Computational thinking in the context of self-developmentand the family
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Arts and Sciences Education, University of Silesia in Katowice [Instytut Pedagogiki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-25
 
 
Final revision date: 2022-05-16
 
 
Acceptance date: 2022-05-16
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Tomasz Kopczyński   

Instytut Pedagogiki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):167-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of this article is to present the issue of computational thinking in the broader context of English-language literature in the areas of self-development activities, taking into account the concept of the family environment influence. The term „computational thinking” is already present in various educational studies but is rarely considered in a broader educational context such as family or self-improvement. The article signals problems that were previously flagged by experts in the subject, and which have only intensified as a result of post-pandemic education. Possible directions of development of informal education in the use of technology based on hard statistical data are also presented. Methods. The article provides an overview of selected practical solutions and studies with theoretical justification based on international literature and statistical treatment. Results. The paper presents theoretical issues based on a literature review and available research. Available practical solutions for a novel approach to the problem of teaching and using technology in a creative way are presented, referring to Seymour Papert’s concept from the 1980s, which is an important contribution to today’s socio-cultural struggles against the background of educational changes in recent years. Conclusion. Parents are the first people to introduce children to the world of interacting with and using technology. If the message is that technology is for passive entertainment, it is difficult to find understanding and openness in children to become absorbed in other areas of technology use. This danger was already recognised in the 1980s by the famous mathematics educator Seymour Papert, who suggested that in the future children will be divided into those who program the computer and those who will be programmed. Statistical trends indicate that within a few years formal education will be relegated to the margins of society if it does not change the way knowledge is delivered. Education on the idea of computer thinking should start in the family environment, taking into account the role of gender, to naturally adjust the subject matter of activities and classes in an attractive way.
 
REFERENCES (21)
1.
Andy, C. (2017). Top 10 smartphone uses [10 najczęstszych powodów używania smartfonu]. ‘This Caller is on Hold’ survey conducted by Mobiles.co.uk in March 2017 with 2,017 UK respondents (aged 18+) that own and regularly use a smartphone. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.mobiles.co.uk/blog....
 
2.
Angeli, C., Giannakos, M. (2020). Computational thinking education: Issues and challenges [Edukacja w zakresie myślenia komputacyjnego: Problemy i wyzwania]. Computers in Human Behavior, 105, 106185. DOI: 10.1016/j.chb.2019.106185.
 
3.
Bundy, A. (2007). Computational thinking is pervasive [Myślenie komputacyjne jest wszechobecne]. Journal of Scientific and Practical Computing, 1(2), 67-69.
 
4.
Esteve-Mon, F., Llopis, M., Adell-Segura, J. (2020). Digital competence and computational thinking of student teachers [Kompetencje cyfrowe i myślenie komputacyjne studentów-nauczycieli]. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(2), 29-41. DOI: 10.3991/ijet.v15i02.11588.
 
5.
Feiler, B. (2013a). The secrets of happy families: Improve your mornings, tell your family history, fight smarter, go out and play, and much more [Sekrety szczęśliwych rodzin: Usprawnij swoje poranki, opowiedz historię swojej rodziny, walcz mądrzej, wychodź i baw się, i wiele więcej]. New York: William Morrow Paperbacks.
 
6.
Feiler, B. (2013b). Bruce Feiler: Programowanie Agile dla twojej rodziny [film]. TED. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.ted.com/talks/bruc....
 
7.
Gretter, S., Yadav, A. (2016). Computational thinking and media & information literacy: An integrated approach to teaching twenty-first century skills [Myślenie komputacyjne oraz umiejętność korzystania z mediów i informacji: Zintegrowane podejście do nauczania umiejętności XXI wieku]. TechTrends, 60(5), 510-516.
 
8.
Ishizuka, P. (2019). Social class, gender, and contemporary parenting standards in the United States: Evidence from a national survey experiment [Klasa społeczna, płeć i współczesne standardy rodzicielstwa w Stanach Zjednoczonych. Dowody z ogólnokrajowego eksperymentu sondażowego]. Social Forces, 98(1), 31-58. DOI: 10.1093/sf/soy107.
 
9.
Kinowska, Z. (2012). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Infos: Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze, 22(136), 1-4.
 
10.
Kopczyński, T. (2018). Nowa podstawa programowa i myślenie komputacyjne - dobre praktyki w Polsce i na świecie. Studia z Teorii Wychowania, 4(25), 137-157.
 
11.
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (2019). Nastolatki 3.0: Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.nask.pl/pl/raporty....
 
12.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas [Burze mózgów: Dzieci, komputery, i mocne pomysły]. New York: Basic Books.
 
13.
Ptaszek, G., Bigaj, M., Dębski, M., Pyżalski, M., Stunża, G. (2020). Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?: Raport: Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa. Warszawa. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.pcen.gda.pl/serwis....
 
14.
Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Pobrane 11.01.2024 z: https://depot.ceon.pl/bitstrea....
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (2017). Dz. U. 2017.356. Pobrane 11.01.2024 z: http://dziennikustaw.gov.pl/du....
 
16.
Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37, 320-332.
 
17.
Statista [portal] (2020). Leading parenting online services in Poland in August 2020, by number of users [Wiodące internetowe serwisy parentingowe w Polsce w sierpniu 2020 r., pod względem liczby użytkowników]. Wykres. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.statista.com/stati....
 
18.
Statista [portal] (2020). Most popular online education websites worldwide in March 2020, by average monthly visits [Najpopularniejsze witryny edukacyjne online na świecie w marcu 2020 r., według średniej miesięcznej liczby odwiedzin]. Wykres. Pobrane 11.01.2024 z: https://www.statista.com/stati....
 
19.
Wing, J.M. (2006). Computational thinking [Myślenie komputacyjne]. Communications of the ACM, 49(3), 33-35. DOI: 10.1145/1118178.1118215.
 
20.
Wing, J.M. (2008). Computational thinking and thinking about computing [Myślenie komputacyjne i myślenie o informatyce]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 366(1881), 3717-3725. DOI: 10.1098/rsta.2008.0118.
 
21.
Yett, B., Snyder, C., Hutchins, N., & Biswas, G. (2020). Exploring the relationship between collaborative discourse, programming actions, and cybersecurity and computational thinking knowledge [Badanie związków między dyskursem opartym na współpracy, działaniami programistycznymi a bezpieczeństwem cybernetycznym i wiedzą z zakresu myślenia komputacyjnego]. W: 2020 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE) (ss. 213-220). IEEE. DOI: 10.1109/TALE48869.2020.9368459.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top