Family structure and expectations towards family roles in the opinion of Polish people
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Szczecin [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński], Oginskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Poland.
 
 
Submission date: 2022-04-10
 
 
Final revision date: 2022-05-07
 
 
Acceptance date: 2022-05-07
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Barbara Chojnacka   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Rafał Iwański   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):183-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article presents the results of the analysis of the data illustrating the attitude of Poles towards two issues: the requirement of the completeness of the family as a condition for creating the most appropriate educational environment for a child, and traditional family roles, especially due to the tasks assigned to women and men. The most important socio-demographic variables were taken into account: age, sex, place of residence, level of education, which were important for differentiating the respondents’ opinions on the above-mentioned issues. Methods. The study was conducted in Poland in 2019 on a group of 2,119 participants, who responded to the proprietary questionnaire. Quota sampling has been used. Results. The article indicates the relationship between age, sex, place of residence, and the level of education of Poles, and their attitude to the issue of starting a family and the system of roles within the family. Younger respondents, higher educated, and urban-living, respondents turn out to be more accepting of non-traditional forms of family life. Women more often than men show disagreement with socio-cultural expectations both in terms of getting married and maintaining the traditional division of tasks in the family between them and men.
 
REFERENCES (43)
1.
Amato, P.R. (2005). The Impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation [Wpływ zmiany modelu rodziny na dobrostan poznawczy, społeczny i emocjonalny następnego pokolenia]. The Future of Children, 15(2), 75-96. DOI: 10.1353/foc.2005.0012.
 
2.
Burkacka, I. (2017). Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana: Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Artes Humanae, 2, 61-94. DOI: 10.17951/artes.2017.2.61.
 
3.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019a). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/2019. Warszawa: Fundacja CBOS.
 
4.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019b). Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego: Komunikat z badań. Komunikat z badań nr 46/2019. Warszawa: Fundacja CBOS.
 
5.
Dybowska, E. (2018). Współczesne formy życia rodzinnego i małżeńskiego = Contemporary forms of family and marital life. W: B. Sieradzka-Baziur (red.), Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów (ss. 35-58). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 
6.
Gawda, K. (2018). Rodzina z jednym rodzicem jako środowisko wychowawcze. Teologia i Człowiek, 43(3), 141-152. DOI: 10.12775/TiCz.2018.031.
 
7.
Giddens, A. (2006). Przemiany intymności: Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny (2014). Warunki życia rodzin w Polsce. Pobrane 11.01.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
9.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014–2018 = Human capital in Poland in the years 2014–2018. Pobrane 11.01.2024 z: https://stat.gov.pl/files/gfx/....
 
10.
Główny Urząd Statystyczny (2020). Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce: Wyniki Badania spójności społecznej 2018. Pobrane 11.01.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
11.
Janicka, I., Liberska, H. (red.) (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Janiszewska, A. (2013a). Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce: Ujęcie geograficzne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Janiszewska, A. (2013b). Drugie przejście demograficzne w Europie i jego implikacje. Space – Society – Economy, 12, 21-41. DOI: 10.18778/1733-3180.12.02.
 
14.
Janosik, K. (2019). Funkcjonowanie społeczne samotnych matek w środowisku rodzinnym i lokalnym. Pedagogika Rodziny, 2(9), 113-132.
 
15.
Korzeniecka, K. (2014). Samodzielne macierzyństwo – wybór czy konieczność. Forum Pedagogiczne, 2, 105-116.
 
16.
Krawczak, E. (2015). Rodzina w pejzażu ponowoczesności – razem czy osobno? W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje (ss. 91–105). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
17.
Kurek, S. (2012). Przemiany demograficzne w Polsce w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego w ujęciu przestrzennym. Studia Ekonomiczne, 98, 217-230.
 
18.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
19.
Lamb, M.E. (2010). How Do Fathers Influence Children’s Development? Let Me Count the Ways [Jak ojcowie wpływają na rozwój dzieci? Pozwól mi policzyć sposoby]. W: M.E. Lamb (red.), The role of the father in child development [Rola ojca w rozwoju dziecka] (ss. 1-26). New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 
20.
Lalak, D. (2012). Macierzyństwo a zmiana społeczna. W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych (ss. 94-106). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
21.
Liberska, H. (1998). Wybrane aspekty psychologicznego funkcjonowania młodzieży wychowywanej w rodzinach pełnych i niepełnych. Roczniki Socjologii Rodziny, 10, 231-246.
 
22.
Liberska, H., Matuszewska, M. (2014). Modele funkcjonowania rodziny: Style wychowania. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 115-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
23.
Ładyżyński, A. (2013). Ojciec i ojcostwo w eksploracjach badawczych młodzieży akademickiej. Pedagogika Rodziny, 3(4), 101-110.
 
24.
Marmola, M., Wańczyk-Welc, A. (2017). Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Wychowanie w rodzinie, 15(1), 117-132. DOI: 10.23734/wwr20171.117.132.
 
25.
Okólski, M. (2010). Wyzwania demograficzne Europy i Polski. Studia Socjologiczne, 4(199), 37-78.
 
26.
Ostrouch-Kamińska, J. (2015). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów: Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
27.
Pawlus, M. (2016). Rodziny w Polsce – charakterystyka demograficzna. Studia BAS, 1(45), 7-30.
 
28.
Racław, M., Trawkowska, D. (2013). Samotne rodzicielstwo: Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
29.
Rydz, S. (2014). Samotne rodzicielstwo. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 243-258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Dom Wydawniczy "Nomos".
 
31.
Slany, K., Krzaklewska, E., Warat, M. (2016). Wzory życia rodzinnego w kontekście równości płci: Między tradycją a partnerstwem. W: I. Przybył, A. Żurek (red.), Role rodzinne: Między przystosowaniem a kreacją (ss. 77-96). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
32.
Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie: Kontekst pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
33.
Sosnowski, T. (2018). Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej: Studium socjopedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
34.
Suwada, K. (2020). Strategie organizacji opieki nad dziećmi w społeczeństwie polskim w perspektywie nierówności społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 16(2), 152-169. DOI: 10.18778/1733-8069.16.2.09.
 
35.
Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
36.
Szklarska, A. (2015). Tradycyjne wartości w nowej formie? O przemianach rodziny we współczesnej Polsce. W: W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje (ss. 50-57). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
37.
Śmigielski, W. (2014). Modele życia rodzinnego: Studium demograficzno-społeczne na przykładzie łódzkiej młodzieży akademickiej. Łódź: Wydawnictwo UŁ. DOI: 10.18778/7969-523-2.
 
38.
Tyszka, Z. (2001). System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
39.
van de Kaa, D.J. (2001). Demographic transition, second [Przemiany demograficzne, drugie]. W: N. J. Smelser, B. Baltes (red.), International encyclopedia of the social & behavioral sciences [Międzynarodowa encyklopedia nauk społecznych i behawioralnych] (t. 5, ss. 3486-3488). Amsterdam: Elsevier.
 
40.
van de Kaa, D.J. (2003). The idea of a second demographic transition in industrialized countries [Idea drugiej transformacji demograficznej w krajach uprzemysłowionych]. The Japanese Journal of Population, 1(1), 1-34.
 
41.
Walęcka-Matyja, K. (2014). Role i funkcje rodziny. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 95-114). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
42.
Włodarczyk, E. (2021). Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 596(1), 3-17. DOI: 10.5604/01.3001.0014.6895.
 
43.
Zawisza, E. (2013). Solomatki: Współczesne samotne macierzyństwo w lustrze net-przestrzeni. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top