism, self-aggression (self-harm, eating disorders), and abuse of addictive substances or dangerous phenomena related to information technology (e.g. cyber-bullying or addiction on the computer). Internal and external factors partake in the inception of deviant behaviour (signs of risky behaviour); introduced as multifactor etiology of the concept of social deviance. External factors are mostly perceived as fundamental; these are, for example: school, peers, the media, but especially the family. The post characterizes the contemporary family in the 21st century, which is defined by more features that can be perceived as risky in the forming of deviant behaviour. These include e.g. the demographic situation (low total fertility rate, increasing amount of cohabitation, high divorce rate, “missing” fathers), a deteriorating socio-economic situation (social exclusion, poverty), shifts in values (consumerism), or media coverage of human life.
 
REFERENCES (17)
1.
Bělík V., Hoferková S., Raszková T., Rodina v kontextu penitenciaristiky [Family in Context of Penitentiary Work], [in:] M. Jůzl, Sociální pedagogika v penitenciární praxi [Social Pedagogy in Penitentiary Practice], Institut mezioborových studií, Brno 2014.
 
2.
Helus Z., Sociální psychologie pro pedagogy [Social Psychology for Educators], Grada, Praha 2007.
 
3.
Hoferková, S., Různé přístupy ke společensky nežádoucím projevům chování mládeže [Different Approaches to Socially Undesirable Behavioural Manifestations of Youth], [in:] Acta sociopathologica II., Gaudeamus, Hradec Králové 2015.
 
4.
Kraus B., Životní styl současné české rodiny [Lifestyle of Contemporary Czech Family], Gaudeamus, Hradec Králové 2015.
 
5.
Kraus B., Sociální deviace v transformaci společnosti [Social Deviance in Transformation of Society], Gaudeamus, Hradec Králové 2015.
 
6.
Kraus B., Společnost, rodina a sociální deviace [Society, Family and Social Deviance], Gaudeamus, Hradec Králové 2014.
 
7.
Kraus B., Základy sociální pedagogiky [Introduction to Social Pedagogy], Portál, Praha 2014.
 
8.
Kraus B., Hroncová J., Sociální patologie [Social Pathology], Gaudeamus Hradec Králové 2010.
 
9.
Marešová A., V dospívání se sklízí, co se v dětství zaselo [Is Adolescence Reaping what is Sown in Childhood], [in:] M. Walancik, J. Hroncová, Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, AKAPIT, Toruń 2013.
 
10.
Matoušek O., Matoušková A., Mládež a delikvence [Youth and Delinquency], Portál, Praha 2011.
 
11.
Možný I., Rodina a společnost [Family and Society], Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2008.
 
12.
Mühlpachr P., Sociopatologie [Sociopathology], Masarykova univerzita, Brno 2008. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013– 2018 [National Risky Behaviour Primary Prevention Strategy for years 2013– 2018]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [The Ministry of Education, Youth and Sports], 2013, source: http://www.kr-kralovehradecky....: 31.08.2016].
 
13.
National Family Report: (abridged version), Ministerstvo práce a sociálních věcí [Ministry of Labour and Social Affairs], 2004, source: http://www.mpsv.cz/files/clank... [access: 31.08.2016].
 
14.
Ondrejkovič P., Sociálna patológia [Social Pathology], Veda, Bratislava 2009. Population – annual time series, The Czech Statistical Office (CZSO), 2015, source: https://www.czso.cz/csu/czso/p... [access: 31.08.2016].
 
15.
Sobotková I., Psychologie rodiny [Psychology of Family], Portál, Praha 2012.
 
16.
Sobotková V., Blatný M., Hrdlička M., Jelínek M., Rizikové a antisociální chování v adolescenci [Risky and Antisocial Behavior in Adolescence], Grada, Praha 2014.
 
17.
Večerka K., Holas J., Štěchová M., Diblíková S., Luptáková M., Ohrožená mládež mezí prevencí a represí [Youth at Risk Between Prevention and Repression], Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2011.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top