Dysfunctions of the contemporary family from the perspective of judicial statistics
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
 
 
Submission date: 2012-01-01
 
 
Final revision date: 2012-06-30
 
 
Acceptance date: 2012-06-30
 
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Corresponding author
Danuta Kowalczyk   

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;5(1):109-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problems connected with the dysfunctions of the contemporary family are the subject of the study. Judicial statistics related mostly to the proceedings of family courts have been employed in the analysis. Emphasis has been placed on the problems related to the marital bond and parental responsibility. Statistical data suggests that there are some negative phenomena in both of these realms. Divorce and separation still constitute the cause of the incompleteness of family environments. The level of court interference in how parental responsibility is exercised which serves to protect children from the hazards of the lack of proper care is still not decreased.
 
REFERENCES (9)
1.
Harwas-Napierała B., Wykorzystanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w odniesieniu do rodziny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 
2.
Kawczyńska-Butrym Z., Migracja – szansa czy zagrożenie rodziny, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
3.
Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2004.
 
4.
Kawula S., Problematyka i składniki pomiaru środowiska rodzinnego, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 
5.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oprac. M. Jakubek, Stan prawny na dzień 15 lipca 2009 r., Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 2009.
 
6.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.
 
7.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z dn. 12 września 2001 r., Nr 98, poz. 1070.
 
8.
Rostowski J., Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, Dz. U. z 2001, Nr 97, poz. 1063.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top