Educational function of the police. The Polish perspective
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Gora [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Licealna 9, 65-411 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Ernest Magda   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-411 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):243-257
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article is an attempt to show that apart from the regular functions of the police, such as the preventive function and the repressive function, a new function – an educational one - is dynamically developing. Social, and political, changes in Poland after 1989, resulted in a revision of the police formation, the key elements of which were the changes in the image of the police officer in the social perception, and the expectations that the police would redefine its mission in the spirit of Community Policing, to be involved in proactive activities in the local environment. The article describes the legal basis for the development of the educational activity of police officers, and it also reveals the organizational and mental obstacles that hinder this activity. Recommendations for practice are presented in the final part of the study, and they may provide guidelines on how to effectively shape the pedagogical culture of police officers. Aim. The aim of this article is to provide an overview of the new development of the educational function of the police. Method. As part of the work on the text, an analytical and synthetic method was used. The current legal acts were analysed with regard to the potential of the police to carry out an educational function. Results. The article shows that the educational and preventive work of police officers requires further education of officers in the field of pedagogical competence. The article points out the deficits in this area, and develops postulates for practice.
 
REFERENCES (33)
1.
Brogden, M., Nijhar, P. (2005). Community Policing: National and international models and approaches. London: Willan Publishing.
 
2.
Cielecki, T. (2002). Dziesięć lat prewencji kryminalnej w Polsce. W: J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej (ss. 549-579). Kraków: Zakamycze.
 
3.
Cudak, H. (1995). Szkice z badań nad rodziną. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego.
 
4.
Czapska, J., Wójcikiewicz, J. (1999). Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Zakamycze.
 
5.
De Tchorzewski, A. (2018). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 
6.
Hryszkiewicz, D. (2012). Społeczna odpowiedzialność Policji: Teoria i praktyka. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
7.
Jakubowska-Hara, J. (2019). Środki oddziaływania wychowawczego. W: P. Daniluk (red.) Reforma prawa wykroczeń (t. 1, ss. 309-316). Warszawa: C.H. BECK, Instytut Nauk Prawnych PAN.
 
8.
Kataryńczyk-Mania, L., Gebreselassie, J. (2018). Kompetencje komunikacyjne seniorów – wybrane wątki. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 151-161. DOI: 10.34768/dma.vi19.50.
 
9.
Klonowska, I. (2018). Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Kraków: Impuls.
 
10.
Klonowska I., Stawnicka J. (2021). Działania wychowawczo-edukacyjne policjantów pierwszego kontaktu – dzielnicowych przez pryzmat wyników badań ogólnopolskich 2019–2020. Resocjalizacja Polska, 21, 227-246. DOI: https://doi.org/10.22432/pjsr.....
 
11.
Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
12.
Kordaczuk-Wąs, M. (2017). Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.
 
13.
Kruk-Lasocka, J. (2007). Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozo podobnymi. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna (ss. 275-287). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
14.
Lis-Zalewska, M., Mańko-Czajka A. (2013). Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia: Materiały dydaktyczne 95. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.
 
15.
Łobocki, M. (2009). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 
16.
Milerski, B., Śliwerski, B. (red.) (2000). Leksykon PWN: Pedagogika. Warszawa: PWN.
 
17.
Nordhaug, O., Grønhaug, K. (1994). Competences as resources in firms. The International Journal of Human Resource Management, 5(1), 89-106. DOI: 10.1080/09585199400000005.
 
18.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 
19.
Ponsaers, P. (2001). De ontwikkeling van community (oriented) policing en de verhouding totandere politiemodellen. Handboek Politiediensten, 57, 1-42.
 
20.
Rubacha, K. (2008). Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 1: Podręcznik akademicki (ss. 21-33). Warszawa: PWN.
 
21.
Sampson, S.J., Blakeman, J.D., Carkhuff, R.R. (2006). Social Intelligence Skills for Sheriff`s Department Supervisors/Managers. Amherst: HRD Press, Inc.
 
22.
Stawnicka, J. (2014). Strategia marketingu narracyjnego w Policji: Nowoczesny wymiar kreowania wizerunku. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 
23.
Sučić, I., Karlović, R. (2017). Community Policing in Support of Social Cohesion. W: P.S. Bayerl, R. Karlowić, B. Akhgar, G. Markarian (red.), Community Policing – A European Perspective. Strategies, Best Practices and Guidelines (ss. 7-19). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-53396-4.
 
24.
Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 
25.
Śliwerski, B. (2007). Wychowanie: Pojęcie – znaczenie – dylematy. W: M. Dudzikowa, M. Czeperaniak-Walczak (red.), Wychowanie: Pojęcia procesy konteksty (ss. 25-66). Gdańsk: GWP.
 
26.
Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna: Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
 
27.
Świerczewski, Ł., Kacprowicz Ł. (2021). Programy prewencyjne realizowane przez Policję w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Przegląd Policyjny, 142(2), 186-206. DOI: 10.5604/01.3001.0015.2502.
 
28.
Thompson, J. (2013). Specjalne potrzeby edukacyjne: Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: PWN.
 
29.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. 1971.12.114, ze zmianami [Act of 20 May 1971, Code of Petty Offences, Journal of Law 1971 No 12, item 114, as amended].
 
30.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz. U. z 1990.30.179, z późn. zmianami [Act on Police of 6 April 1990, Journal of Laws of 1990 no. 30, item 179, as amended].
 
31.
Walsh, D.P.J., Conway, V. (2011). Current developments in police governance and accountability in Ireland. DOI: 10.1007/s10611-011-9271-z. Pobrane 26.02.2024 z: https://hal.archives-ouvertes.....
 
32.
Wolan, T. (2001). Ukryty program w praktyce pedagogicznej placówek edukacyjnych. Gazeta uniwersytecka UŚ Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7(86). Pobrane 26.02.2024 z: https://gazeta.us.edu.pl/node/....
 
33.
Zellma, A., Wiszowaty, E. (2017). O Policję bliższą ludziom: Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top